Snörörjning

Kontaktinformation

Gatuenheten, samhällsbyggnadsförvaltningen

Telefon: 0225-55 000

Kundtjänst Säterbostäder

För kommunala fastigheter (exempelvis förskolor, skolor, särskilt boende)

Telefon: 0225-55 400


Tack för ditt meddelande.

Vid snöfall och halka är det många som behöver samarbeta för att det ska bli skottat, sandat och plogat i kommunen. För att få veta vilken myndighet som är väghållare för olika gator, besök Trafikverkets webbplats för nationell vägdatabas. Mer information finns på NVDB.

 • Trafikverket ansvarar för det regionala vägnätet samt genomfartsgatorna i de mindre tätorterna i kommunen. Mer information finns på Trafikverkets webbplats. Telefonnummer till Trafikverkets kontaktcenter är 0771-921 921.
 • Säters kommun sköter vägarna inom detaljplanelagda områden där kommunen är väghållare.
 • I kommunens ytterområden är det samfällighetsföreningar så kallade vägföreningar som sköter väghållningen.
 • Du som fastighetsägare har ansvaret för att gångbanorna utanför din tomt både snöröjs och halkbekämpas. Du  får inte köra ut snö som finns på din tomt ut på vägen. Det kan orsaka problem för både kommunens snöröjning och dina grannar. Snö som du har på tomten är ditt ansvar att ta hand om. Det gäller inom områden med vägar som kommunen ansvarar för. Mer information finns i ”Regler för beslut om gångbanerenhållning i Säters kommun”. 

Snöröjning för det kommunala vägnätet

På kommunala gator, gång- och cykelvägar, allmänna parkeringar samt kommunala fastigheter som till exempel förskolor och skolor är det kommunen som ansvarar för snöröjningen. Det är vår entreprenör Maserfrakt som plogar, halkbekämpar och skottar. De ska utföra sitt arbete så att det är trafiksäkert och främjar framkomligheten på gator, gång- och cykelvägar och allmänna parkeringar. Längst ned på sidan kan du se kartor över vilka gator som kommunen, Trafikverket respektive vägföreningar ansvarar för.

Rapportera fel och brister på det kommunala vägnätet gällande vinterväghållningen

Ladda gärna ner vår app för felanmälan till din mobiltelefon. Där kan du rapportera brister gällande snöröjning på det kommunala vägnätet. Sök efter ”Felanmälan Säters kommun” i App Store eller Google Play. Du kan också gå in på kommunens webbsida för felanmälan eller kontakta vår kundtjänst på telefon 0225-55 000.

Gator som prioriteras för snöröjning

Vissa gator plogas och halkbekämpas före andra. Gator där vår kollektivtrafik kör och de gång- och cykelvägar som kommunen ansvarar för ingår i det prioriterade vägnätet och det är på dessa vägar vi börjar snöröja eller halkbekämpa. Längst ner på sidan hittar du en karta över det prioriterade vägnätet.

 • Gator för kollektivtrafik snöröjs när det är cirka fem centimeter snö. När detta är gjort börjar entreprenören röja bort till exempel vallar som hindrar framkomligheten till fots.
 • Gång- och cykelvägar snöröjs när det är cirka fem centimeter snö.

Gator som inte är prioriterade

Gator för kollektivtrafik samt gång- och cykelvägar är så kallade prioriterade vägar. Övriga vägar som kommunens bostadsgator ingår inte i de prioriterade vägarna utan snöröjs när det är cirka nio centimeter snö. 

Alla behöver hjälpa till

De som jobbar med snöröjningen behöver hjälp på vägen för att kunna göra ett bra jobb. Något som är extra viktig att tänka på och som vi alla kan hjälpas åt med:

 • Tänk på var du parkerar ditt fordon eller lämnar din släpvagn. Om din bil står på vägen när plogbilen kommer kan vi inte snöröja ordentligt. Det tar onödigt lång tid, resultatet blir sämre och dessutom finns det en risk att din bil kan bli skadad. Om du har en tomt, parkera alltid på tomten, inte på den allmänna vägen.
 • Du som fastighetsägare måste också tänka på snö som ligger på taken. En stor mängd snö eller fallande istapp kan i värsta fall ge livshotande skador om den träffar en människa. Vi vill också att du sandar gångbanan utanför fastigheten så minskar risken för halkolyckor.
 • Har du ett lågt staket eller buskar runt din tomt som du är rädd om, märk ut dem för maskinföraren.
 • Röj, klipp och ansa de buskar och träd som finns på din tomt så att de inte når utanför din tomtgräns. Tänk också på att snötyngda träd skymmer sikten, mer information finns här.
 • Skotta inte ut snön från din tomt på vägen. Varje fastighetsägare ska ordna snöupplag på den egna tomten.  Du får alltså inte lägga ut snö på gator eller plogvallar. Det kan bi en trafikfara och ofta förs den snö du skottat ut på gatan in på din eller din grannes infart när plogbilen kommer.
 • Håll koll på dina barn när de leker i snöhögarna! Det är svårt för maskinförarna att se lekande barn i snön. Kom ihåg att använda reflexer.

Bortforsling av snöhögar och snövallar

Det är dyrt att forsla bort snö, därför görs det endast när det är nödvändigt, exempelvis när framkomligheten eller sikten blir nedsatt och snömängden gör att trafiksäkerheten inte är tillfredsställande. Borttagande av övriga snövallar anses inte som en prioriterande åtgärd utan detta får ske när det tidsmässigt är möjligt. Alla snövallar tas alltså inte bort i direkt anslutning till snöröjningen.

Vilka väghållare som ansvarar för vilka vägar

Nedan visas gator över vägnätet i Säters kommun. De gator som kommunen ansvarar för är markerade i blått. De gator och vägar som är statliga är Trafikverkets ansvar och dessa är markerade i rött. De gröna markeringarna visar de vägar som vägföreningar i kommunen ansvarar för.

Du kan även se en karta över Säter där gator för kollektivtrafik är markerade i rött. De gulmarkerade gatorna är riksväg och de gröna vägarna är matargator (återvändsgata med låghastighet som trafikmatar ett område).