Detaljplan för del av Enbacka 1:32, Bostäder vid Gustafs Båthamn

Kontaktinformation

Säters kommun

Telefon: 0225-55000

Besöksadress: Rådhuset, Säter


Tack för ditt meddelande.

För att möjliggöra byggandet av nya bostäder i Enbacka, Gustafs tar kommunen nu fram en detaljplan, invid Gustafs båthamn.

Kommunen har brist på bostadsrättslägenheter, inte minst i Gustafs. Förslaget gör det möjligt att bygga detta i anslutning till det befintliga samhället. Det innebär att nuvarande service och infrastruktur kan nyttjas och förstärkas. I närheten finns bland annat Enbacka skola, livsmedelshandel och kollektivtrafik.

Planområdet ligger intill Dalälven, vid Gustafs Båthamn. I dagsläget finns ingen bebyggelse inom området. Marken utgörs till största del av öppen yta med odlingsmark. Grupper med uppvuxna lövträd finns på och kring området. Kommunen har i sin översiktliga planering bedömt platsen som lämplig för bostadsbebyggelse. Markanvisningsavtal har tecknats med Koppartallen AB som driver planarbetet och avser att bebygga det med lägenhetshus.

Tack för era synpunkter!

Detaljplaneförslaget har mellan 2024-02-19 och 2024-04-03 befunnit sig på samråd och närboende, allmänhet, myndigheter med flera har lämnat synpunkter på förslaget. Kommunen tackar för alla inkomna synpunkter och arbetar med uppdateringar inför granskningsskedet. Under granskningen kommer ett uppdaterat förslag presenteras och det finns möjlighet att lämna synpunkter igen.

Detaljplaneförslaget – samråd

Samrådsförslaget består av en plankarta och en tillhörande planbeskrivning som hjälper till att förstå kartan. Bilden visar ett utklipp från plankartan. Den gulfärgade ytan visar mark som föreslås användas för bostäder och interna gator. De gröna visar naturmark som föreslås att fortsatt vara natur. Den grå ytan visar befintlig gata till båthamnen. Blå yta anger plats för ny transformator som försörjer området. Röd yta utgör en del av skolgården som idag inte är planlagd. Detaljplaneförslaget anger också ett antal bestämmelser om hur utbyggnad av området får göras. Längst ner på denna sida kan du ladda ner alla detaljplanens handlingar i PDF-format.

Utklipp från detaljplaneförslagets plankarta.

Bebyggelse

Samrådsförslaget av detaljplanen möjliggör lägenhetshus i upp till tre våningar. Sammanlagt bedöms ca 35-40 bostäder i lägenhetsform kunna uppföras. Andra boendeformer såsom radhus och villor är också möjliga.

I den högst belägna delen medges endast carport och garage (plusprickad mark). Syftet är att begränsa bebyggelsens visuella påverkan. Prickad mark får inte förses med byggnader. Illustrationsplanen nedan visar på ett möjligt sätt att bebygga området.

Illustration: Förslag på hur området kan utformas.

För att bebyggelsen ska passa in på ett bra sätt i omgivningen och för att området ska kännas enhetligt ska fasaderna ha träpanel som målas i en dov kulör eller lämnas omålade. Exempel på en dov kulör är falurött, men även andra kulörer tillåts.

Förslag på dova kulörer som plockar upp tonerna i den omgivande naturen.

Natur

Detaljplanen reglerar att en del av marken ska vara så kallad naturmark och här får inga bostäder byggas. Detta görs av flera skäl. Naturmarken närmast älven gör det möjligt för allmänheten att fortsätta röra sig längs stranden. Den ligger också som en buffertzon med tanke på markförhållandena. Det är inte lämpligt med bostäder i slänten mot vattnet. I den södra delen av planområdet är meningen att åkermarken även i fortsättningen ska kunna användas som pulkabacke. Den trädridå som skiljer skolgården från blivande bostadsbebyggelse ligger inom planområdet med markanvändningen Skola.

Planområdet, med älven och en del av skolgården i bakgrunden.

Skola

Den del av skolgården som angränsar till planerade bostäder är i dag inte planlagd. Den tas med i planförslaget för att befästa nuvarande förhållanden.