Frågor och svar om stadsplanering

Kontaktinformation

Säters kommun

Telefon: 0225-55000

Besöksadress: Rådhuset, Säter


Tack för ditt meddelande.

Frågor och svar

Stadsplanering, eller fysisk planering som det också kallas, handlar om att planera hur mark- och vattenområden ska användas. Enligt plan- och bygglagen (PBL) ska olika samhällsintressen vägas mot varandra i en öppen och demokratisk process samtidigt som enskildas rättigheter ska beaktas. I Sverige har kommunerna ett stort ansvar för planering vilket betyder att det endast är kommunen som kan anta planer och bestämma om att påbörja en ny plan.

Stort fokus läggs vid hur den byggda miljön ska utformas, var ny bebyggelse och infrastruktur ska ligga och hur den ska vara utformad för att inte skapa risker eller ohälsa.

Läs mer om stadsplanering här.

Vilka planer finns i Säter?

Översiktsplan (ÖP)

Säters översiktsplan antogs 2013 av kommunfullmäktige. Vid nästa mandatperiod kommer planen att revideras och uppdateras.

Läs översiktsplanen här!

Fördjupade översiktsplaner (FÖP)

Säter

Gällande fördjupad översiktsplan för Säter är från 1991.

Ett arbete har påbörjats för att ta fram förslag till ny FÖP för Säter. Har du idéer eller förslag på hur du vill att Säter ska se ut i framtiden? Lämna gärna dina synpunkter till sbn@sater.se.

När förslaget är klart kommer det att gå ut på samråd för att allmänheten ska kunna tycka till.

Gustafs, Mora By, Enbacka m.fl. 

Här finns en FÖP som vann laga kraft 2019.

Stora Skedvi

Gällande fördjupad översiktsplan för Stora Skedvi är från år 1991. En ny planeras att tas fram inom de kommande åren.

Läs alla fördjupade översiktsplaner här!

Områdesbestämmelser

Det finns områdesbestämmelser för Säters innerstad, Skönvik, Bispberg, Solvarbo by och Dammsjöområdet (söder om Solvarbo).

Detaljplaner

Det finns detaljplaner i Säter och omkring Ljustern, Gustafs tätort, Solvarbo, Stora Skedvi, Fäggeby, Arkhyttan, Bispberg, Bispbergshyttan, Lomtorpet, Skenshyttan, Ulvshyttan och Nyberget. Ta kontakt med Säters kommun om du vill ta del av någon detaljplan.

Innan en detaljplan tas fram kan kommunen göra ett planprogram. Syftet är att få igen en tidig dialog mellan kommunen och de som kan beröras av planen. Tanken är att beslutsunderlaget ska breddas med fler synpunkter, ge allmänheten insyn i planeringen och en möjlighet att påverka innehållet i detaljplanen. Detta är ett frivilligt steg i planeringsprocessen, men det kan förenkla planprocessen genom att frågor klaras av i ett tidigt skede. När ett planprogram tas fram ska samråd genomföras och synpunkterna sammanställas i en samrådsredogörelse, precis som när en detaljplan tas fram.

Nyligen togs ett planprogram fram för lokalisering av nytt särskilt boende i Säter. Programmet utredde fyra olika platser där kommunen kan placera det nya äldreboendet. Planprogrammet fungerar som beslutsunderlag när politikerna ska fatta beslut.

Här hittar du gällande detaljplaner.

Här hittar du pågående planarbeten.

Bostäder

Säters kommun växer och det pågår många projekt. Framförallt handlar det om att skapa fler bostäder, framförallt i Säter, Gustafs eller Stora Skedvi. Fler attraktiva tomter håller på att tas fram i alla dessa kommundelar.

Dalabanan och genomfarten i Säter

Ett stort arbete är att dialogen med Trafikverket om att få till en bytespunkt mellan tåg och andra transportslag i Säter, en ny perrong samt dubbelspår i Säter och Gustafs (Mora by).

SäBo

Ett annat stort projekt är det nya äldreboendet i Säter så kallat SäBo.

Gustafs tätort

Gustafs centrum planeras att rustas upp och utvecklas med pendelparkering, fler bostäder, mötesplatser och handel. Idrottsplatsområdet i Mora by ska utvecklas. Fler cykelbanor anläggas för att kunna erbjuda säkra skolvägar. I framtiden hoppas kommunen kunna få till en pendeltågsstation i Mora by, även om det i dagsläget verkar långt bort.

Vid framtagande av nya planer såsom översiktsplan, detaljplan och områdesbestämmelser ges allmänheten möjlighet att lämna sina synpunkter under ett så kallat samråd. Innan planen antas finns ytterligare möjlighet att komma med synpunkter under en så kallad granskningsperiod.

Planer som redan är antagna är svårare att påverka. Har du några synpunkter är du välkommen att höra av dig till Samhällsbyggnadsförvaltningen så tar vi med det i kommande planering.

En detaljplan reglerar mark-och vattenanvändningen. Den anger hur och vart du får bygga inom ett visst område. Planbestämmelserna är juridiskt bindande och måste därför följas. Eftersom det kan finnas flera gällande detaljplaner och/eller områdesbestämmelser för samma fastighet rekommenderar vi er att ta kontakt med Säters kommuns Samhällsbyggnadsförvaltning för att ta reda på vad som gäller på just din fastighet

Alla ändringar, upphävande och nya detaljplaner annonseras på kommunens anslagstavla samt på kommunens hemsida. Under samråd och granskningsprocessen finns planerna utställda på biblioteken i Säters kommun.

Bara sakägare, dvs. de (fastighetsägare) som berörs av detaljplanen och som har ett intresse i området för den nya planen får ett skriftligt brev. Om det är en stor plan som påverkar många kan meddelandet begränsas till en annons i lokalpressen och information på kommunens hemsida samt anslagstavla.

Ibland kan det upplevas som att planerna har ändrats när det egentligen är fråga om att genomföra en gammal plan som redan gäller för området. Även om ett hus rivs gäller samma detaljplan och därmed finns en byggrätt på platsen.

Idag är det ungefär samma process för att ändra på en plan som att ta fram en ny plan. Därför görs i första hand nya planer istället för att ändra på de gamla. På detta sätt blir det både tydligare och lättare att förstå vad som gäller för platsen när det bara finns en plan istället för två eller fler.

För att kommunen ska ta fram en ny plan behövs ett planbesked. Vem som helst kan ansöka om detta, men det kostar pengar. Hur mycket beror på om kommunen beslutar att göra en ny detaljplan eller inte. En mindre åtgärd kostar 9 000 kr, en medelstor åtgärd 15 000 kr och en stor åtgärd 25 000 kr. Säters kommun gör bedömningen om åtgärdens storlek enligt Plan och bygglovstaxan. Om kommunen beslutar att inte göra en detaljplan tas ändå en avgift ut på 60 % av ovanstående belopp.

Utanför detaljplanelagt område gäller fortfarande kommunens översiktsplan och fördjupade översiktsplaner för Säter, Gustafs tätort och Stora Skedvi. Dessa planer är inte juridiskt bindande men visar på kommunens vilja. Vid bygglovsprövning ser man till att intentionerna i översiktsplanen följs.

Här hittar du kommunens översiktsplan.
Här hittar du kommunens fördjupade översiktsplaner.

Det finns tre typer av kommunala fysiska planer:
översiktsplaner, detaljplaner och områdesbestämmelser.

Översiktsplan

Kommuner är skyldig att ha en aktuell översiktsplan för hela kommunens yta. Översiktsplanen redovisar hur Säter ska utvecklas de kommande åren. Den redogör för hur mark- och vattenområden ska användas, utvecklas och bevaras.

Här kan du läsa mer om översiktsplanering. Här hittar du Säters Kommuns översiktsplan.

Detaljplan

Detaljplaner pekar ut hur marken eller vattnet ska användas och utformas mer i detalj. Planen ger på så vis en samlad bild av hur miljön är tänkt att förändras eller bevaras. Detaljplaner gäller bara för ett utpekat område.

I en detaljplan kan det finnas bestämmelser om vad som får byggas eller vad platsen ska användas till. Exempelvis småhus eller flerbostadshus, lokaler för handel och kontor, parker, gator eller idrottsanläggningar. Planen bestämmer också hur stora byggnaderna får bli, avstånd till tomtgränser och ibland även hur husen ska se ut. Detaljplanen kan också skydda kulturhistoriskt värdefulla miljöer eller värdefull natur. Eftersom planen är juridiskt bindande är den avgörande vid prövningen av bygglov.

Här kan du läsa mer om detaljplanering. Här hittar du aktuella detaljplaner i Säter.

Områdesbestämmelser

Områdesbestämmelser påminner om detaljplaner eftersom de är juridiskt bindande och gäller för ett begränsat område, men de reglerar bara några enstaka frågor. Med områdesbestämmelser kan kommunen reglera grunddragen i mark- och vattenanvändningen om det behövs för att säkerställa översiktsplanens syften eller tillgodose ett riksintresse.