Bostäder i naturmiljö – Präst Källa

Kontaktinformation

Säters kommun

Telefon: 0225-55000

Besöksadress: Rådhuset, Säter


Tack för ditt meddelande.

Detaljplanen föreslår att den nya bostadsbebyggelsen ska vara relativt småskalig. För att behålla områdets karaktär ska byggnaderna och marken runtom anpassas efter den varierande terrängen. Naturmiljön med uppväxta träd, stenhällar och buskage ska i största möjliga mån bevaras. Detaljplanen pekar också ut specifika områden med äldre träd som ska bevaras. En varsam exploatering bidrar också till en attraktiv boendemiljö med närhet till natur. Detta sätt att bygga på kallas ofta för ”hus i natur” och har sitt ursprung i 1930-talets byggnadsideal.

För att den tillkommande bebyggelsen ska passa ihop med intilliggande villaområden föreslår detaljplanen att alla fasader ska vara i trä. Bebyggelsen får bestå av högst två våningar med en inredd vindsvåning. Totalt planeras 40 lägenheter. Till varje lägenhet får det dessutom byggas en carport och förråd.

Inspirationsbild på möjlig utformning av bebyggelsen, Hultqvist Fastigheter.

Inspirationsbild ”hus i natur”. Whalbergsgatan, Hammarbyhöjden. Google maps.

Inspirationsbild på möjlig utformning av bostadsbebyggelsen från Hultqvist Fastigheter.

< Tillbaka