Bostäder i naturmiljö – Präst Källa

Kontaktinformation

Säters kommun

Telefon: 0225-55000

Besöksadress: Rådhuset, Säter


Tack för ditt meddelande.

I Säters stad är bristen på centrumnära lägenheter stor. Präst Källa pekas i Säter Kommuns Bostadsplan 2018–2022 ut som lämpligt för bebyggelse. Syftet med detaljplanen är att bebyggelsen på Präst Källa ska ske varsamt och med stor hänsyn till naturen.

Intill planområdets södra del finns idag äldre bostadsområden. Här finns villor i varierande storlek och utformning. Den nya bostadsbebyggelsen på Präst Källa ska ses som en naturlig förlängning av dessa områden. Att bygga intill redan befintliga bostadsområden bidrar till en mer hållbar bebyggelseutveckling, vilket är något kommunen strävar mot.

Mellan den nya bostadsbebyggelsen och den äldre behålls en bred remsa med skogsmark. Detta syftar bland annat till att behålla närheten till naturen, och samtidigt skydda från insyn.

Hur ska bebyggelsen utformas?

Detaljplanen föreslår att den nya bostadsbebyggelsen ska vara relativt småskalig. För att behålla områdets karaktär ska byggnaderna och marken runtom anpassas efter den varierande terrängen. Naturmiljön med uppväxta träd, stenhällar och buskage ska i största möjliga mån bevaras. Detaljplanen pekar också ut specifika områden med äldre träd som ska bevaras.  En varsam exploatering bidrar också till en attraktiv boendemiljö med närhet till natur. Detta sätt att bygga på kallas ofta för hus i natur och har sitt ursprung i 1930-talets byggnadsideal.

För att den tillkommande bebyggelsen ska passa ihop med intilliggande villaområden föreslår detaljplanen att alla fasader ska vara i trä, samt att alla tak får takplattor i lertegel eller betong.  Detaljplanen tillåter att det byggs högst 40 lägenheter. Bebyggelsen får bestå av högst två våningar med en inredd vindsvåning. Till varje lägenhet får det dessutom byggas en carport och förråd.

< Tillbaka

Inspirationsbild på möjlig utformning av bostadsbebyggelsen från Hultqvist Fastigheter.