Upprepad eller längre frånvaro – skolpliktiga elever hos andra huvudmän

Kontaktinformation

Barn- och utbildningssektorn

Telefon: 0225-550 00

Besöksadress: Rådhuset, Säter

Sektorchef
Stefan Forsmark
0225-552 01

Biträdande sektorchef
Sandra Pettersson
0225-551 78

Nämndsekreterare
Mai Andersson
0225-552 00

 

 


Tack för ditt meddelande.

Här hittar du information om vad som gäller om en elev hos en fristående skola eller i skola hos en annan offentlig huvudman har upprepad eller längre frånvaro. Detta avser fristående skolor, andra kommuners skolor, statliga specialskolor och sameskolor. Kontakt i dessa frågor sker enklast via bun@sater.se

Säters kommuns rutiner för handläggning av upprepad eller längre frånvaro

Fristående och andra offentliga huvudmän än hemkommunen är skyldiga att meddela Barn- och utbildningsförvaltningen i Säters kommun när en skolpliktig elev, folkbokförd i Säter, har en upprepad eller längre frånvaro.

Barn- och utbildningsförvaltningen följer upp elevärendena med skolan ungefär var sjätte vecka om inte uppgifter från skolan föranleder tätare kontakt. Uppföljningen består av klargörande frågor kring skolans arbete när det gäller att tillgodose elevens rätt till utbildning samt vårdnadshavares ansvarstagande kring fullgörandet av skolplikten.

Det är mycket angeläget att skolan besvarar de specifika frågor som ställs eftersom det är dessa uppgifter som hemkommunen enligt skollagen är skyldig att ha kännedom om. Den regelbundna uppföljningen av elevärendet avslutas när en elev återigen deltar i den obligatoriska undervisningen samt när skolplikten upphör.

När och hur ska en huvudman lämna uppgifter till hemkommunen?

När en huvudman har fått kännedom om att en utredning av en elevs upprepade eller längre frånvaro har inletts på skolan ska huvudmannen snarast lämna uppgifter om detta till barn- och utbildningsförvaltningen i Säter (7 kap. 22 § skollagen).

Steg 1: Uppgift om att en utredning av en elevs upprepade eller längre frånvaro har inletts ska lämnas till Barn- och utbildningsförvaltningen senast fem arbetsdagar efter att huvudmannen har fått kännedom om att utredningen har inletts på skolan. Uppgifterna lämnas via blankett 1.

Steg 2: Därefter ska huvudmannen inom två månader inkomma med skolans resultat av utredningen, detta ska göras via blankett 2. Det underlag som efterfrågas i denna blankett är de uppgifter som är nödvändiga för hemkommunen att få kännedom om och som utgör grunden för hur hemkommunen kommer att handlägga ärendet vidare.

Både blankett 1 och 2 ska skickas per post till:

Säters kommun
Barn- och utbildningsförvaltningen
Box 300
783 27 Säter

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Ge oss feedback så att vi kan göra vår information bättre.
Här kan du läsa mer om hur vi behandlar dina personuppgifter