Enbacka skola F-6

Kontaktinformation

Besöksadress: Enbackavägen 62

Telefon Expedition: 0243-783 77

E-post 

  • Skolan: enbackaskola@edu.sater.se
  • Storklockans fritids: storklockan@edu.sater.se
  • Fritids Pinglan: fritidspinglan@edu.sater.se

Tack för ditt meddelande.

Sista dagen på ht-21 är 21 december - första dagen på vt-22 är 12 januari. Vi önskar alla en riktigt GOD JUL och ett GOTT NYTT ÅR och påminner om att fritids är stängt den 10 januari pga personalfortbildning.

Tack för denna termin på Enbacka skola önskar Henrik och Sofia med personal.

Allmänt om skolan: På Enbacka skola går c:a 290 elever och här arbetar c:a 40 personal. Skolans ledning består av rektor och biträdande rektor. Övrig personal består av klasslärare, slöjdlärare, idrottslärare, lärare i fritidshem, barnskötare, elevassistenter, specialpedagog, kurator samt skolsköterska. Skolan är indelad i två stadier; förskoleklass- årskurs 3 samt årskurs 4 – årskurs 6. Skolan har två fritidshemsavdelningar, Pinglan (förskoleklass – åk 1) samt Storklockan (årskurs 2-6).
Skoltider: Skoltiden är från och med höstterminen 2021 följande; Lågstadiet Måndag-fredag 08.10–13.30. Mellanstadiet 08.10-14.20.
Fritidshemmens öppettid: 06.00-18.00
Allergi: Enbacka Skola är en stor arbetsplats där alla ska kunna vistas utan att känna obehag. På skolan råder totalt nötförbud. Vidare är det av största vikt att avstå starka parfymer och undvika att använda kläder som varit i kontakt med djur.
Betyg: Eleverna får betyg i årskurs 6. Betygsättningen styrs av skollagen och undervisande lärares bedömning av elevers kunskaper och förmågor. I skollagen (2010:800) står följande;
3 kap 14§ – rektor ska se till att betyg sätts enligt med denna lag och författning.
15§ – Eleverna ska informeras om de grunder som tillämpas vid betygssättning.
16§ – Betyg ska sättas av den eller de som bedriver undervisning vid den tidpunkt då betyg ska sättas. Om lärare inte är legitimerad ska beslut om betyg fattas tillsammans med en lärare som är legitimerad.
18§ Betyg utfärdas skriftligt.
Diskriminering och annan kränkande behandling: Planen mot diskriminering och kränkande behandling beskriver hur skolan arbetar främjande, förebyggande och åtgärdande (planen finns på Säters kommuns hemsida www.sater.se). All personal är skyldig att ingripa, utreda och stödja elever som utsätts för diskriminering eller kränkning, liksom de som utsätter andra för detta. Skolan dokumenterar och utreder ovanstående i e-tjänsten KB-process. Tjänsten säkerställer att huvudman får information kring händelser och ges möjlighet att följa upp arbetet med dessa.
Elevhälsa: Skolan har ett elevhälso-team (EHT). Personal som ingår i EHT arbetar med elever på individ och gruppnivå. Teamet består av:
Henrik Lindström, rektor (sammankallande)
Sofia Andersson Larsson, biträdande rektor
Britt-Marie Larsson, kurator
Anna Larsson, specialpedagog
Kristina Matsegård, skolsköterska
Anna Örjes, speciallärare årskurs f-3
Helena Haglöf, specialpedagog årskurs 4-6
Elevråd: Sofia Andersson Larsson, biträdande rektor ansvarar för skolans elevråd. Elevråd hålls minst två gånger varje termin.
Expedition: Skolans expedition ligger belägen i E-huset, ingång på gaveln. Skyltar finns på vägg för vägledning.
Forum för samråd: Rektor bjuder in till möte där skola och vårdnadshavare samarbetar för skolans bästa. Varje klass väljer två representanter vid föräldramöte i början av höstterminen 2021.
Fritidshem: Fritidshem erbjuds varje skoldag för elever i förskoleklass – årskurs 6. Fritidshemmen är normalt sett öppna varje vardag men med följande undantag;
2021: 10/8, 1/11
2022: 10/1, 2/5
Öppettider: 06.00-18.00
Frånvaroanmälan: All sjukfrånvaro i skolan rapporteras via Skola24. Du som är vårdnadshavare anmäler frånvaro för ditt barn via appen ”Unikum familj” före kl. 07.45 den dagen barnet är frånvarande. Vårdnadshavare anmäler samtliga dagar som barnet behöver vara hemma via appen ”Unikum famil”. Har skolan inte fått någon frånvaroanmälan före kl. 07.45, så tror vi att barnet kommer den dagen och kommer att agera därefter. Frånvaro i fritidshemmet rapporteras via TEMPUS.
Förskoleklass och kartläggning av språk- och matematikinlärning: Eleverna i förskoleklass kartläggs genom skolverkets kartläggningsmaterial ”Hitta matematiken” och ”Hitta språket”. Kartläggningarna är obligatoriska. Detta är ett led i garantin att säkerställa tidigare insatser kring elevers lärande.
Försäkring: Alla elever i Säters kommuns verksamheter är olycksfallsförsäkrade via Protector försäkring. Försäkringen täcker olycksfall dygnet runt. Skadeanmälan sker via Protectors hemsida.
Föräldramöte: Tisdagen 31/8, samt onsdag 1/9 klockan 18.00–19.30 inbjuds samtliga vårdnadshavare till föräldramöten (om restriktioner tillåter).
Klassråd: Eleverna håller regelbundet klassrådsmöten där eleverna tar upp frågor som de vill ta upp på elevrådsmötena. Eleverna ges möjlighet att hålla demokratiska möten, föra fram sina synpunkter och åsikter, föra minnesanteckningar etc.
Ledighet för elev: En elev får beviljas kortare ledighet för enskilda angelägenheter. Om det finns synnerliga skäl får längre ledighet beviljas. Rektorn beslutar om ledighet. Rektorn får inte uppdra åt någon annan att fatta beslut om ledighet som är längre än tio dagar. Skolpliktig elev i grundskola kan enligt nuvarande bestämmelser beviljas kortare ledighet. Beslut om ledighet fattas av rektor eller klasslärare beroende på ledighetens längd och tidigare ledigheter. Om ledighet beviljas ska det beslutet grundas på en samlad bedömning av elevens situation. I bedömningen ingår frånvarons längd, elevens studiesituation samt möjligheterna att kompensera den förlorade undervisningen. Rektor har delegerat till klasslärare att bevilja sammanlagt tio dagar per läsår. Klasslärare beviljar max fem dagar sammanhängande ledighet per läsår. Mer information kring ledigheter finns att tillgå på skolverkets hemsida (www.skolverket.se).
Ingen ledighet beviljas under nationella provens genomförande under följande datum;
Årskurs 3: 14/3-29/4 2022
Årskurs 6: 8-26/11 2021 och 8-10/2, 5-7/4, 4-6/5 2022.
Ledighet ansöks om i Skola24, lämpligast appen Skola24. Båda vårdnadshavarna måste godkänna ledighetsansökan om skolan ska ha möjligheten av bevilja ledigheten.
Läsårstider: Läsårsdata för nästa läsår, Säters kommuns grundskolor.
Höstterminen 2021 – Start: 2021-08-17 Slut: 2021-12-21
Lov: 2021-10-04
Höstlov: 2021-11-01 – 2021-11-05
Vårterminen 2022 – Start: 2022-01-12 Slut: 2022-06-10
Sportlov: 2022-02-28 – 2022-03-04
Påsklov: 2022-04-19 – 2022-04-22
Lov: 2022-05-02
Lov: 2022-05-27
Stängningsdagar fritidshem: 10/8, 1/11 2021 och 10/1, 2/5 2022.
Modersmål: Undervisning på modersmål kan erbjudas till elever med annat modersmål än svenska, vårdnadshavare ansöker om detta.
Närvaro: Närvaro i skolan är en förutsättning för att alla barn ska ha möjlighet till god måluppfyllelse. Skolplikt gäller enligt svensk lag.
Plan för utflykter: Vi gör alltid en riskbedömning innan utflykt för att säkerställa att aktiviteten kan genomföras på ett säkert sätt.
Samarbete: Ni som vårdnadshavare är viktiga för oss. För att ditt barn och ni som vårdnadshavare ska känna trygghet med skolan och fritidshemmen är det viktigt med era synpunkter och idéer. Vi har olika forum för att skapa delaktighet och inflytande för elever och vårdnadshavare.
Samtycke till bilskjuts under skoltid: Vid behov av att personal och/eller andra föräldrar skjutsar ditt barn i bil under skoltid, ska samtycke ges. En blankett om samtycke ska lämnas hem vid behov och undertecknas av vårdnadshavare och lämnas tillbaka till klasslärare.
Samtycke till publicering av bilder och filmer av barn/elever: Samtyckesblankett lämnas om för elever och lämnas tillbaka till klasslärare. Denna ska vara undertecknad av vårdnadshavare. Blanketten gäller så länge eleven går på Enbacka skola, eller tills du som vårdnadshavare meddelar annat beslut.
Skolbibliotek: Vårt skolbibliotek som också fungerar som kommundelens folkbibliotek, används mycket av skolans alla klasser.
Skolplikt: Skolan är skyldig att bevaka att alla elever kommer till skolan. I skollagen står följande; ”Om en elev i grundskolan, grundsärskolan, specialskolan eller sameskolan utan giltigt skäl uteblir från den obligatoriska verksamheten, ska rektorn se till att elevens vårdnadshavare samma dag informeras om att  eleven varit frånvarande. Om det finns särskilda skäl behöver elevens vårdnadshavare inte informeras samma dag.”
Skoltider: Skoltiden är från och med höstterminen 2021 följande;
Lågstadiet (inkl. förskoleklass) 08.10–13.30.
Mellanstadiet 08.10-14.20.
Språkval: Eleverna i årskurs 6 undervisas i moderna språk (för närvarande erbjuds tyska eller spanska). Ansökan till moderna språk görs under vårterminen i årskurs 5.
Tempus: Närvaroschema för ditt barns vistelse i fritidshemmet görs via TEMPUS. Vårdnadshavare har ansvar för att lägga in närvarotider och ledigheter för sina barn.
Trivselregler: Skolan har trivselregler som uppdateras varje läsår.
UNIKUM – Lärplattform: UNIKUM finns också som app och inloggning sker via bank-id. Här samlas information om vår verksamhet, dokumentation om elevens lärande och utveckling. Om dina uppgifter i UNIKUM inte stämmer, var vänlig kontakta skolan för att uppdatera dem.

Vi ser fram emot ett nytt spännande läsår tillsammans med er och ert/era barn, våra elever!

Skolledningen på Enbacka skola.

Henrik Lindström
Rektor
henrik.lindstrom@edu.sater.se
Tel: 0243-78430

Sofia Andersson Larsson
Biträdande rektor
sofia.larsson@edu.sater.se
Tel: 0243-78377

Ta del av skolans läsårstider.

Matsedel.