Avgifter och regler förskola och fritidshem

Kontaktinformation

Säters kommun

Telefon: 0225-551 99

Besöksadress: Rådhuset, Säter


Tack för ditt meddelande.

Avgiften beror på hur stor inkomst du har

Den avgift du ska betala bestäms av ditt hushålls bruttoinkomst (inkomst före skatt). Se tabell över vilka inkomster som ska räknas in i bruttoinkomsten.

Studielån/bidrag, barnbidrag och annan ej skattepliktig inkomst räknas inte med.

Avgift tas ut från och med första inskolningsdagen. Du betalar avgift för 12 månader per år, oavsett hur mycket platsen används.

 • Om du är ensamstående så är det din egen inkomst som är hushållets inkomst.
 • Om du bor tillsammans med en annan vuxen, så är det både din inkomst och din partners inkomst som är hushållets inkomst.

Avgiften beräknas i procent av hushållets skattepliktiga bruttoinkomst oavsett om barnet/barnen är gemensamma eller ej.

 • Barn 1 (det yngsta barnet) = 3% av bruttoinkomst
 • Barn 2 = 2% av bruttoinkomst
 • Barn 3 = 1% av bruttoinkomst
 • Barn 4 och följande = gratis

Via vår e-tjänst kan du beräkna hur stor avgiften blir för ditt hushåll.

E-tjänst för att beräkna avgift.

Barn 3-5 år med en förskoleplats har från höstterminen de fyller 3 år ett avdrag på avgiften med 150:- / månad.  Detta avdrag har man under september till maj månad vilket är under samma period som Allmän förskola erbjuds.

Lämna uppgift om inkomst

Det är viktigt att du varje år lämnar in aktuella uppgifter om din inkomst, så att du inte betalar för mycket eller för lite. Du kan även ändra inkomstuppgifterna löpande under året när din inkomst ändras. Om du inte lämnar in någon inkomstuppgift får du den högsta avgiften. Kontroll sker varje år, där din inkomstuppgift jämförs med din taxerade inkomst (deklarationen). Om du betalat för lite blir du återbetalningsskyldig.

Aktuell inkomst anmäler du via vår e-tjänst. Du kan också lämna in uppgifterna via en blankett.

E-tjänst inkomstuppgift (kräver e-legitimation)

Maxtaxa

Säters kommun tillämpar maxtaxa. För att komma upp i maxavgift ska er bruttoinkomst överstiga 49 280 kronor (år 2020).

Om hushållets gemensamma inkomst är 49 280 kr eller mer per månad kommer du/ni upp i maximal månadsavgift = maxtaxa.

Maximal månadsavgift från och med januari 2020
Maxtaxa på förskola och pedagogisk omsorg blir för barn 1=yngsta barnet 1 478kr
barn 2 986 kr
barn 3 493 kr
barn 4 och följande 0 kr
Maxtaxa på fritidshem blir för barn 1 986 kr
barn 2 493 kr
barn 3 493 kr
barn 4 och följande 0 kr

Delad faktura

Om ni som vårdnadshavare har separerat och barnet bor i två familjer finns möjlighet att få delad faktura. Ni debiteras då var för sig utifrån respektive hushålls inkomst (vårdnadshavare samt ev. ny make/maka/sambo). Den sammanlagda avgiften överstiger dock inte maxavgiften för en plats.

Inkomstkontroll

Varje år kontrolleras att du har debiterats rätt avgift. Dina lämnade uppgifter jämförs mot hushållets taxerade inkomst hos Skatteverket. Jämförelsen görs två år efter det aktuella året. Visar det sig att du betalat för låg avgift får du en faktura på mellanskillnaden. Har du betalat för hög avgift betalar vi tillbaka beloppet.

Barnet kan börja förskolan när det fyller ett år

Du kan få förskola till ditt barn från att hen fyllt ett år fram tills hen börjar skolan. För att få förskola ska du arbeta eller studera.

Är du arbetssökande eller föräldraledig med annat syskon har barnet rätt till förskola 15 timmar i veckan. När en arbetslös vårdnadshavare exempelvis får ett tillfälligt arbete eller ska på arbetsintervju kan barnet vara på förskolan/pedagogiska omsorgen även annan tid.

Barnet kan också få förskoleplats utifrån särskilda behov. Kontakta då förvaltningsassisten vid barn- och utbildningsförvaltningen, 0225-551 99.

Allmän förskola – när barnet fyller tre år

 • Alla barn har rätt till Allmän förskola från och med höstterminen barnet fyller tre år.
 • Den allmänna förskolan är avgiftsfri. Den omfattar 525 timmar om året. Barnet får gå 5 timmar per dag, tisdag-torsdag, kl. 09:00-14:00. Barnet är ledig under loven.
 • Allmän förskola erbjuds inte inom den pedagogiska omsorgen (familjedaghemmen).

Ansökan om plats i förskola och pedagogisk omsorg 

Ansökan görs tidigast 6 månader före önskat placeringsdatum. Ansökan kan göras via e-tjänsten på Säters kommuns hemsida.

Erbjudande om plats 

När vårdnadshavare har anmält behov av plats ska kommunen erbjuda plats inom 4 månader. Vid fördelning av platser tas hänsyn till barngruppens sammansättning på respektive enhet. Syskon till redan placerade barn placeras om möjligt på samma förskola/pedagogiska omsorg.

Närvarotider och avgift – sammanställning

 • Barn till vårdnadshavare som arbetar eller studerar har rätt till förskola eller pedagogisk omsorg den tid vårdnadshavarna arbetar eller studerar samt skälig restid. Vid vårdnadshavares sjukskrivning kan barnet vara på förskolan ordinarie tider eller utifrån det behov situationen kräver. Avgiften bestäms av hur stor inkomst vårdnadshavarna har.
 • Barn till föräldraledig vårdnadshavare som har vård av annat barn har rätt till förskola/pedagogisk omsorg 15 timmar per vecka under hela året. Avgiften bestäms av hur stor inkomst vårdnadshavarna har.
 • Barn till arbetslös vårdnadshavare har rätt till förskola/pedagogisk omsorg 15 timmar per vecka, tisdag-torsdag kl 09:00-14:00.  När en arbetslös vårdnadshavare exempelvis får ett tillfälligt arbete eller ska på arbetsintervju kan barnet vara på förskolan/pedagogiska omsorgen även annan tid.
 • Barn med en plats enligt Allmän förskola har rätt till förskola 525 timmar/år, tisdag-torsdag kl 09:00-14:00. Barn med denna placering är bland annat lediga under skolans sommarlov och andra lov. Platsen är avgiftsfri.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Ge oss feedback så att vi kan göra vår information bättre.
Här kan du läsa mer om hur vi behandlar dina personuppgifter