Försäkringar

Kontaktinformation

Barn- och utbildningssektorn

Telefon: 0225-550 00

Besöksadress: Rådhuset, Säter

Sektorchef
Stefan Forsmark
0225-552 01

Biträdande sektorchef
Sandra Pettersson
0225-551 78

Nämndsekreterare
Mai Andersson
0225-552 00

 

 


Tack för ditt meddelande.

Försäkringen gäller för olycksfallsskada enligt följande:

Säters kommun har tecknad avtal med försäkringsbolaget Protector. Försäkringen gäller dygnet runt, både under skoltid och på fritiden. Alla barn i Säters kommuns förskolor, grundskolor, gymnasieskola i kommunens regi och elever i särskola är olycksfallsförsäkrade. Elever i vuxenutbildning är försäkrade under verksamhetstid.

En olycksfallsskada är den kroppskada som den försäkrade ofrivilligt drabbats av genom en plötslig yttre händelse. Denna försäkring gäller inte för sjukdom.

Åtgärder vid skada:
 • Uppsök läkare eller tandläkare som är ansluten till försäkringskassan
 • Spara alla kvitton
 • Behov av taxi till och från skolan p.g.a. olycksfallet skall vara styrkt med ett intyg från behandlande läkare.
  • Av intyget skall framgå under vilken tid taxi beviljats.
  • Innan taxiresorna till och från skolan beställs skall Protector kontaktas för bekräftelse.
  • Sänd intyget i samband med skadeanmälan via Protectors hemsida eller via e-post. Efter bekräftelse från Protector kan beställning av taxiresor göras hos lokalt taxibolag av vårdnadshavare.
Försäkringen omfattar:
 • Värdesäkrade kapitalbelopp om 15/30 basbelopp.
 • Ersättning vid dödsfall p g a olycksfall med 1 basbelopp
 • Ersättning vid dödsfall oavsett orsak. Åldersgräns 18 år
 • Ersättning för nödvändiga och skäliga kostnader utom Norden
 • Försäkringen gäller för såväl medicinsk som ekonomisk invaliditet.
 • Skadade personliga tillhörigheter inklusive glasögon och kläder.
 • Skydd vid sveda och värk.
 • Skydd vid lyte och men inklusive ärrersättning
 • Smitta av HIV-virus och hepatit, som drabbar försäkrad under utbildning, praktik och arbetsmarknadspolitiska åtgärder m.m., med försäkringsbelopp 5 bb, att utbetalas
  som ett engångsbelopp när skadan har fastställts.
 • Giltighet t o m 1/9 det år som eleverna går ut grund respektive gymnasieskola.
 • Försäkringen har ej undantag för “farliga sporter/riskfylld verksamhet”.
 • Försäkringen gäller utan självrisk.
 • Försäkringen gör inte undantag för skada i samband med alkohol- eller narkotikapåverkan.
 • Försäkringen innehåller inte någon reducering av försäkringsbeloppet p.g.a. ålder före fyllda 65 år.
 • läkekostnader (nödvändiga och skäliga)
 • resekostnader (nödvändiga och skäliga)
 • tandskadekostnader (nödvändiga och skäliga)
 • kristerapi
 • tekniska hjälpmedel
 • rehabiliteringskostnader.

Med olycksfall jämställas kroppsskada som har orsakats av:

 • solsting, insektsbett, drunkningsolycka, värmeslag eller förfrysning
 • vridvåld mot knä, hälseneruptur samt partiell ruptur utan yttre händelse

Försäkringen gäller för personer ej fyllda 75 år.

Vid olycka

Vill du göra en skadeanmälan vänder du dig till Protector via deras hemsida eller per telefon 08- 410 637 00

Till anmälan

 

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Ge oss feedback så att vi kan göra vår information bättre.
Här kan du läsa mer om hur vi behandlar dina personuppgifter