Hoppa till huvudmenyn Hoppa till innehåll

Skolskjuts

Kontaktinformation

Barn- och utbildningsförvaltningen

Telefon: 0225-552 00

Besöksadress: Rådhuset, Säter

Förvaltningschef
Tobias Mårtensson
0225-552 04

Biträdande förvaltningschef
Sandra Pettersson
0225-551 78

Ekonom
Henry Surakka
0225-552 02

Förvaltningsassistent/Utredare
Josefina Olerås
0225-551 99

Nämndsekreterare
Mai Andersson
0225-552 00

Utvecklare/utredare
Göran Garmo
0225-551 76

Utvecklare/utredare
Viktoria Robertsson
0225-554 40

Bemanning
Josefine Bäck
0225-55418

Ställ en fråga

Tack för ditt meddelande.

För elever som bor långt ifrån skolan ordnas skolskjuts

Skolskjutsen gäller mellan hem och skola, men inte till/från fritidshem. Avståndet mellan hemmet och skolan ska vara minst 3 km för elever i förskoleklass och grundskolan. För elever i gymnasieskolan gäller minst 6 km mellan hemmet och skolan. Gångavstånd till hållplats kan vara upp till 2 km.

För elever i grundsärskolan görs individuella bedömningar.

Hur skolskjuts anordnas

Skolskjuts sker i första hand med allmänna kommunikationsmedel (linjetrafik) och i andra hand med särskild skolbuss eller skoltaxi (beställningsskjuts).

Rätt till skolskjuts innebär inte att skjuts måste ordnas från bostadsadressen till skolan. Elever kan exempelvis hänvisas till särskilda uppsamlingsplatser/hållplatser i hemmets respektive skolans närhet.

Skolskjutstiderna måste inte anpassas till varje elevs skoltider. Eftersom samordning sker av skolskjutsen kommer väntetider att uppstå. Väntetiden ska hållas på en rimlig nivå med en strävan att inte överskrida 45 minuter per tillfälle. Elever som åker med linjetrafik och byter buss kan få två väntetider till och från skolan. Den sammanlagda restiden för skolskjuts bör inte överstiga 60 minuter per tur.

Busskort hem i brevlådan

skolkort

Dalatrafik skickar ett busskort till de förskoleklass och grundskoleelever som är berättigade till skolskjuts. Busskortet skickas till folkbokföringsadressen cirka en vecka innan skolstart.

Om eleven bytt folkbokföringsadress under perioden maj till augusti, behöver familjen kontakta kommunens trafiksamordnade, tel 0225-551 61 för att kontrollera att busskort sänds ut.

Elever som fått ett skolkort ska spara detta under hela skolgången. Inför varje läsår laddas kortet med en ny läsårsbiljett.

Läs mer om skolkort på Dalatrafiks hemsida.

Skolskjuts vid växelvis boende

För elever med gemensam vårdnad och regelbundet växelvis boende beviljas skolskjuts från båda föräldrarnas hem om båda föräldrarna är folkbokförda i Säters kommun och att linjetrafiken eller upphandlad skjuts kan utnyttjas.

Ansökan skickas in för varje läsår. Blankett finns i dokumentlistan längre ned på sidan.

Skolskjuts vid särskilda skäl

Även om avståndet mellan bostaden och skolan, trafikförhållanden, elevens ålder eller funktionsnedsättning inte ger rätt till skolskjuts kan någon annan omständighet göra det. Det betyder att det finns en möjlighet för kommunen att bevilja skolskjuts utifrån en helhetsbedömning och efter en individuell prövning i varje enskilt fall.

Ansökan skickas in för varje läsår. Blankett finns i dokumentlistan längre ned på sidan.

Skolskjuts vid val av annan skola inom kommunen

De elever som väljer att gå i en annan skola i Säters kommun, än den som kommunen annars skulle ha placerat dem i har inte rätt till skolskjuts.

Däremot ska kommunen anordna skolskjuts till en elev som väljer en annan skola inom kommunen, om eleven hade rätt till skolskjuts i den skola som kommunen skulle placerat eleven i. Ingen kompletterande trafik sätts in i befintlig trafik.

Skolskjuts vid val av skola i annan kommun

Hemkommunen är inte skyldig att ordna skolskjuts när eleven på grund av personliga skäl tas emot i en annan kommuns grundskola. I stället övergår skyldigheten till den mottagande kommunen.

En elev som går i en annan kommuns grundskola på grund av särskilda skäl har i vissa fall rätt till skolskjuts inom den mottagande kommunen. Den kommun som anordnar utbildningen, det vill säga den mottagande kommunen, ska se till att skolskjuts anordnas i dessa fall. Ingen kompletterande trafik sätts in i befintlig trafik. Den mottagande kommunens kostnader för detta ska ersättas av elevens hemkommun.

Kommunen ska anordna skolskjuts till en elev som väljer en annan kommunal skola utom kommunen, om eleven hade rätt till skolskjuts i den skola som kommunen skulle placerat eleven i. Ingen kompletterande trafik sätts in i befintlig trafik. Skolskjuts anordnas inte till dem som väljer en fristående skola.

Tillfälligt behov på grund av olycksfall

Alla elever i Säter är olycksfallsförsäkrade både under skoltid och fritid. Om ditt barn skadar sig och inte kan ta sig till skolan ska du kontakta försäkringsbolaget Protector på telefon
08- 410 637 00. Då kan ditt barn få åka taxi till och från skolan. Mer information om olycksfallsförsäkringen hittar du under Försäkringar.

Ansvar

Kommunen, aktuell skola, entreprenören, föraren, vårdnadshavarna och elever har alla del i ansvaret under resan mellan bostaden och skolan. Eftersom många parter berörs i skolskjutsverksamheten kan det vara svårt att dra exakta gränser för vars och ens ansvar.

  • Vårdnadshavare har ansvaret för eleven på vägen mellan hemmet och skolan eller skolskjutsen, liksom på skolskjutshållplatsen.
  • Under transporten är det entreprenören och föraren som ansvarar för att gällande trafikbestämmelser och ordningsregler följs.
  • Skolenhetens personal ansvarar för mottagande och avlämning vid buss/taxi i den grad det krävs utifrån elevernas ålder och mognad. Om väntetid vid bussbyte förekommer har skolan/kommunen ansvar för eleven under den tiden.

Resebidrag

Kontant resebidrag gäller gymnasieelever som har 6 kilometer eller mer till skolan och inte kan erbjudas skolskjuts eller kollektivt färdmedel för resa till skola/APL (arbetsplatsförlagt lärande)

Kontant resebidrag kan beviljas efter ansökan från elevens målsman. Myndig elev kan själv söka resebidrag. Ansökan ska styrkas med kvitton eller kontoutdrag, så kom ihåg att spara dem.

Du kan endast erhålla ett av alternativen resebidrag, busskort eller inackorderingstillägg.

Ansökan skickas till: Säters kommun, Samhällsbyggnadsförvaltningen, Trafiksamordnare, Rådhuset, 783 27 Säter

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of www.sater.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.
Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close