Skolskjuts

Kontaktinformation

Säter kundtjänst

Telefon: 0225-550 00

Telefontider: Måndag-fredag kl. 08.00-12.00, 13.00-16.15

E-post: kundtjanst@sater.se

Besöksadress: Rådhuset, Åsgränd 2, Säter

Öppettider: Måndag–fredag klockan 08.00–12.00, 13.00-16.00. (stängt röda dagar)

 


Tack för ditt meddelande.

För elever som bor långt ifrån skolan ordnas skolskjuts

Grundskola: Skolskjutsen gäller mellan hem och skola, men inte till/från fritidshem.  Skolskjuts ordnas mellan hemmet och den skola kommunen placerat eleven i. Hur långt det är till skolan/hållplatsen,  trafiksäkerhet och funktionsnedsättning kan vara grund för skolskjuts. Du som är vårdnadshavare för elev i förskoleklass och grundskolan måste ansöka om skolskjuts inför varje läsår. För elever i grundsärskolan görs individuella bedömningar.

Ansökningsperioden 2024 är vecka 10-12

För att du ska vara säker på att ditt barn ska få skolskjuts till skolstart höstterminen 2024 ska du skicka in din ansökan under vecka 10-12. Gäller även de som börjar förskoleklassen till hösten.

  • Du behöver ansöka om skolskjuts inför varje läsår

  • Ansökningsperioden är vecka 10-12

  • E-tjänsten kräver inloggning med BankID.

  • Om din ansökan inkommer senare är det inte garanterat att skolskjuts eller busskort är klart innan skolan börjar.

Ansök via kommunens e-tjänst via länken:  skolskjuts i E-tjänsten.

Våren 2024 sker ansökan under perioden 4 mars till 24 mars. Då behöver alla vårdnadshavare ansöka om skolskjuts/busskort för elever i grundskolan, som har behov av skolskjuts. Detta gäller även dig med barn som redan har skolskjuts/busskort. Elever i särskola och gymnasieskola behöver inte ansöka om busskort.

Inte heller  familjehemsplacerade elever och personer med tillfälligt personnummer ska ansöka om busskort via e-tjänsten utan använder istället blanketten Ansökan om skolskjuts för elever som är familjehemsplacerade eller har tillfälligt personnummer (OBS! gäller endast dessa, övriga ska använda E-tjänsten). Blanketten beställer du från Säters kommuns kundtjänst, telefon: 0225-55000, eller via e-tjänst för blankettbeställning.

Inga skolkort kommer att skickas ut eller laddas på om inte en ansökan är gjord.

Du som flyttar inom Säters kommun eller till Säters kommun efter den 24 mars kan göra din ansökan även efter detta datum.

Samtliga kommuner i Dalarna jobbar tillsammans med Dalatrafik för att effektivisera hanteringen av busskort och skolskjuts. Målsättningen är bland annat en bättre planerad busstrafik och därmed mindre miljöpåverkan samt sänkta kostnader.
Om du har frågor, kontakta skolskjutshandläggare via e-post
bun@sater.se

Läs mer om skolkort på Dalatrafiks hemsida.

A new way to apply for school transportation

Awayekî nû ji bo serlêdana ҫûna erebê ya dibistanê

Qaab cusub oo ku sabsan sida loo dalbado gaadiidka dugsiga

Nueva forma de solicitar transporte escolar

ሓድሽኣመለኻኽታምብጽጻሕናብቤ/ት’

طريقة جديدة لتقديم طلب بخصوص النقل المدرسي 21/ للسنة الدراسية 22

وش ﺟﺪﯾﺪ ﺑﺮای درﺧﻮاﺳﺖ ﺳﻔﺮ ﺑﮫ ﻣﮑﺘﺐ

روش جوش ﺟﺪﯾﺪ ﺑﺮای درﺧﻮاﺳﺖ ﺳﻔﺮ ﺑﮫ ﻣﮑﺘﺐدید برای درخواست سفر به مدرسه

Borttappat busskort

Om du tappar bort ditt busskort, eller om busskortet slutar fungera ska du anmäla detta via e-tjänsten Hantera skolskjuts.

Busskortet hämtas ut på din skola, hos skoladministratören.

Det är vårdnadshavarens ansvar att se till att eleven har giltigt skolkort med sig. Det är elevens ansvar att registrera skolkortet i samband med påstigning.

Vid resa till skolan, Dalatrafiks regler

Elev utan giltigt färdbevis ska betala sin resa. Har eleven inte möjlighet att betala får denne resa med ändå.

Vid resa hem från skolan, Dalatrafiks regler

Elev från förskoleklass upp till årskurs 6:

Bussvärd vid skolan har ansvaret att se till att enbart berättigade elever eller elever med giltigt färdbevis får åka med. Elev som glömt sitt skolkort ska alltså prata med bussvärden vid skolan.

Elev i årskurs 7-9:

Elever som ej har giltigt färdbevis måste betala sin resa annars kan de nekas åka med.

Hur skolskjuts anordnas

Skolskjuts sker i första hand med allmänna kommunikationsmedel (linjetrafik) och i andra hand med särskild skolbuss eller skoltaxi (beställningsskjuts).

Rätt till skolskjuts innebär inte att skjuts måste ordnas från bostadsadressen till skolan. Elever kan exempelvis hänvisas till särskilda uppsamlingsplatser/hållplatser i hemmets respektive skolans närhet.

Skolskjutstiderna måste inte anpassas till varje elevs skoltider. Eftersom samordning sker av skolskjutsen kommer väntetider att uppstå. Väntetiden ska hållas på en rimlig nivå med en strävan att inte överskrida 45 minuter per tillfälle. Elever som åker med linjetrafik och byter buss kan få två väntetider till och från skolan. Den sammanlagda restiden för skolskjuts bör inte överstiga 60 minuter per tur.

Skolskjuts vid växelvis boende

En elev som bor växelvis hos sina vårdnadshavare i samma kommun kan ha rätt till skolskjuts från båda bostadsadresserna, oavsett vilken av dessa adresser som eleven är folkbokförd på. Det förutsätter att eleven bor ungefär lika mycket hos båda och att avståndkravet uppfylls. Eleven behöver bo minst en tredjedel av tiden hos endera vårdnadshavare för att det ska betraktas som varaktigt boende. Mindre än så betraktas det som umgänge.

Om eleven går i skolan i sin hemkommun men bor växelvis i en annan kommun har eleven däremot inte rätt till skolskjuts mellan skolan och hemmet i den andra kommunen.

Ansökan skickas in för varje läsår. Blankett finns i dokumentlistan på denna sida.

Skolskjuts vid särskilda skäl

Vid beslut om skolskjuts för särskilda skäl görs en bedömning med hänsyn till elevens funktionsnedsättning eller någon annan särskild omständighet och ett intyg krävs. Intyget ska vara aktuellt och behovet av skolskjuts ska styrkas. Lämpligt intyg kan utfärdas av sakkunnig och insatt part så som läkare, psykolog, skolhälsa, rektor eller liknande. Vårdnadshavare eller familjemedlem är inte godkänd som utfärdare av intyg.

Skolskjuts vid val av annan skola inom kommunen

De elever som väljer att gå i en annan skola i Säters kommun, än den som kommunen annars skulle ha placerat dem i har inte rätt till skolskjuts.

Däremot ska kommunen anordna skolskjuts till en elev som väljer en annan skola inom kommunen, om eleven hade rätt till skolskjuts i den skola som kommunen skulle placerat eleven i. Ingen kompletterande trafik sätts in i befintlig trafik.

Skolskjuts vid val av skola i annan kommun

Hemkommunens skyldighet att ordna skolskjuts gäller inte när eleven på grund av personliga skäl går i en annan kommuns grundskola. Men är eleven berättigad skolskjuts till sin placeringsskola (där eleven alltså inte går) så kan vårdnadshavare ansöka om ett skolkort som eleven sedan kan använda till sin valda skola. Eleven kan enbart använda ordinarie linjetrafik.
Elev som går i friskola i annan kommun har inte rätt till skolskjuts.

Tillfälligt behov på grund av olycksfall

Alla elever i Säter är olycksfallsförsäkrade både under skoltid och fritid. Om ditt barn skadar sig och inte kan ta sig till skolan ska du kontakta försäkringsbolaget Protector på telefon
08- 410 637 00. Då kan ditt barn få åka taxi till och från skolan. Mer information om olycksfallsförsäkringen hittar du under Försäkringar.

Ansvar

Kommunen, aktuell skola, entreprenören, föraren, vårdnadshavarna och elever har alla del i ansvaret under resan mellan bostaden och skolan. Eftersom många parter berörs i skolskjutsverksamheten kan det vara svårt att dra exakta gränser för vars och ens ansvar.

  • Vårdnadshavare har ansvaret för eleven på vägen mellan hemmet och skolan eller skolskjutsen, liksom på skolskjutshållplatsen.
  • Under transporten är det entreprenören och föraren som ansvarar för att gällande trafikbestämmelser och ordningsregler följs.
  • Skolenhetens personal ansvarar för mottagande och avlämning vid buss/taxi i den grad det krävs utifrån elevernas ålder och mognad. Om väntetid vid bussbyte förekommer har skolan/kommunen ansvar för eleven under den tiden.

Resebidrag

Kontant resebidrag gäller gymnasieelever som har 6 kilometer eller mer till skolan och inte kan erbjudas kollektivt färdmedel för resa till skola/APL (arbetsplatsförlagt lärande).

Kontant resebidrag kan beviljas efter ansökan från elevens målsman. Myndig elev kan själv söka resebidrag. Ansökan ska styrkas med kvitton eller kontoutdrag, så kom ihåg att spara dem.

Du kan endast erhålla ett av alternativen resebidrag, busskort eller inackorderingstillägg.

Blankett beställer du via länk här nedanför.

Ansökan skickas till: 

Säters kommun
Barn- och utbildningssektorn
Skolskjutshandläggare
Rådhuset
783 27 Säter

Gymnasieskola

Om du har längre än 6 km till gymnasieskolan har du rätt till busskort. Gymnasieskolan du blir antagen till rapporterar in till Dalatrafik att du är antagen och Dalatrafik skickar busskort till din folkbokföringsadress. Om du inte har fått ditt busskort till skolstart kontaktar du din gymnasieskola första dagen du börjar så hjälper de dig att få ditt busskort. Första dagen får du åka med bussen utan busskort.