Skolskjuts

Kontaktinformation

Barn- och utbildningssektorn

Telefon: 0225-550 00

Besöksadress: Rådhuset, Säter

Sektorchef
Stefan Forsmark
0225-552 01

Biträdande sektorchef
Sandra Pettersson
0225-551 78

Nämndsekreterare
Mai Andersson
0225-552 00

 

 


Tack för ditt meddelande.

För elever som bor långt ifrån skolan ordnas skolskjuts

Grundskola: Skolskjutsen gäller mellan hem och skola, men inte till/från fritidshem.  Skolskjuts ordnas mellan hemmet och den skola kommunen placerat eleven i. hur långt det är till skolan/hållplatsen,  trafiksäkerhet och funktionsnedsättning kan vara grund för skolskjuts. Du som är vårdnadshavare för elev i förskoleklass och grundskolan måste ansöka om skolskjuts inför varje läsår. För elever i grundsärskolan görs individuella bedömningar.

Du behöver ansöka om skolskjuts inför varje läsår

Du ansöker om skolskjuts i E-tjänsten.

Våren 2021 behöver alla vårdnadshavare ansöka om skolskjuts/busskort för elever i grundskolan, som har behov av skolskjuts. Detta gäller även dig med barn som redan har skolskjuts/busskort. Det nya ansökningsförfarandet gäller inte särskola eller gymnasieskola (båda dessa hanteras separat).

Det gäller inte heller för familjehemsplacerade elever och personer med tillfälligt personnummer. Dessa ska använda blanketten Ansökan om skolskjuts för elever som är familjehemsplacerade eller har tillfälligt personnummer.. (OBS! gäller endast dessa, övriga ska använda E-tjänsten).

Inga skolkort kommer att skickas ut eller laddas på om inte en ansökan är gjord. Du som är vårdnadshavare ska ansöka  via  e-tjänst på kommunens webbplats och inloggning sker med e-legitimation. Om du inte har någon e-legitimation skaffar du det hos din bank.

Ansökan för kommande läsår var den 8 mars – 26 mars. Du kan ansöka även nu, men du kan då inte vara  säker på att beslut om skolskjuts är klart till läsårets start i augusti.
Du som vårdnadshavare loggar in med e-legitimation. Om du inte har någon e-legitimation skaffar du det hos din bank.

Samtliga kommuner i Dalarna jobbar sedan en tid tillsammans med Dalatrafik för att effektivisera hanteringen av busskort och skolskjuts. Målsättningen med denna förändring är bland annat en bättre planerad busstrafik och därmed mindre miljöpåverkan samt sänkta kostnader.
Om du har frågor, kontakta skolskjutshandläggare via e-post
sbn@sater.se

Läs mer om skolkort på Dalatrafiks hemsida.

A new way to apply for school transportation

Awayekî nû ji bo serlêdana ҫûna erebê ya dibistanê

Qaab cusub oo ku sabsan sida loo dalbado gaadiidka dugsiga

Nueva forma de solicitar transporte escolar

ሓድሽኣመለኻኽታምብጽጻሕናብቤ/ት’

طريقة جديدة لتقديم طلب بخصوص النقل المدرسي 21/ للسنة الدراسية 22

وش ﺟﺪﯾﺪ ﺑﺮای درﺧﻮاﺳﺖ ﺳﻔﺮ ﺑﮫ ﻣﮑﺘﺐ

روش جوش ﺟﺪﯾﺪ ﺑﺮای درﺧﻮاﺳﺖ ﺳﻔﺮ ﺑﮫ ﻣﮑﺘﺐدید برای درخواست سفر به مدرسه

Hur skolskjuts anordnas

Skolskjuts sker i första hand med allmänna kommunikationsmedel (linjetrafik) och i andra hand med särskild skolbuss eller skoltaxi (beställningsskjuts).

Rätt till skolskjuts innebär inte att skjuts måste ordnas från bostadsadressen till skolan. Elever kan exempelvis hänvisas till särskilda uppsamlingsplatser/hållplatser i hemmets respektive skolans närhet.

Skolskjutstiderna måste inte anpassas till varje elevs skoltider. Eftersom samordning sker av skolskjutsen kommer väntetider att uppstå. Väntetiden ska hållas på en rimlig nivå med en strävan att inte överskrida 45 minuter per tillfälle. Elever som åker med linjetrafik och byter buss kan få två väntetider till och från skolan. Den sammanlagda restiden för skolskjuts bör inte överstiga 60 minuter per tur.

Skolskjuts vid växelvis boende

En elev som bor växelvis hos sina vårdnadshavare i samma kommun kan ha rätt till skolskjuts från båda bostadsadresserna, oavsett vilken av dessa adresser som eleven är folkbokförd på. Det förutsätter att eleven bor ungefär lika mycket hos båda och att avståndkravet uppfylls. Eleven behöver bo minst en tredjedel av tiden hos endera vårdnadshavare för att det ska betraktas som varaktigt boende. Mindre än så betraktas det som umgänge.

Om eleven går i skolan i sin hemkommun men bor växelvis i en annan kommun har eleven däremot inte rätt till skolskjuts mellan skolan och hemmet i den andra kommunen.

Ansökan skickas in för varje läsår. Blankett finns i dokumentlistan på denna sida.

Skolskjuts vid särskilda skäl

Vid beslut om skolskjuts för särskilda skäl görs en bedömning med hänsyn till elevens funktionsnedsättning eller någon annan särskild omständighet och ett intyg krävs. Intyget ska vara aktuellt och behovet av skolskjuts ska styrkas. Lämpligt intyg kan utfärdas av sakkunnig och insatt part så som läkare, psykolog, skolhälsa, rektor eller liknande. Vårdnadshavare eller familjemedlem är inte godkänd som utfärdare av intyg.

Skolskjuts vid val av annan skola inom kommunen

De elever som väljer att gå i en annan skola i Säters kommun, än den som kommunen annars skulle ha placerat dem i har inte rätt till skolskjuts.

Däremot ska kommunen anordna skolskjuts till en elev som väljer en annan skola inom kommunen, om eleven hade rätt till skolskjuts i den skola som kommunen skulle placerat eleven i. Ingen kompletterande trafik sätts in i befintlig trafik.

Skolskjuts vid val av skola i annan kommun

Hemkommunens skyldighet att ordna skolskjuts gäller inte när eleven på grund av personliga skäl går i en annan kommuns grundskola. Men är eleven berättigad skolskjuts till sin placeringsskola (där eleven alltså inte går) så kan vårdnadshavare ansöka om ett skolkort som eleven sedan kan använda till sin valda skola. Eleven kan enbart använda ordinarie linjetrafik.
Elev som går i friskola i annan kommun har inte rätt till skolskjuts.

Tillfälligt behov på grund av olycksfall

Alla elever i Säter är olycksfallsförsäkrade både under skoltid och fritid. Om ditt barn skadar sig och inte kan ta sig till skolan ska du kontakta försäkringsbolaget Protector på telefon
08- 410 637 00. Då kan ditt barn få åka taxi till och från skolan. Mer information om olycksfallsförsäkringen hittar du under Försäkringar.

Ansvar

Kommunen, aktuell skola, entreprenören, föraren, vårdnadshavarna och elever har alla del i ansvaret under resan mellan bostaden och skolan. Eftersom många parter berörs i skolskjutsverksamheten kan det vara svårt att dra exakta gränser för vars och ens ansvar.

  • Vårdnadshavare har ansvaret för eleven på vägen mellan hemmet och skolan eller skolskjutsen, liksom på skolskjutshållplatsen.
  • Under transporten är det entreprenören och föraren som ansvarar för att gällande trafikbestämmelser och ordningsregler följs.
  • Skolenhetens personal ansvarar för mottagande och avlämning vid buss/taxi i den grad det krävs utifrån elevernas ålder och mognad. Om väntetid vid bussbyte förekommer har skolan/kommunen ansvar för eleven under den tiden.

Resebidrag

Kontant resebidrag gäller gymnasieelever som har 6 kilometer eller mer till skolan och inte kan erbjudas skolskjuts eller kollektivt färdmedel för resa till skola/APL (arbetsplatsförlagt lärande)

Kontant resebidrag kan beviljas efter ansökan från elevens målsman. Myndig elev kan själv söka resebidrag. Ansökan ska styrkas med kvitton eller kontoutdrag, så kom ihåg att spara dem.

Du kan endast erhålla ett av alternativen resebidrag, busskort eller inackorderingstillägg.

Ansökan skickas till: Säters kommun, Samhällsbyggnadsförvaltningen, Trafiksamordnare, Rådhuset, 783 27 Säter

Gymnasieskola

Om du har längre än 6 km till gymnasieskolan har du rätt till busskort. Gymnasieskolan du blir antagen på rapporterar in till Dalatrafik att du är antagen och Dalatrafik skickar busskort till din folkbokföringsadress. Om du inte har fått ditt busskort till skolstart kontaktar du din gymnasieskola första dagen du börjar så hjälper de dig att få ditt busskort. Första dagen får du åka med bussen utan busskort.