Hoppa till huvudmenyn Hoppa till innehåll

Mål, ekonomi och budget

Kontaktinformation

Säters kommun

Telefon: 0225-55000

Besöksadress: Rådhuset, Åsgränd 2, Säter

Ställ en fråga

Tack för ditt meddelande.

Vision

Bilden av Säter – Säters kommun präglas av framtidstro. I Säter känner medborgarna trygghet och livskvalitet. Säter har 2030 12 000 invånare.

Strategiska mål

Bostäder

En grundläggande förutsättning för att befolkningen ska öka är att utbudet av bostäder ökar. Kommunen har ett relativt stort utbud av byggklara tomter för småhus. Däremot finns det brist på bostadslägenheter. Kommunen har genom sitt bostadsbolag Säterbostäder påbörjat projekt med såväl nybyggnation som ombyggnation som kommer att öka utbudet av hyres-lägenheter. Även andra aktörer på marknaden måste bidra till att utbudet ökar. Arbeta för att det ska finnas attraktiva lägen för såväl privata hyresrätter som bostadsrätter och egna hem i kommunen.

Arbetstillfällen

Säter är en pendlingskommun och befolkningsutvecklingen är beroende av hur arbetsmarknaden utvecklas i regionen. Kommunen kan dock inte enbart förlita sig på utveck-lingen i regionen utan måste även aktivt arbeta för att öka antalet arbetstillfällen i kommunen.

Skola

Benägenheten att flytta varierar mellan olika åldersgrupper. Den är som störst i ålders-gruppen 18 – 40 år. Det är familjer med barn eller unga vuxna som kommer att bilda familj och skaffa sig barn. För dem är det viktigt att den kommun de bosätter sig i erbjuder goda uppväxt-villkor för barnen. En väl fungerande skola är en viktig faktor.

Miljömål

  • Säters kommun ska vara hållbart ur ett miljöperspektiv. Kommunens egna verksamheter skall bidra till ökad miljömedvetenhet i den egna organisationen samt bidra till en ökad miljömedvetenhet i hela kommunen.
  • Ett Miljöbokslut redovisas varje år med start vid 2016 års bokslut
  • Plan för fortsatt miljöarbete samt mätbara mål tas fram efter att första bokslutet redovisas

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of www.sater.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.
Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close