Taxa inom livsmedelsområdet

Kontaktinformation

Säters kommun

Telefon: 0225-55000

Besöksadress: Rådhuset, Åsgränd 2, Säter


Tack för ditt meddelande.

Författningsstöd

Kontrollförordning (EU) 2017/625, Livsmedelslagen (2006:804), Livsmedelsförordningen (2006:813) och Förordning (2021:176) om avgifter för offentlig kontroll av livsmedel och vissa jordbruksprodukter

Beslutad av

Kommunfullmäktige 2022-12-01, § 32

Gäller från och med 230101

Inledning

Säters kommuns livsmedelskontroll finansieras genom avgifter eller anslag. Principen är att kontrollen ska finansieras genom avgifter och att övriga tillsynsuppgifter ska finansieras med anslag. Medlemsstaterna i EU får finansiera sin offentliga kontroll med avgifter. Detta regleras bland annat i förordning (EU) 2017/625. I Sverige har riksdag och regering beslutat om hur livsmedelskontrollen ska finansieras i Sverige. Regler om finansiering genom avgifter finns i förordning 2021:176. I den slås fast att offentlig kontroll ska finansieras genom avgifter som livsmedelsföretagarna betalar.

Bakgrund

Grunden för kommunernas avgiftsuttag är kontrollförordning (EU) 2017/625 och den svenska regleringen som finns i livsmedelslagen (2006:804), livsmedelsförordningen (2006:813) och förordning (2021:176) om avgifter för offentlig kontroll av livsmedel och vissa jordbruksprodukter. Förordning 2021:176 ersatte förordning 2006:1166 den 1 april 2021. Bestämmelserna om årlig avgift i 3, 9, 12 och 12 b §§ i den upphävda förordningen får tillämpas till utgången av 2023.

Taxebestämmelser