Barn- och utbildningsnämnden

Kontaktinformation

Säters kommun
Telefon: 0225-55 000

Besöksadress Rådhuset
Åsgränd 2


Tack för ditt meddelande.

Ansvar

Nämnden fullgör kommunens uppgifter inom det offentliga skolväsendet för barn och ungdom. Nämndens uppgifter omfattar förskoleverksamhet (förskola och familjedaghem), förskoleklass, grundskola, grundsärskola, skolbarnomsorg, gymnasieskola, gymnasiesärskola, särvux och kommunal vuxenutbildning. Nämnden svarar också för Kulturskolan och fritidsverksamhet för ungdomar.

Barn- och utbildningsnämnden ansvarar för information avseende ungdomar i kommunen som fullgjort sin skolplikt men som inte fyllt 20 år är sysselsatta, enligt skollagen 1 kap 18 §.

Sammansättning

Barn- och utbildningsnämnden består av 11 ledamöter och 11 ersättare och består av representanter från:

Socialdemokraterna
Centerpartiet
Vänsterpartiet
Sverigedemokraterna
Moderaterna
Liberalerna
Kristdemokraterna
Miljöpartiet

Inom barn- och utbildningsnämnden ska det finnas ett arbetsutskott.
Arbetsutskottet består av 5 ledamöter och 5 ersättare.