Ansökan om äldreomsorg

Kontaktinformation

Säters kommun

Telefon: 0225-55000

Besöksadress: Rådhuset, Säter


Tack för ditt meddelande.

Vart vänder jag mig?

Som äldre, eller om du har en funktionsnedsättning, kan du behöva stöd på olika sätt. Rätten till sådant stöd regleras i socialtjänstlagen och kallas därför bistånd. Vissa insatser regleras i Lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade (LSS). Ansökan om insatser enligt LSS kan du läsa mer om under rubriken Funktionsnedsättning här på hemsidan.

Det är kommunen som ansvarar för handläggningen och du vänder dig till någon av våra biståndshandläggare/LSS-handläggare om du undrar över något.

Vad kan jag ansöka om ?

Enligt socialtjänstlagen kan du ansöka om det stöd du behöver. Biståndet kan gälla t ex:

 • Stöd i hemmet
 • Personlig omvårdnad
 • Trygghetslarm
 • Bostad i särskilt boende eller korttidsboende
 • Dagverksamhet – för personer med demenssjukdomar
 • Avlösning i hemmet i form av tio avgiftsfria timmar per månad
 • Anhörigstöd
 • Kontaktperson
 • Boendestöd

Hur går ansökan till?

 1. Du kontaktar oss
  Kontakta någon av oss på biståndsenheten. Det är biståndshandläggaren som utreder din ansökan och svarar på frågor. Vid behov bokar man in en tid för hembesök.
 2. Du gör en ansökan
  Vid hembesöket kan du med hjälp av biståndshandläggaren göra en ansökan. Du kan även göra en muntlig ansökan per telefon eller vid hembesöket.
 3. Utredning
  Din ansökan utreds utifrån ditt behov.
 4. Ett beslut fattas
  Biståndshandläggaren beslutar om vilket stöd du har rätt till. Om du får avslag på hela eller delar av din ansökan, anges skälen i beslutet.
  Skulle dina behov ändras med tiden kontaktar du biståndshandläggaren igen för en ny ansökan.
 5. När får jag besked om beslutet?
  Ansökningar hanteras skyndsamt. Efter att du fått ett bifall ska dina insatser verkställas senast inom tre månader.

Om du är missnöjd med beslutet

Biståndshandläggaren är skyldig att ge dig ett skriftligt beslut där det står varför du fått avslag. Ett avslagsbeslut kan överklagas. Biståndshandläggaren kan hjälpa dig att överklaga.

Hjälp att ansöka

Om du inte själv kan ansöka kan en god man, utsedd av Förvaltningsrätten, göra det i ditt ställe. Du kan också ha en vän eller anhörig som stöd när du ansöker, men du står alltid själv för din ansökan, så länge du inte gett din fullmakt åt någon annan.

Vad kostar stödet?

Avgifter för stödet beräknas utifrån dina inkomster och utgifter och kan därför variera från 0 kronor upp till gällande maxtaxa.