Samordnad individuell plan, SIP

Kontaktinformation

Socialtjänstens receptionen
Telefon: 0225-55 165

Öppenvården:
Samtal, stöd och rådgivning

Familjebehandlare tel: 0225-55 661

Familjebehandlare tel: 0225-55 662

Familjebehandlare tel: 0225-55 663

Familjebehandlare tel: 0225-55 399

Alkohol och drogterapeut tel: 0225-55 660


Tack för ditt meddelande.

Samordning av stöd till barn och unga

I Säter vill vi ar­be­ta till­sam­mans för att ge rätt stöd till barn och unga. När barn och unga har be­hov av hjälp och stöd in­ne­bär det ibland kon­takt med fle­ra oli­ka verk­sam­he­ter, till ex­em­pel barn- och ung­doms­psy­ki­a­trin, sko­lans elev­häl­sa och so­ci­al­tjäns­ten.

För barn och de­ras för­äld­rar kan det in­ne­bä­ra:

  • Att det blir många möten och många olika kontakter att hålla ordning på
  • Ibland kan det vara otydligt vilken verksamhet som ska ge hjälpen
  • Att föräldrar får lägga mycket kraft och tid på att samordna och förmedla information emellan de olika verksamheterna
  • Att olika verksamheter kan dra åt olika håll

Är det så för er och vill ni ha hjälp med samordning av stödet?

Ta upp frå­gan med nå­gon av de kon­tak­ter ni har så hjäl­per de er.

I ett ge­men­samt mö­te kan ni få hjälp att gö­ra en sam­ord­nad in­di­vi­du­ell plan, SIP, som är ett verk­tyg för att sam­ord­na in­sat­ser från oli­ka verk­sam­he­ter.

När ett barn el­ler ung­dom be­hö­ver in­sat­ser bå­de från so­ci­al­tjäns­ten och från häl­so- och sjuk­vår­den sä­ger la­gen att kom­mu­nen till­sam­mans med regionen ska upp­rät­ta en in­di­vi­du­ell plan. Pla­nen ska upp­rät­tas om kom­mu­nen el­ler regionen be­dö­mer att den be­hövs för att bar­net ska få den hjälp det be­hö­ver, och om barn och vård­nads­ha­va­re sam­tyc­ker till det.

Pla­nen ska, när det är möj­ligt, upp­rät­tas till­sam­mans med barn och vård­nads­ha­va­re.

Av pla­nen ska det fram­gå

1. vil­ka in­sat­ser som be­hövs,
2. vil­ka in­sat­ser re­spek­ti­ve hu­vud­man ska sva­ra för,
3. vil­ka åt­gär­der som vid­tas av nå­gon an­nan än
kom­mu­nen el­ler lands­ting­et, och
4. vem av hu­vud­män­nen som ska ha det över­gri­pan­de
an­sva­ret för pla­nen.