Hoppa till huvudmenyn Hoppa till innehåll

Samordnad individuell plan, SIP

Kontaktinformation

Socialkontoret receptionen
Telefon: 0225-55 165

 

Öppenvården:
Samtal, stöd och rådgivning
0225-55 662

 

Alkohol och droger
Telefon: 0225-55 660

 

Föräldratelefonen för råd och stöd
Öppen måndagar kl. 13.00-15.00
Tel. 0225-55 664

Ställ en fråga

Tack för ditt meddelande.

Samordning av stöd till barn och unga

I Säter vill vi ar­be­ta till­sam­mans för att ge rätt stöd till barn och unga. När barn och unga har be­hov av hjälp och stöd in­ne­bär det ibland kon­takt med fle­ra oli­ka verk­sam­he­ter, till ex­em­pel barn- och ung­doms­psy­ki­a­trin, sko­lans elev­häl­sa och so­ci­al­tjäns­ten.

För barn och de­ras för­äld­rar kan det in­ne­bä­ra:

  • Att det blir många möten och många olika kontakter att hålla ordning på
  • Ibland kan det vara otydligt vilken verksamhet som ska ge hjälpen
  • Att föräldrar får lägga mycket kraft och tid på att samordna och förmedla information emellan de olika verksamheterna
  • Att olika verksamheter kan dra åt olika håll

Är det så för er och vill ni ha hjälp med samordning av stödet?

Ta upp frå­gan med nå­gon av de kon­tak­ter ni har så hjäl­per de er.

I ett ge­men­samt mö­te kan ni få hjälp att gö­ra en sam­ord­nad in­di­vi­du­ell plan, SIP, som är ett verk­tyg för att sam­ord­na in­sat­ser från oli­ka verk­sam­he­ter.

När ett barn el­ler ung­dom be­hö­ver in­sat­ser bå­de från so­ci­al­tjäns­ten och från häl­so- och sjuk­vår­den sä­ger la­gen att kom­mu­nen till­sam­mans med lands­ting­et ska upp­rät­ta en in­di­vi­du­ell plan. Pla­nen ska upp­rät­tas om kom­mu­nen el­ler lands­ting­et be­dö­mer att den be­hövs för att bar­net ska få den hjälp det be­hö­ver, och om barn och vård­nads­ha­va­re sam­tyc­ker till det.

Pla­nen ska, när det är möj­ligt, upp­rät­tas till­sam­mans med den barn och vård­nads­ha­va­re.

Av pla­nen ska det fram­gå

1. vil­ka in­sat­ser som be­hövs,
2. vil­ka in­sat­ser re­spek­ti­ve hu­vud­man ska sva­ra för,
3. vil­ka åt­gär­der som vid­tas av nå­gon an­nan än
kom­mu­nen el­ler lands­ting­et, och
4. vem av hu­vud­män­nen som ska ha det över­gri­pan­de
an­sva­ret för pla­nen.

Kort webb-utbildning om samordnad individuell plan, SIP

Klic­ka på ru­bri­ken här ovan­för och se en webb-ut­bild­ning. Den är 8 mi­nu­ter lång och rik­tar sig till al­la som vill ve­ta vad en sam­ord­nad in­di­vi­du­ell plan är.

Ungas delaktighet

Det finns fle­ra sätt för unga att va­ra del­ak­ti­ga i en SIP. Ibland är den unge själ­va med, men om det in­te är möj­ligt kan de­ras röst gö­ras hörd än­då. Här kan du som för­äl­der lä­sa mer om hur ditt barn kan va­ra del­ak­tigt.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of www.sater.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.
Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close