Insatser enligt LSS

Kontaktinformation

Linda Lindroth
Enhetschef inom verksamheten för funktionsnedsättning
Telefon: 0225-55645


Lena Palmborn
Enhetschef inom verksamheten för funktionsnedsättning
Telefon: 0225-55647


Anna Skinnars
Enhetschef inom verksamheten för funktionsnedsättning
Telefon: 0225-55648


Yvonne Karlsson
Enhetschef inom verksamheten för funktionsnedsättning
Telefon: 0225-55643


Tack för ditt meddelande.

Rådgivning och personligt stöd

Stöd från personal med särskild kunskap om situationen för människor med stora och varaktiga funktionsnedsättningar. Region Dalarna svarar för insatsen och ansökan görs hos Region Dalarna.

Personlig assistans

Den som på grund av stora och varaktiga funktionsnedsättningar behöver hjälp med sina grundläggande behov kan ha rätt till personlig assistans. Stödet är personligt utformat och utförs av ett begränsat antal personer.

Att välja assistansamordnare

Du kan välja att kommunen eller en privat utförare ska ge personlig assistans (assistanssamordnare). Du kan även få ekonomiskt stöd och själv vara arbetsgivare.
Assistansanordnaren svarar för det praktiska kring anställning, löneutbetalning, personal och administration.

Blanketter för ansökan om merkostnader för sjuklöner enligt 9 § 2 LSS hittar du nedan.

Blanketter

Ledsagarservice

En person med funktionsnedsättning kan få hjälp med att delta i samhällslivet och komma ut bland människor utanför hemmet genom så kallad ledsagarservice.
Servicen är individuellt utformad och kan handla om att besöka vänner, delta i fritidsaktiviteter, kulturlivet eller att komma ut på promenad.

Vill du bli ledsagare?

Som ledsagare är man timanställd och arbetstiden är flexibel utifrån den enskildes önskemål.
Är du intresserad av att bli ledsagare, kontakta någon av enhetscheferna inom verksamheten för funktionsnedsättning.

Kontaktperson

En kontaktperson är en person som ställer upp som en vän några gånger i månanden. Kontaktpersonen är inte anställd av kommunen utan har ett uppdrag.
Man gör olika aktiviteter tillsammans på fritiden som till exempel att gå på bio, fotboll, bowling, fikar och pratar en stund.
En kontaktperson kan ge stöd till att prova nya saker.

Vill du bli kontaktperson?

Kontaktpersonen har ett uppdrag med arvode. Är du intresserad av att bli kontaktperson kan du kontakta någon av enhetscheferna inom verksamheten för funktionsnedsättning.

Avlösarservice i hemmet

En avlösare kan vistas i hemmet hos en person med en funktionsnedsättning ett antal timmar per månad. Det kan ske regelbundet eller vid enstaka tillfällen. Det gör det möjligt för anhöriga att få tid till egna aktiviteter eller till samvaro med andra familjemedlemmar.

Vill du bli avlösare?

Som avlösare är man timanställd och arbetstiden är flexibel utifrån den enskildes önskemål. Är du intresserad av att bli avlösare kan du kontakta någon av enhetscheferna inom verksamheten för funktionsnedsättning.

Korttidsvistelse utanför det egna hemmet

Korttidsvistelse innebär att en vuxen eller ett barn med funktionsnedsättning får möjlighet till avkoppling och miljöombyte. Det kan även i vissa fall vara avlösning för närstående i omsorgsarbetet. Korttidsvistelse kan ordnas i korttidsboende, i en stödfamilj eller lägerverksamhet.

Korttidstillsyn utanför det egna hemmet för barn över 12 år

Barn och ungdomar med funktionsnedsättning och som är över 12 år ska kunna få tillsyn före och efter skoldagen samt under skolloven.

Boende i familjehem eller i bostad med särskild service för barn och ungdom

Familjehem innebär att barnet bor hos en annan familj än den egna. Insatsen riktar sig bland annat till barn med svåra funktionsnedsättningar och som har stora behov.
Boendet är till för de tillfällen då   korttidsvistelse, stödfamilj och avlösarservice i hemmet inte är tillräckligt.

Vill du bli stödfamilj?

Är du intresserad av att bli stödfamilj, kontakta någon av enhetscheferna inom verksamheten för funktionsnedsättning.

Bostad med särskild service för vuxna eller annan särskilt anpassad bostad

För personer med funktionsnedsättning finns boende med särskild service i form av egna lägenheter men med gemensamma utrymmen som ger möjlighet till samvaro. Boendet anpassas till personens individuella behov och förmåga. Boendet är i form av gruppbostad eller servicebostad.

Daglig verksamhet

Personer i yrkesverksam ålder, som saknar förvärvsarbete och inte utbildar sig, har rätt till daglig verksamhet om de tillhör LSS personkrets 1 eller 2.

Daglig verksamhet arbetar utifrån tre steg:

  • Basgrupp
  • Företagsgrupper
  • Enskilda platser på företag