Hoppa till huvudmenyn Hoppa till innehåll

Beskrivning av insatser enligt LSS

Kontaktinformation

Linda Lindroth
Enhetschef inom verksamheten för funktionsnedsättning
Telefon: 0225-55645


Lena Palmborn
Enhetschef inom verksamheten för funktionsnedsättning
Telefon: 0225-55647


Anna Skinnars
Enhetschef inom verksamheten för funktionsnedsättning
Telefon: 0225-55648


Yvonne Karlsson
Enhetschef inom verksamheten för funktionsnedsättning
Telefon: 0225-55643

Ställ en fråga

Tack för ditt meddelande.

Rådgivning och personligt stöd

Rådgivning och annat personligt stöd är expertstöd av personal med särskild kunskap om levnadsvillkoren för människor med stora och varaktiga funktionsnedsättningar. Landstinget svarar för insatsen och ansökan görs hos landstinget.

Personlig assistans

Den som på grund av stora och varaktiga funktionsnedsättningar behöver hjälp med sina grundläggande behov till exempel att sköta hygien, klä på sig, förflytta sig, kommunicera och göra inköp kan ha rätt till personlig assistans. Det är ett personligt utformat stöd som ges i olika situationer av ett begränsat antal personer.

Att välja assistansanordnare

Du kan välja kommunen eller en privat utförare som assistansanordnare eller få ekonomiskt stöd och själv vara arbetsgivare. Assistansanordnaren svarar för det praktiska kring anställning, löneutbetalning, personal och administration.

Ledsagarservice

Ledsagarservice innebär att en person med funktionsnedsättning får hjälp med att delta i samhällslivet och komma ut bland människor utanför hemmet. Servicen ska vara individuellt utformad och kan handla om att besöka vänner, delta i fritidsaktiviteter, kulturlivet eller att komma ut på promenad.

Vill du bli ledsagare?

Som ledsagare är man timanställd och arbetstiden är flexibel utifrån den enskildes önskemål. Är du intresserad av att bli ledsagare, kontakta någon av enhetscheferna inom verksamheten för funktionsnedsättning.

Kontaktperson

En kontaktperson är en person som ställer upp som en vän för den enskilde några gånger i månanden. Kontaktpersonen är inte anställd av kommunen utan har ett uppdrag. Man gör olika aktiviteter tillsammans på fritiden som till exempel att gå på bio, fotboll, bowling, fikar och pratar en stund. En kontaktperson kan ge stöd till att prova nya saker.

Vill du bli kontaktperson?

Kontaktpersonen har ett uppdrag med arvode. Är du intresserad av att bli kontaktperson, kontakta kommunens LSS-handläggare.

Avlösarservice i hemmet

Avlösning i hemmet innebär att en avlösare vistas i hemmet hos en person med en funktionsnedsättning ett antal timmar per månad. Det kan ske regelbundet eller vid enstaka tillfällen. Det gör det möjligt för anhöriga att få tid till egna aktiviteter eller till samvaro med andra familjemedlemmar.

Vill du bli avlösare?

Som avlösare är man timanställd och arbetstiden är flexibel utifrån den enskildes önskemål. Är du intresserad av att bli avlösare, kontakta enhetschef för personlig assistans.

Korttidsvistelse utanför det egna hemmet

Korttidsvistelse innebär att en vuxen eller barn med funktionsnedsättning får möjlighet till rekreation och miljöombyte och kan i vissa fall vara avlösning för närstående i omsorgsarbetet. Korttidsvistelse kan ordnas i korttidsboende, i en stödfamilj eller lägerverksamhet.

Insatsen är kostnadsfri men matavgift tillkommer.

Korttidstillsyn utanför det egna hemmet för barn över 12 år

Barn och ungdomar med funktionshinder som är över 12 år ska kunna få tillsyn före och efter skoldagen samt under skolloven.

Boende i familjehem eller i bostad med särskild service för barn och ungdom

Familjehem innebär att barnet bor hos en annan familj än den egna. Insatsen riktar sig bland annat till barn med svåra funktionsnedsättningar som har stora behov.
Boendet avser de tillfällen då de insatser som korttidsvistelse, stödfamilj och avlösarservice i hemmet inte är tillräckligt.

Bostad med särskild service för vuxna eller annan särskilt anpassad bostad

För personer med funktionsnedsättning finns boende med särskild service. Boendet är ett privat och permanent hem. De lägenheter som tillhör samma boende har gemensamma utrymmen som ger möjlighet till samvaro. Boendet anpassas till personens individuella behov och förmåga.
Boendet kan utformas som gruppbostad eller servicebostad.

Gruppbostad

Här bor den som har behov av personalstöd hela dygnet. Personalgruppen finns i samma hus/trappuppgång. I gruppbostaden har man en egen lägenhet och eget kontrakt.
I Säters kommun finns det fyra gruppbostäder.

Servicebostad

Den boende har egen lägenhet och kan tillkalla personal dygnet runt om behov finns. Lägenheterna är fullvärdiga och anpassade efter den enskildes behov. De kan ligga i ett vanligt bostadshus.

Daglig verksamhet

Personer i yrkesverksam ålder, som saknar förvärvsarbete och inte utbildar sig, har rätt till daglig verksamhet om de tillhör LSS personkrets grupp 1 eller 2. Det är personer med utvecklingsstörning, autism/autismliknande tillstånd eller som har en betydande och bestående begåvningsmässig funktionsnedsättning i vuxen ålder.

Daglig verksamhet erbjuder:

  • En meningsfull sysselsättning
  • Delaktighet i samhällslivet och gemenskap
  • Anpassad verksamhet efter individuella behov

Daglig verksamhet på Gärdet

I vår verksamhet på Gärdet finns många olika aktiviteter som grundar sig utifrån varje enskild persons behov och förmåga. Legoarbeten, snickeri, färg och form med mera görs i grupp och enskilt.

Praktikplats

Vi har praktikplatser hos olika företagare i kommunen.

Resor/Kostnader

Om du har behov av resor mellan hemmet och daglig verksamhet kan du beviljas sådana. Du får betala en avgift för varje resa.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of www.sater.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.
Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close