Taxor och avgifter

Kontaktinformation

Pernilla Lindgren
Avgiftshandläggare
Telefon: 0225-55172


Tack för ditt meddelande.

För vissa tjänster och insatser inom vård och omsorg betalar du avgift. Kommunfullmäktige har fastställt vilka avgifter som gäller i Säters kommun.
Avgiftens storlek beror på vilka insatser du har blivit beviljad. När det gäller omvårdnad, trygghetslarm och dagverksamhet tas hänsyn till din förmåga att betala.

Betalningsförmågan beräknas utifrån:

  • Inkomster och skatt
  • Bostadskostnad och bostadstillägg
  • Förbehållsbelopp (hur dina levnadskostnader ser ut utifrån det lagstadgade minimibeloppet)

Avgiften räknas om varje år utifrån aktuella inkomster, aktuell boendekostnad och förändring i förbehållsbelopp och prisbasbelopp.

Maxtaxa

Maxtaxa innebär ett högsta avgiftstak på 2 575 kr/månad för år 2024.

Maxtaxan innebär att det finns en högsta avgift som kommunen får ta ut för hemtjänst, dagverksamhet och kommunal hälso- och sjukvård.

Avgiftstaket gäller för varje brukare var för sig, d.v.s. varje enskild omsorgstagare får betala för den insats som hon/han är beviljad.

Minimibelopp och förbehållsbelopp

Med minimibelopp menas det belopp som den enskilde ska ha rätt att behålla av egna medel innan avgift får tas ut för hemtjänst, trygghetslarm, dagverksamhet och kommunal hälso- och sjukvård.

Beloppet ska täcka den enskildes normala levnadskostnader, enligt schabloniserade kostnadsposter.

När boendekostnaden läggs till minimibeloppet kallas det förbehållsbelopp.

Säters kommun har tidigare beslutat att förbehållsbeloppet justeras av kommunen i samband med förändringar i prisbasbeloppets nivå.

Minimibelopp 2024

65 år och äldre

Ensamstående – 7 062 kr
Gift/sambo – 5 762 kr

64 år och yngre

Ensamstående – 7 768 kr
Gift/sambo – 6 338 kr

Så här räknas omvårdnadsavgiften ut för dig

Vid beräkning av din avgift för omvårdnad, trygghetslarm och dagverksamhet tas det hänsyn till din betalningsförmåga och omfattningen av den hjälp du får.
Uppgift om aktuella inkomster och boendekostnad m.m. hämtar vi från den inkomstuppgift som du lämnat.

Om det sker förändringar angående din ekonomiska och/eller sociala situation så ska du meddela oss det omgående så vi kan justera din avgift.

Så här räknas avgiftsutrymmet ut

Avgiftshandläggaren räknar samman dina inkomster och drar sedan ifrån samtliga skatter. Slutsumman blir din nettoinkomst.

Från nettoinkomsten dras din boendekostnad samt ett minimibelopp som reserveras för dina personliga behov såsom livsmedelskostnader, kläder, sjukvård, mediciner, hjälpmedel, resor med mera.

Det som därefter blir kvar är det disponibla avgiftsutrymmet och lika med din betalningsförmåga.

Exempel:

+ Nettoinkomst*
+ ev. Bostadstillägg
— Minimibelopp (personliga medel)
— Boendekostnad
= Avgiftsutrymme

*Nettoinkomster: inkomst från pension, tjänst och/eller näringsverksamhet innevarande år samt kapitalinkomster frånsett eventuella realisationsvinster/förluster.

Om ditt avgiftsutrymmet blir 150 kr/månad, betalar du högst 150 kr/månad för t.ex. omvårdnad m.m. även om avgiften är högre.
Är avgiftsutrymmet 3 000 kr/månad betalar du högst 2 013 kr/månad enligt maxtaxan.
Om du avstår från att lämna in inkomstblanketten debiteras full avgift enligt gällande taxa.

Om du är missnöjd med beslutet

Socialförvaltningen kommer att ge dig ett skriftligt beslut där det står varför du fått avslag.
Är du inte nöjd med beslutet kan det överklagas. Biståndshandläggaren kan hjälpa dig att överklaga.