Hoppa till huvudmenyn Hoppa till innehåll

Taxor och avgifter

Kontaktinformation

Pernilla Lindgren
Avgiftshandläggare
Telefon: 0225-55172

Ställ en fråga

Tack för ditt meddelande.

För vissa tjänster och serviceinsatser inom omsorg och hjälp betalar du avgift. Kommunfullmäktige har fastställt vilka avgifter som gäller i Säters kommun. Avgiftens storlek beror på vilka insatser du har blivit beviljad och din förmåga att betala.

Betalningsförmågan beräknas utifrån:

  • Inkomster och skatt
  • Bostadskostnad och bostadstillägg
  • Förbehållsbelopp (hur dina levnadskostnader ser ut utifrån det lagstadgade minimibeloppet)

Avgiften räknas om varje år utifrån aktuella inkomster, aktuell boendekostnad och förändring i förbehållsbelopp och prisbasbelopp.

Maxtaxa

Maxtaxa innebär ett högsta avgiftstak på 2 013 kr/månad för år 2017.

Avgiftstaket gäller för varje brukare för sig, således även för makar och sammanboende oavsett om båda eller en av parterna har en biståndsbedömd insats. Dvs. varje enskild omsorgstagare får betala för den insats som hon/han är beviljad.

Minimibelopp och förbehållsbelopp

Med minimibelopp avses det belopp som den enskilde ska ha rätt att behålla av sina egna medel innan avgift får tas ut för hemtjänst, trygghetslarm och dagverksamhet.

Beloppet ska täcka den enskildes normala levnadskostnader, enligt schabloniserade kostnadsposter. När boendekostnaden läggs till minimibeloppet kallas det förbehållsbelopp.

Säters kommun har tidigare beslutat att förbehållsbeloppet justeras av kommunen i samband med förändringar i prisbasbeloppets nivå.

Förbehållsbeloppet 2017

65 år och äldre

Ensamstående – 5 057 kr
Gift/sambo – 4 273 kr

64 år och yngre

Ensamstående – 5 563 kr
Gift/sambo – 4 700 kr

Uträkning av avgiftsutrymme

Du betalar utifrån ditt avgiftsutrymme för omvårdnad, trygghetslarm och dagverksamhet.
För att kunna räkna ut ditt avgiftsutrymmet kommer du att få en inkomstförfrågan skickad till dig.

Så här räknas avgiftsutrymmet ut

+ Nettoinkomst*
+ ev. Bostadstillägg
— Minimibelopp (personliga medel)
— Boendekostnad
= Avgiftsutrymme

*Nettoinkomster: inkomst från pension, tjänst och/eller näringsverksamhet innevarande år samt kapitalinkomster frånsett eventuella realisationsvinster/förluster.

Om ditt avgiftsutrymmet blir 150 kr/månad, betalar du högst 150 kr/månad för t.ex. omvårdnad m.m. även om avgiften är högre.
Är avgiftsutrymmet 3 000 kr/månad betalar du högst 2 013 kr/månad enligt maxtaxan.
Om du avstår från att lämna in inkomstblanketten debiteras full avgift enligt gällande taxa.

  • Inom särskilt boende finns avgifter som betalas utöver avgiftsutrymmet. Det är råvarukostnadsdelen i matabonnemanget, förbrukningsvaror samt möbler och husgeråd.
  • Förmögenheten/kapitalet påverkar inte avgiften.
  • Nettoinkomster för makars och registrerade partners läggs samman och delas vid avgiftsberäkningen.

Om du är missnöjd med beslutet

Socialförvaltningen kommer att ge dig ett skriftligt beslut där det står varför du fått avslag.
Är du inte nöjd med beslutet kan det överklagas. Biståndshandläggaren kan hjälpa dig att överklaga.