Så här överklagar du ditt beslut

Kontaktinformation

Säters kommun

Telefon: 0225-55000

Besöksadress: Rådhuset, Säter


Tack för ditt meddelande.

Om du har fått avslag på din ansökan kan du överklaga. Du lämnar överklagandet till den verksamhet som har fattat beslutet.

Vad ska överklagan innehålla?

  • Överklagan ska vara skriftlig. I brevet skriver du vilket beslut du vill överklaga, varför du tycker att beslutet är oriktigt och vilken ändring av beslutet du vill ha.
  • Skicka med handlingar eller annat som stödjer den uppfattning du har.
  • Skriv under överklagandet och gör ett namnförtydligande under namnteckningen .
    Uppge namn, adress, telefonnummer och personnummer.
  • Om du använder ombud, kan ombudet underteckna skrivelsen och då behöver du även skicka med fullmakt för ombudet.
  • Är något oklart kan du vända dig till handläggaren som fattat ditt beslut för att få information och vägledning.

Hur lång tid har jag på mig?

Du har tre veckor på dig från den dag du fick del av beslutet, annars kan överklagandet inte prövas.

Vad händer sedan?

När du lämnat in din överklagan kommer nämnden eller den som fattat beslutet att se om det finns något som gör att beslutet ska ändras. Om beslutet inte ändras, eller om ändringen inte motsvarar det som du begärt, skickas överklagandet vidare till Förvaltningsrätten som gör en egen prövning av ärendet.

Förvaltningsrätten kan ändra kommunens beslut. När Förvaltningsrätten är klar med sin prövning av ärendet får du hem ett beslut från domstolen.

Hjälp med överklagan

Du kan få hjälp med att göra en överklagan. Du kontaktar då din handläggare. På beslutsmeddelandet finns uppgifter om vem som handlagt ditt ärende och datum för beslutet.

Synpunkter eller klagomål på socialtjänsten och LSS

Om du är missnöjd med handläggningen, eller anser det finns brister i socialtjänstens insatser, i LSS-insatser eller i den personliga assistansen så finns det olika sätt att framföra synpunkter och klagomål.

Ett sätt är att vända sig till Inspektionen för vård och omsorg (IVO).
På deras webbplats kan du läsa mer om hur det går till.