Ansökan om stöd vid funktionsnedsättning

Kontaktinformation

Säters kommun

Telefon: 0225-55000

Besöksadress: Rådhuset, Säter


Tack för ditt meddelande.

Vart vänder jag mig?

Du som har en funktionsnedsättning kan behöva stöd på olika sätt. Rätten till sådant stöd regleras i socialtjänstlagen och kallas därför bistånd. Vissa insatser regleras i Lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade (LSS).

Det är kommunen som ansvarar för handläggningen och du vänder dig till någon av våra biståndshandläggare/LSS-handläggare om du undrar över något.

Vad kan jag ansöka om ?

Enligt Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrad kan du ansöka om insatser enligt nedan:

 • Personlig assistans
 • Ledsagarservice
 • Kontaktperson
 • Avlösarservice i hemmet
 • Korttidsvistelse utanför det egna hemmet
 • Korttidstillsyn utanför det egna hemmet för barn över 12 år
 • Boende i familjehem eller i bostad med särskild service för barn och ungdom
 • Bostad med särskild service för vuxna eller annan särskilt anpassad bostad
 • Daglig verksamhet

Hur går ansökan till?

 1. Du kontaktar oss
  Kontakta någon av LSS-handläggarna. Det är LSS-handläggaren som utreder din ansökan och svarar på frågor. Vid behov bokar man in en tid för hembesök.
 2. Du gör en ansökan
  Vid hembesöket kan du med hjälp av LSS-handläggaren göra en ansökan.
 3. Utredning
  Först görs en utredning om personkretstillhörighet som ligger till grund för insatser enligt LSS. Därefter utreds din ansökan utifrån ditt behov.
 4. Ett beslut fattas
  LSS-handläggaren beslutar om ansökt insats. Om du får avslag på hela eller delar av din ansökan, anges skälen i beslutet. Skulle dina behov ändras med tiden kontaktar du LSS-handläggaren igen för en ny ansökan.
 5. När får jag besked om beslutet?
  Ansökningar hanteras skyndsamt. Efter att du fått ett bifall ska dina insatser verkställas senast inom tre månader.

Om du är missnöjd med beslutet

LSS-handläggaren är skyldig att ge dig ett skriftligt beslut där det står varför du fått avslag. Är du inte nöjd med beslutet kan det överklagas. LSS-handläggaren kan hjälpa dig att överklaga.

Hjälp att ansöka

Om du inte själv kan ansöka kan en god man, utsedd av Förvaltningsrätten, göra det i ditt ställe. Du kan också ha en vän eller anhörig som stöd när du ansöker, men du står alltid själv för din ansökan, så länge du inte gett din fullmakt åt någon annan.

Vad kostar stödet?

Insatser enligt LSS är avgiftsfria.
Om du beviljas insatser enligt socialtjänstlagen beräknas avgiften utifrån dina inkomster och utgifter och kan därför variera från 0 kronor upp till gällande maxtaxa.