Avgifter inom äldreomsorgen

Kontaktinformation

Pernilla Lindgren
Avgiftshandläggare
Telefon: 0225-55172


Tack för ditt meddelande.

Avgifter och förbehållsbelopp är knutna till prisbasbeloppet som regeringen fastställer årligen. Avgifter och förbehållsbelopp förändras och beräknas enligt prisbasbeloppet.

Prisbasbeloppet 2024 är 57 300.

Avgifter som ingår i maxtaxan

Dessa avgifter bestäms av din inkomst och jämkas automatiskt i förhållande till den.

Omvårdnad i särskilt boende

Omvårdnaden på särskilt boende kostar 2 575 kr/månad.

Kostnad för måltider redovisas längre ned.

Hemtjänst

Hemtjänst kostar 344 kr/timme upp till 2 575 kr/månad som är maxtaxan.
Du betalar enbart för den tid som utförts.

Hemsjukvård

För hemsjukvård och rehabilitering i hemmet betalar du en avgift som är 150 kr/besök upp till 450 kr/månad.

Trygghetslarm

Trygghetslarm kostar 287 kr/månad.

Korttidsboende

Omvårdnaden kostar 85 kr/dygn. Du betalar aldrig mer än upp till maxtaxan som är
2 575 kr/månad.

Kostnad för måltider redovisas nedan.

Avgifter som inte ingår i maxtaxan

Dessa avgifter är fasta och jämkas inte av kommunen.

Ej avbokade hemtjänstbesök

Planerade besök av personal från hemtjänsten som inte avbokas av dig senast 24 timmar innan besök, kostar 150 kr/tillfälle.
Besök som ej avbokats på grund av akuta besök på vårdinrättning eller hos tandläkare debiteras ej.

Måltider

Alla måltider vid särskilt boende kostar 3 725 kr/månad.
Måltidsavgiften vid korttids/avlastningsplats kostar 122 kr/dygn.

Dagverksamhet

Dagverksamhet kostar 60 kr/dag. (Avser kostnad för lunch och kaffe).

Hjälpmedel

Hjälpmedel i ordinärt boende kostar 250 kr/förskrivet hjälpmedel. Eventuellt kan en kostnad för tillbehör tillkomma.

Om du bor på särskilt boende betalar du 50 kr/månad för hjälpmedel som ingår i boendet.

Hyra

På särskilt boende har du eget hyreskontrakt som du tecknar med Sociala sektorn. Du kan ansöka om bostadstillägg hos pensionsmyndigheten.
Vilken hyra du har är olika beroende på vilket särskilt boende du har lägenhet i.

Så här räknas omvårdnadsavgiften ut för dig

Vid beräkning av din avgift för omvårdnad, trygghetslarm och dagverksamhet tas det hänsyn till din betalningsförmåga och omfattningen av den hjälp du får.
Uppgift om aktuella inkomster och boendekostnad m.m. hämtar vi från den inkomstuppgift som du lämnat.

Om det sker förändringar angående din ekonomiska och/eller sociala situation så ska du meddela oss det omgående så vi kan justera din avgift.

Så här räknas avgiftsutrymmet ut

Avgiftshandläggaren räknar samman dina inkomster och drar sedan ifrån samtliga skatter. Slutsumman blir din nettoinkomst.

Från nettoinkomsten dras din boendekostnad samt ett minimibelopp som reserveras för dina personliga behov såsom livsmedelskostnader, kläder, sjukvård, mediciner, hjälpmedel, resor med mera.

Det som därefter blir kvar är det disponibla avgiftsutrymmet och lika med din betalningsförmåga.

Exempel:

+ Nettoinkomst*
+ ev. Bostadstillägg
– Minimibelopp (personliga medel)
– Boendekostnad
= Avgiftsutrymme

*Nettoinkomster: inkomst från pension, tjänst och/eller näringsverksamhet innevarande år samt kapitalinkomster frånsett eventuella realisationsvinster/förluster.

Om ditt avgiftsutrymmet blir 150 kr/månad, betalar du högst 150 kr/månad för t.ex. omvårdnad m.m. även om avgiften är högre.
Är avgiftsutrymmet 3 000 kr/månad betalar du högst 2 575 kr/månad enligt maxtaxan.
Om du avstår från att lämna in inkomstblanketten debiteras full avgift enligt gällande taxa.

Om du är missnöjd med beslutet

Socialförvaltningen kommer att ge dig ett skriftligt beslut där det står varför du fått avslag.
Är du inte nöjd med beslutet kan det överklagas. Biståndshandläggaren kan hjälpa dig att överklaga.