Stöd till Föräldrar

Kontaktinformation

Socialtjänstens receptionen
Telefon: 0225-55 165

Öppenvården:
Samtal, stöd och rådgivning

Familjebehandlare tel: 0225-55 661

Familjebehandlare tel: 0225-55 662

Familjebehandlare tel: 0225-55 663

Familjebehandlare tel: 0225-55 399

Alkohol och drogterapeut tel: 0225-55 660


Tack för ditt meddelande.

I alla familjer förekommer bråk och konflikter, men ibland kan föräldraskapet kännas extra tufft. Alla kan behöva stöd i sin roll som förälder. Här kan du se vilket stöd du som förälder kan få från kommunen.

Som förälder kan du känna oro för ditt barn och det kan kännas svårt att räcka till. Det kan handla om hur ditt barn mår, konflikter eller oro för vad barnet eller ungdomen gör på fritiden. Som förälder kan du ringa till socialtjänsten och få råd och stöd kring din oro för barnet eller också ansöka om stöd och hjälp. Du som förälder kan även kontakta öppenvården Nyckeln för stöd och hjälp i din föräldraroll.

Öppenvården Nyckeln

På öppenvården Nyckeln kan du som förälder få samtalsstöd i din föräldraroll. Du kan komma själv eller tillsammans med din partner. Öppenvården kan du kontakta själv eller ansöka via socialtjänsten. När du kontaktar öppenvården själv har du möjlighet att komma in genom så kallat öppet intag som innebär du/ni får komma på samtal upp till 5 gånger utan att det registreras hos socialtjänsten. Vill du/ni fortsätta samtalen efter de 5 gångerna så skall ansökan göras hos socialtjänsten. Ansöker du om stöd hos öppenvården via socialtjänsten öppnas en utredning där man tittar på vilket stöd som skulle passa er. Mer information om hur en ansökan hos socialtjänsten går till hittar du längre ner på denna sida.

Öppenvården erbjuder:

 • Råd och stöd på telefon.
 • Öppet intag: 5 samtal.
 • Individanpassad behandling eller samtalsstöd på uppdrag av socialtjänsten.

Till Öppenvården kan du komma för samtal/behandling utifrån följande:

 • Stöd i familjesituation.
 • Stöd i föräldrarollen.
 • Stöd vid samarbetssvårigheter kring gemensamma barn.
 • Familjebehandlande insatser i hemmet.
 • Stöd till barn och ungdomar med föräldrar som har eller har haft alkohol- och/eller drogproblematik. Stöd enskilt eller i grupp.
 • Stöd till barn som har separerade föräldrar. Stöd enskilt eller i grupp.
 • Stöd utifrån skolsituationen, samverkan finns med skolans närvaroteam.
 • Stöd till unga brottsutsatta och medling vid brott.

Öppenvården har självklart tystnadsplikt och det är helt kostnadsfritt att gå i samtal/behandling.

Socialtjänsten

Är du orolig för ditt barn kan du kontakta socialtjänsten och få råd och stöd kring din oro för barnet eller också ansöka om stöd och hjälp.

Du kan vara anonym när du ringer till socialtjänsten vid råd och stöd. Det är då viktigt att du tänker på att inte säga ditt eller barnets namn.

Är du orolig att ditt barn tar droger eller dricker alkohol?

Då kan du kontakta socialtjänsten eller öppenvården för hjälp. Socialtjänsten kan hjälpa till med att ta drogtest på ungdomen och finnas som stöd till både dig som förälder och ungdomen. Hos öppenvården kan ungdomen få gå i stödsamtal eller genomgå mer strukturerad behandling som exempelvis haschprogrammet. Socialtjänsten och öppenvården kan vid behov finnas med som stöd i kontakt med andra vårdgivare.

Ansökan om hjälp

Som förälder kan du ansökan om stöd och hjälp hos socialtjänsten. När du ansöker om hjälp hos socialtjänsten så gör socialsekreteraren en utredning tillsammans med familjen. En utredning får som längst ta 4 månader. Inledningsvis upprättar ansvariga handläggare tillsammans med föräldrar och barnet en så kallad utredningsplan. I utredningsplanen framkommer vilka frågor utredningen ska svara på, samt vilka kontakter socialtjänsten behöver ta med exempelvis skola och andra viktiga personer för barnet och familjen för att få en bild av familjens livssituation. Socialtjänstens arbete bygger på ett nära samarbete med föräldrar och barn med syfte att tillsammans komma fram till lämpligt stöd. Socialsekreteraren skriver fortlöpande ner det som kommer fram i samtalen med vårdnadshavare, barn och andra. Senast inom fyra månader från det att en utredning har inletts ska socialsekreteraren sammanställa dessa uppgifter i ett beslutsunderlag där förslag lämnas på vilken hjälp som bäst tillgodoser barnets behov. Utredningstiden kan förlängas om det finns särskilda skäl till det. Du får ta del av underlaget innan beslut fattas. När du ansöker om hjälp har du alltid rätt att få ett beslut på din ansökan. Om du inte får din ansökan beviljad får du ett skriftligt avslagsbeslut som du har rätt att överklaga.

Stöd och hjälp som kan erbjudas/beviljas efter avslutad utredning

 • Samtalsstöd hos öppenvården.
 • Familjebehandlande insatser i hemmet.
 • Kontaktperson.
 • Kontaktfamilj.
 • Drogförebyggande samtal med ungdomar bland annat.

Du har rätt att ta del av allt skriftligt material som finns om dig. Huvudregeln är att alla handlingar som berör dig förstörs fem år efter avslutad kontakt. Ingen utomstående får ta del av utredningen om inte familjen vill det. Det som skrivs förvaras på ett betryggande sätt.