Stöd till Föräldrar

Kontaktinformation

Socialkontoret receptionen
Telefon: 0225-55 165

Öppenvården:
Samtal, stöd och rådgivning

Familjebehandlare tel: 0225-55 661

Familjebehandlare tel: 0225-55 662

Familjebehandlare tel: 0225-55 663

Familjebehandlare tel: 0225-55 399

Alkohol och drogterapeut tel: 0225-55 660


Tack för ditt meddelande.

I alla familjer förekommer bråk och konflikter, men ibland kan föräldraskapet kännas extra tufft. Alla kan behöva stöd i sin roll som förälder. Här kan du se vilket stöd du som förälder kan få från kommunen.

Är du orolig för ditt barn?

Som förälder kan du känna oro för ditt barn eller ungdom och det kan kännas svårt att räcka till. Det kan handla om hur ditt barn mår, konflikter eller oro för vad barnet eller ungdomen gör på fritiden. Som förälder kan du ringa till socialtjänsten och få råd och stöd kring din oro för barnet eller också ansöka om stöd och hjälp. Du som förälder kan även kontakta öppenvården för stöd och hjälp i din föräldraroll.

Öppenvården

Föräldrar kan få samtalsstöd i sin föräldraroll hos öppenvården. De kan komma själva eller tillsammans med sin partner. Man får då komma på 5 samtal, vill man fortsätta samtalen efter de 5 gångerna så skall ansökan göras hos socialtjänsten.

Samtalen kan handla om:

  • Vad är en tillräcklig förälder?
  • Mina barn lyssnar inte på mig!
  • Jag känner att jag inte räcker till!
  • Jag blir så lätta arg på mina barn och sen får jag dåligt samvete.
  • Jag tror att mina barn använder alkohol/droger.
  • Mitt barn mår dåligt, vad ska jag göra?
  • Hur sätter man rimliga gränser för sitt barn?
  • Mitt barn har varit utsatt för våld.

Öppenvården har självklart tystnadsplikt.

Anonym

Du kan vara anonym när du ringer till socialtjänsten för att få råd och stöd. Det är då viktigt att du tänker på att inte säga ditt eller barnets namn.

Är du orolig att ditt barn tar droger eller dricker alkohol?

Då kan du kontakta socialtjänsten eller öppenvården för hjälp. Socialtjänsten kan hjälpa till med att ta drogtest på ungdomen och finnas som stöd till både dig som förälder och ungdomen. Hos öppenvården kan ungdomen få gå i stödsamtal eller genomgå mer strukturerad behandling som exempelvis haschprogrammet. Socialtjänsten och öppenvården kan vid behov finnas med som stöd i kontakt med andra vårdgivare.

Ansökan om hjälp

Som förälder kan du ansökan om stöd och hjälp hos socialtjänsten. När du ansöker om hjälp hos socialtjänsten så gör socialsekreteraren en utredning tillsammans med familjen. En utredning får som längst ta 4 månader, inledningsvis upprättar ansvariga handläggare tillsammans med föräldrar och barnet igenom en så kallad utredningsplan. I utredningsplanen framkommer vilka frågor utredningen ska svara på, samt vilka kontakter socialtjänsten behöver ta med exempelvis skola och andra viktiga personer för barnet och familjen för att få en bild av familjens livssituation. Socialtjänstens arbete bygger på ett nära samarbete med föräldrar och barn med syfte att tillsammans komma fram till lämpligt stöd. Socialsekreteraren skriver fortlöpande ner det som kommer fram i samtalen med vårdnadshavare, barn och andra. Senast inom fyra månader från det att en utredning har inletts ska socialsekreteraren sammanställa dessa uppgifter i ett beslutsunderlag där förslag lämnas på vilken hjälp som bäst tillgodoser barnets behov. Utredningstiden kan förlängas om det finns särskilda skäl till det. Du får ta del av underlaget innan beslut fattas. När du ansöker om hjälp har du alltid rätt att få ett beslut på din ansökan. Om du inte får din ansökan beviljad får du ett skriftligt avslagsbeslut som du har rätt att överklaga. Stöd och hjälp som kan erbjudas/beviljas efter avslutad utredning är samtalsstöd hos öppenvården, familjebehandlande insatser i hemmet, kontaktperson, kontaktfamilj, drogförebyggande samtal med ungdomar bland annat. Du har rätt att ta del av allt skriftligt material som finns om dig. Huvudregeln är att alla handlingar som berör dig förstörs fem år efter avslutad kontakt. Ingen utomstående får ta del av utredningen om inte familjen vill det. Det som skrivs förvaras på ett betryggande sätt.