Brottsförebyggande arbete

Kontaktinformation

Säters kommun

Telefon: 0225-55000

Besöksadress: Rådhuset, Säter


Tack för ditt meddelande.

Säters kommun är en trygg kommun att bo i. Men det förekommer trots allt även här våldsbrott, narkotikabrott, brott i nära relation, stölder och andra brott

I Säters kommun finns ett lokalt brottsförebyggande råd (Lokala BRÅ). Rådet har till uppdrag att verka för att brottsligheten i kommunen minskar och tryggheten ökar. På riksnivå finns den centrala myndigheten Brottsförebyggande rådet (BRÅ) som har samma uppdrag, fast övergripande, nationellt. All brottslighet är lokal i grunden, men påverkar hela samhället. Därför behövs det både lokalt och nationellt arbete.

Lokala BRÅ:s ambition är att bidra till att minska antalet brott från en relativt låg nivå till en ännu lägre nivå.

Så påverkar rådet tryggheten och säkerheten i kommunen

Rådet består av en bredd av kompetenser. Det finns representanter för polis, räddningstjänst,  skola, socialtjänst, säkerhetssamordnare och folkhälsoplanerare. Med den breda kompetensen kan vi få en samlad bild över vilka brott som har anmälts och vilka miljöer/områden det har skett i.

Det gör att rådet kan informera allmänheten om vilka brott som har skett. Det gör att kunskapen bland befolkningen ökar och att intresset för att bidra till det förebyggande arbetet ökar.

Rådet ger även förslag på olika förbättringar som de olika kommunala verksamheterna bör genomföra.

Trygghetsvandringar

Trygghetsvandringar är ett sätt för rådet att samla in information om vad som behöver göras för att öka tryggheten. Trygghetsvandringar innebär att rådet själva eller tillsammans med de som brukar röra sig på en plats eller i en kommundel tillsammans går omkring där och tittar på vad som skulle kunna göras för att öka tryggheten.

Grannsamverkan

Rådet arbetar för att de som bor i boenden i villor och flerfamiljsfastigheter ska starta grupper för grannsamverkan. Forskning visar att grannsamverkan är effektivt och leder till färre brott.

Information

Dessutom är ett mål för rådet att uppmana och informera allmänheten om hur viktigt det är att anmäla alla brott. Även om polisen inte kan lösa just det enskilda brottet är det viktigt för att till exempel kunna se mönster i brott och därmed kunna göra insatser för att förhindra fler brott.

Medborgarlöften

Rådet förbereder även underlaget till den samverkansöverenskommelse som Säters kommun och polismyndigheten tecknar, kallad medborgarlöfte. Medborgarlöfte är konkreta åtgärder som kommunen och polisen kommer överens om ska prioriteras under en viss period.

Lokala BRÅ träffas fyra gånger per år.