Bostadsanpassning

Kontaktinformation

Pernilla Lindgren
Bostadsanpassare

Tel: 0225-55172


Tack för ditt meddelande.

Bidrag till bostadsanpassning  – Så fungerar det

Om du har en bestående funktionsnedsättning som gör att du behöver anpassa din permanenta bostad, kan du söka ekonomisk ersättning för det i form av bostadsanpassningsbidrag.
Bidraget är avsett för anpassningar av bostadens fasta funktioner och ska underlätta för dig så att du kan bo kvar i ditt hem och leva så självständigt som möjligt.
Det kan exempelvis vara anpassningar som behövs för att du ska kunna ta dig in och ut ur bostaden, förflytta dig inomhus, laga mat, sova, vila och sköta hygien.
Du kan få bidrag oavsett hur stor inkomst du har, om du bor i hyresrätt, bostadsrätt eller eget hus.
Du äger och ansvarar själv för anpassningen du har fått bidrag för.

Ärendets gång

Så här ansöker du

Ansökan om bostadsanpassningsbidrag gör du skriftligt. Du fyller i ansökan i alla fält enligt anvisningarna, preciserar vilka åtgärder du ansöker bidrag för, skriver under och bifogar bilagor. Om du har en god man eller om någon annan skriver under din ansökan åt dig bifogar du ett ställföreträdarskap eller en fullmakt på att personen får företräda dig. När du skickat in din fullständiga ansökan får du ett brev som bekräftar att vi tagit emot din ansökan.

Blankett för ansökan och mer information hittar du på www.sater.se/bostadsanpassning. Du kan även ringa Bostadsanpassningen 0225-55 172 så skickar handläggare blanketten till dig.

Medicinskt intyg

Vid enklare anpassningar såsom trösklar och stödhandtag krävs inget intyg. Vid större anpassningar måste du alltid bifoga ett aktuellt medicinskt intyg till din ansökan. Intyget ska skrivas av en arbetsterapeut, läkare eller annan sakkunnig person. I intyget ska det framgå att åtgärderna är nödvändiga med hänsyn till funktionsnedsättningen.

Anbud, offert och kostnadsberäkning

Vid större eller avancerade anpassningar behöver du ta in minst tre offerter som du bifogar ansökan. Du kan kontakta valfri entreprenör med F-skattsedel som kan utföra åtgärderna på ett fackmässigt sätt.

Ritningar över bostaden

Vid omfattande inredningsarbeten, till exempel i kök, kan du behöva bifoga planritningar och uppställningsritningar. Om det är fråga om ändrad planlösning ska du bifoga ritningar över bostaden före respektive efter ändringen.

Ibland behöver du komplettera

Om din ansökan saknar uppgifter eller medicinskt intyg får du ett meddelande om det via brev så att du har möjlighet att komplettera. Komplettering med offerter eller ritningar kan även bli aktuellt efter ärendet påbörjats.

Kontakta din fastighetsägare

Om du bor i hyresrätt eller bostadsrätt är det viktigt att du kontaktar din fastighetsägare för att få ett medgivande till att du får utföra anpassningarna. Om din fastighetsägare godkänner att du får genomföra åtgärden du sökt bidrag för bör du se till att detta dokumenteras skriftligt. Det bör tydligt framgå vad medgivandet omfattar och vad som gäller om du flyttar. Spara medgivandet för framtiden.

Handläggaren utreder ditt ärende

När ditt ärende är komplett, det vill säga när fullständigt ifylld ansökan och medicinskt intyg har kommit in, påbörjas ditt ärende av handläggare. I samband med utredningen är det vanligt att handläggaren gör hembesök. Handläggaren bedömer utifrån lagen om bostadsanpassningsbidrag om den sökta åtgärden är bidragsberättigad och om det är styrkt i intyget att anpassningen är nödvändig för att göra bostaden ändamålsenlig. Handläggaren bedömer också om den åtgärd du ansökt om är den lösning som enklast avhjälper problemet.

Vid behov anlitar handläggaren en extern konsult för att utreda vilka lösningar som är möjliga att genomföra.

När en lämplig åtgärd är fastställd utreder handläggaren vad som är skälig kostnad för anpassningen. Offerter granskas och vid behov kontaktar handläggaren entreprenörer. Det kan också bli aktuellt att ta in fler offerter.

Du får ett skriftligt beslut

När utredningen är klar får du ett skriftligt beslut i ditt ärende. Ett beslut om bostadsanpassningsbidrag innebär att kommunen har prövat din rätt till bidrag men inte att du automatiskt har tillåtelse att genomföra åtgärden, det är viktigt att du alltid kontaktar din fastighetsägare för medgivande.

Om din ansökan bifalls

Om beslutet är ett bifall betyder det att du fått ja på hela eller delar av din ansökan. I beslutet står vilka åtgärder du har beviljats bidrag för och hur stort bidraget är. Bidraget skall täcka alla kostnader för de åtgärder du har beviljats för.

Om din ansökan avslås

Om beslutet är ett avslag betyder det att du fått nej på din ansökan. Du har rätt att överklaga beslutet till förvaltningsrätten inom tre veckor.

Din roll i ärendet

Ditt ärende består av två olika delar, först gör du en ansökan och sedan har du själv ansvar för att de beviljade anpassningarna genomförs.

När du beviljats bidrag

När du beviljats bidrag får du tillsammans med beslutet ett informationsbrev med utförlig information om hur du skall gå till väga och vad du ska tänka på.

Du beställer själv anpassningen, sluter avtal med en entreprenör och betalar fakturan med ditt bidrag när arbetet är utfört. Ibland behöver du också ansöka om bygglov eller göra en bygganmälan.

Det här kan du förvänta dig av bostadsanpassningen

  • Du kan nå handläggare på telefon eller e-post under kontorstid och handläggare kontaktar dig om du har lämnat meddelande.
  • Du får bekräftelse när din ansökan kommit in och är komplett.
  • Du får en rättssäker och objektiv hantering av ditt ärende med ett positivt bemötande.
  • Du kan få hembesök från oss under utredningen av ditt ärende.
  • Du kan få svar på dina frågor och handläggaren vägleder dig under hela processen tills bidraget har betalats ut.
  • Vi betalar ut bidraget till dig så att du kan betala för anpassningen i rätt tid.

Handläggningstider

När ditt ärende är komplett påbörjas det av en handläggare inom tre veckor från ankomstdatum. Handläggaren arbetar sedan skyndsamt för att utreda och komma till ett beslut. Beroende på hur komplext ärendet är, tar det olika lång tid.

Handläggningstid är den tid det tar för att få ett beslut om bostadsanpassning. Sedan är det din tur att beställa anpassningen.

Handläggningstid 1 – 2 veckor

Mindre anpassningar som spisvakt, enstaka stödhandtag, enstaka trösklar, service/besiktning eller reparation av hiss.

Handläggningstid 3 – 7 veckor

Medelstora anpassningar som dörrbreddning, förstärkt belysning, ledstång, anpassad duschplats, ramp, upphöjning av altan eller balkong, dörröppnare, spol- och torkbidé på WC-stol.

Handläggningstid 8 – 16 veckor

Större anpassningar som staket och säkerhetsåtgärder, trapphiss, större köks- eller badrumsanpassning, rullstolsgarage.

Handläggning mer är 16 veckor

Avancerade anpassningar som tillbyggnader eller ombyggnader, hårdgörande av mark, ljudisolering, kylanläggning, byte av ytskikt, nytt hygienrum, A-hiss eller ärenden som behöver beslutas av Socialnämnden.

Ägare

Du är alltid ägare till bostadsanpassningen och har själv ansvar för underhåll och service av anpassningen. Bostadsanpassningsbidrag kan även beviljas för reparation, service och besiktning av kvalificerad teknisk utrustning. Ansökan görs till bostadsanpassningen.