Hemsjukvård och hjälpmedel

Kontaktinformation

Pernilla Lindgren
Avgiftshandläggare
Telefon: 0225-55172


Tack för ditt meddelande.

Avgifter för hemsjukvård och hjälpmedel

Avgifter för Hemsjukvård och Hembesök

Barn och ungdom under 20 år

0 kr – ingen avgift

Hembesök av sjuksköterska, arbetsterapeut eller sjukgymnast

150 kr/gång (max 450 kr/månad)

Tilläggsavgift jourtid

0 kr

Sent avbokat besök/uteblivet besök

350 kr + 50 kr för faktureringsavgift
Avgift tas ut om patienten inte finns i hemmet enligt avtalad tid

Hemsjukvård

450 kr/månad (inskriven i hemsjukvården)

Flera patienter i samma familj

Om flera i samma familj får vård i hemmet vid samma tillfälle tas endast en avgift ut. Det är valfritt vem som väljer att inkludera hembesökstillägget i maxtaxan.

Flera behandlingar samma dag och tidssamordnade besök

Om patienten får flera behandlingar som måste ges samma dag blir det endast en avgift.

Om det är flera besök samma dag, samordnade enligt patientens önskemål, blir det en avgift per besök.
Om besök samordnas av vårdgivaren som samverkar kring patienten blir det endast en avgift för alla besök.

Konsultation vid sjukvårdande behandling

Konsultation sker utan avgift.

Läkarbesök i hemmet

Vid hembesök av läkare där sjuksköterska, arbetsterapeut eller sjukgymnast från kommunen åker samtidigt, blir det en avgift per hembesök från respektive huvudman.

Maxtaxa

Avgift för hemsjukvård och hembesök ingår i kommunens maxtaxa enligt gällande regler.
Övriga kostnader som den enskilde har för hjälpmedel ingår inte i maxtaxan.

Avgifter för hjälpmedel ordinärt boende

Barn och ungdomar under 20 år

0 kr – ingen avgift

20 år och över

250 kr
En avgift tas ut per komplett hjälpmedel inklusive tillbehör vid första utlämnandet.
En avgift tas sedan ut per varje tillkommande hjälpmedel samt för varje kompletterande tillbehör vid efterkommande bedömningar.

Det är ingen hjälpmedelsavgift för inkontinenshjälpmedel, förbrukningsartiklar eller för reservdelar.

Hjälpmedel särskilt boende, LSS- och psykiatriboende samt personer på korttidsboende med beslut om särskilt boende

Barn och ungdomar under 20 år

0 kr – ingen avgift

20 år och över

50 kr/månad
Det är en månadsavgift för den grundutrustning som finns på enheten, personligt förskrivna hjälpmedel, försäljningsprodukter från egenansvarslistan samt för hjälpmedel vid palliativ vård i livets slutskede.

Avgift växelvård

0 kr
Vid växelvård tar den enskilde med sig de  hjälpmedel den enskilde fått utskrivet och som är praktiskt möjligt att frakta mellan hemmet och växelvårdsplatsen.
Inga hjälpmedelsavgifter tas ut för det som behövs vid vården på växelvårdsplatsen.

Nytt hjälpmedel

250 kr/hjälpmedel (fr.o.m. 1 januari 2023 )

Du som använder hjälpmedel skall inte betala mer än 1400 kr  (år 2024) under en tolvmånadersperiod och högkostnadsskyddet är gemensamt mellan region dalarna och kommunerna i dalarna.

Kostnad för förbrukningsartiklar och underhåll

Den enskilde betalar själv för förbrukningsartiklar och för eventuell arbetskostnad för byte.
Med förbrukningsartiklar avses t ex däck och slang till rullstol, batterier till hörapparater och lysrör till optik.

Den enskilde betalar för rengöring av hjälpmedel, om hjälpmedlet inte är rengjort innan det lämnas för reparation.

Kostnad för borttappat hjälpmedel och försäkring

Om den enskilde tappar bort lånat hjälpmedel eller om det har förstörts genom vårdslöshet eller olyckshändelse kräver kommunen ersättning om nytt motsvarande hjälpmedel ska lånas ut.

Den enskilde bör kontrollera att hemförsäkringen täcker lånade hjälpmedel och eventuellt komplettera med särskild försäkring. Den enskilde betalar själv försäkring och självrisk.

Mer information om avgifter för hjälpmedel

Se mer om avgifter och kostnader för patient/brukare på landstingets webbplats.