Hemsjukvård och hjälpmedel

Kontaktinformation

Pernilla Lindgren
Avgiftshandläggare
Telefon: 0225-55172


Tack för ditt meddelande.

Kostnader för hemsjukvård och hjälpmedel

Avgifter för Hemsjukvård och Hembesök

Barn och ungdom ej fyllda 20 år

0 kr – avgiftsfri sjukvård

Hembesök av sjuksköterska, arbetsterapeut eller sjukgymnast

150 kr/gång (fr.o.m. november 2014 max 450 kr/månad)

Tilläggsavgift jourtid

0 kr

Sent avbokat besök/uteblivet besök

350 kr + 50 kr för faktureringsavgift
Tas ut om patienten inte finns i hemmet enligt avtalad tid

Hemsjukvård

450 kr/månad (Inskriven i hemsjukvården)

Flera patienter i samma familj

Endast en hembesöksavgift debiteras då flera i samma familj får vård i hemmet vid samma tillfälle. Det är valfritt vem som tillgodoräknar sig hembesökstillägget i maxtaxan.

Flera behandlingar samma dag och tidssamordnade besök

Om patienten får flera behandlingar som behandlingsmässigt måste ges samma dag debiteras endast en besöksavgift.

Flera besök samma dag, tidssamordnade enligt patientens önskemål, debiteras var för sig. Om besök samordnas av vårdgivaren som samverkar kring patienten debiteras en avgift, d v s om flera professioner gör hembesök samtidigt.

Konsultation vid sjukvårdande behandling

Konsultation sker utan debitering av patientavgift.

Läkarbesök i hemmet

Vid hembesök av läkare där sjuksköterska, arbetsterapeut eller sjukgymnast från kommunen åker samtidigt, debiteras för hembesök från respektive huvudman.

Maxtaxa

Avgift för hemsjukvård och hembesök ingår i kommunens maxtaxa enligt gällande regler. Övriga kostnader som den enskilde har för hjälpmedel ingår inte i maxtaxan.

Avgifter för hjälpmedel ordinärt boende

Barn och ungdomar ej fyllda 20 år

0 kr
För barn och ungdom ej fyllda 20 år debiteras ingen hjälpmedelsavgift

Hjälpmedelsavgift

150 kr
Hjälpmedelsavgift debiteras per komplett hjälpmedel inkl tillbehör vid första utlämnandet. Så även för varje tillkommande hjälpmedel samt för varje kompletterande tillbehör vid efterkommande bedömningar. Hjälpmedelsavgift debiteras inte för inkontinenshjälpmedel, förbrukningsartiklar samt för reservdelar.

Hjälpmedel särskilt boende, LSS- och psykiatriboende samt personer på korttidsboende med beslut om särskilt boende

Barn och ungdomar ej fyllda 20 år

0 kr
För barn och ungdom ej fyllda 20 år debiteras ingen hjälpmedelsavgift

Hjälpmedelsavgift

50 kr/månad
Grundutrustning som finns på enheten, personligt förskrivna hjälpmedel, försäljnings-ningsprodukter från egenansvarslistan. Hjälpmedel vid palliativ vård i livets slutskede.

Hjälpmedelsavgift växelvård

0 kr
Personen tar med sig de förskrivna hjälp-medel som är praktiskt möjligt att frakta mellan hemmet och växelvårdsplatsen. Inga hjälpmedelsavgifter debiteras för det som behövs vid vården på växelvårdsplatsen.

Förskrivning av nytt hjälpmedel

150 kr
Vid förskrivning av nytt hjälpmedel inför hemgång från korttidsboende

Kostnad för förbrukningsartiklar och underhåll

Den enskilde betalar själv för förbrukningsartiklar och för eventuell arbetskostnad för byte. Med förbrukningsartiklar avses t ex däck och slang till rullstol, batterier till hörapparater och lysrör till optik.

Den enskilde betalar för rengöring av hjälpmedel, om hjälpmedlet inte är rengjort innan det lämnas för reparation.

Kostnad för borttappat hjälpmedel och försäkring

Om den enskilde tappar bort lånat hjälpmedel eller om det har förstörts ge-nom oaktsamhet eller olyckshändelse kräver kommunen ersättning om nytt motsvarande hjälpmedel ska lånas ut.

Den enskilde bör kontrollera att hemförsäkringen täcker lånade hjälpmedel och eventuellt komplettera med särskild försäkring. Den enskilde betalar själv försäkring och självrisk.

Mer information om avgifter för hjälpmedel

Se mer om avgifter och kostnader för patient/brukare på landstingets webbplats.