Ekonomiskt bistånd

Kontaktinformation

Socialkontoret receptionen
Telefon: 0225-55 165


Tack för ditt meddelande.

Ekonomiskt bistånd är stöd du kan söka om du har försörjningssvårigheter. Ekonomiskt bistånd kan du söka om du bor eller vistas i kommunen och på alla andra sätt har försökt att försörja dig själv.

Så ansöker du

Har du ekonomiska problem och vill söka ekonomiskt bistånd ringer du eller kommer in till socialkontoret där du får då lämna dina kontaktuppgifter. Socialsekreterare kommer därefter att ringa dig inom en vecka där de bokar in dig på ett möte och ger dig information om vilka uppgifter du behöver ha med dig för att vi på rätt sätt ska kunna bedöma dina behov. Handläggningen för att få ekonomiskt bistånd sker skyndsamt men ungefär en vecka om din ansökan är komplett.

Vad krävs

För att socialtjänsten ska kunna bevilja ekonomisk hjälp måste du själv efter förmåga göra vad du kan för att försörja dig.

Arbetslöshet

Om du är arbetslös behöver du vara anmäld på Arbetsförmedlingen från din första arbetslösa dag. Du behöver följa den planering som upprättas med din arbetsförmedlare och ta lämplig aktivitet med ersättning som du erbjuds. Du behöver aktivt söka alla lediga arbeten som du har behörighet till, inom hela landet. Du behöver kontrollera Arbetsförmedlingens Platsbank regelbundet för att inte riskera att missa söka ett arbete du har behörighet till. Med behörighet menas både arbeten du har särskild kompetens för och arbeten som inte kräver någon kompetens du saknar. Du måste ta lämpligt arbete som du erbjuds.

Sjukskrivning

Om du inte kan stå till arbetsmarknadens förfogande enligt de krav som ställs på arbetslösa, eller är sjukskriven från pågående anställning/aktivitet, krävs läkarintyg över sjukskrivning.

Studier

Försörjningsstöd beviljas normalt inte vid studier utan ska finansieras med studiemedel från CSN. För att ha rätt till försörjningsstöd under sommaruppehåll krävs att man sökt sommarjobb aktivt under hela vårterminen som man ska redovisa. För ungdomar under 21 år som studerar på gymnasiet är föräldrarna försörjningsskyldiga.

Inkomster

Du behöver söka alla bidrag och ersättningar du har möjlighet att få, exempelvis från Försäkringskassan, A-kassan och ALFA-kassan. Om du har sparade pengar behöver du använda dessa till din försörjning innan det kan bli aktuellt med försörjningsstöd. Har du tillgångar ska dessa säljas för att därigenom bidra till din försörjning.

Gifta och sambos

Om du är gift, registrerad partner eller sambo är ni försörjningsskyldiga för varandra och behöver göra en gemensam ansökan om försörjningsstöd. Vid separation ska du och din partner planera för hur ni ekonomiskt ska hantera separationen. För att kunna söka försörjningsstöd som ensamstående måste ni vara folkbokförda på varsin adress och uppvisa kvitto på att avgiften för ansökan om äktenskapsskillnad är betald. Om du har barn ansvarar du för att underhållsstöd fastställs.

Provberäkning

Du kan göra en ungefärlig beräkning om du har rätt till ekonomiskt stöd genom Socialstyrelsens webbsida. Stödet som du får sker genom en individuell beräkning samt av hela hushållets tillgångar och utgifter. Men även andra saker än din ekonomi påverkar det stöd du får. Därför är provberäkningen ingen garanti för att du kan eller inte kan få ekonomiskt stöd. Du har alltid rätt att ansöka om ekonomiskt stöd och få din sak prövad av socialtjänsten.

Gör provberäkning här (socialstyrelsen)

Se riksnormen här (socialstyrelsen)

Riksnormen innehåller kostnader för

 • Livsmedel
 • Kläder och skor
 • Fritid och lek
 • Hälsa och hygien
 • Barn- och ungdomsförsäkring,
 • Förbrukningsvaror
 • Dagstidning
 • Telefon

Du kan även ansöka om kostnader för

 • Boende
 • Hushållsel
 • Arbetsresor
 • Hemförsäkring
 • Medlemskap i fackförening och arbetslöshetskassa.

Utöver detta kan du och din familj ansöka om ekonomiskt bistånd till bland annat läkarvård, medicin, glasögon och tandvård.

Återkrav

Vanligtvis är du inte skyldig att betala tillbaka de pengar du har fått i ekonomiskt bistånd. Men ibland kan du få ekonomiskt bistånd i väntan på lön, pension eller bostadsbidrag, eller för att du inte kommer åt dina pengar. Då kan du vara skyldig att återbetala biståndet när dina pengar har kommit. I sådana fall står det i beslutet att du är återbetalningsskyldig. Du är även skyldig att betala tillbaka pengar om du har lämnat felaktiga uppgifter eller utelämnat uppgifter så att du har fått för mycket pengar i ekonomiskt bistånd. Då kan du dessutom bli polisanmäld för bidragsbrott. Du kan också bli återbetalningsskyldig om socialtjänsten har gjort fel och du borde ha förstått att du fått för mycket pengar.

Mina uppgifter

Socialtjänsten är skyldig att skriva ned de uppgifter som är viktiga för handläggningen av din ansökan.
I dokumentationen ska det stå vad som har kommit fram när handläggaren kontrollerat uppgifter hos andra myndigheter och vilka beslut som har fattats. Om socialtjänsten gör kontroller hos andra myndigheter så ska det vara godkänt av dig. Oftast gör du det på ansökningsblanketten. Dokumentationen ska vara korrekt och neutral och får inte innehålla uppgifter som känns kränkande. Socialtjänsten ska bara dokumentera det som behövs för deras utredning och beslut. Du har rätt att läsa vad som har skrivits om dig och du har också rätt att få noterat om du tycker att något som står felaktigt eller om du har en annan åsikt. Dokumentationen sparas normalt i fem år och förstörs sedan. De uppgifter du lämnar till socialtjänsten är sekretessbelagda, de får alltså inte lämnas ut till någon annan. Men det finns undantag, till exempel i vissa fall när polisen begär ut uppgifter under en utredning om brott.