Ersättning personlig assistans

Kontaktinformation

Säters kommun

Telefon: 0225-55000

Besöksadress: Rådhuset, Säter


Tack för ditt meddelande.

Ersättningen delas in i fyra kostnadsslag. Samtliga kostnadsslag fördelas procentuellt utifrån den fastställda statliga schablonen (332,60 kr per timme 2024). Ersättningen kommer att räknas upp årligen med samma uppräkning som den statliga schablonen.

Fördelning av Säters kommun ersättning 2024

Löne- och lönebikostnader      251,11 kr        (75,5 %)

Administrationskostnader         26,61 kr        (8 %)

Utbildningskostnader                   6,65 kr        (2 %)

Omkostnader                                  6,65 kr        (2 %)

Summa                                      291,02 kr        (87,5 %)

Definitioner av kostnadsslag i ersättningen

Definitionerna är hämtade från Riksförsäkringsverkets allmänna råd (RAR 2002:6) om assistansersättning.

Löne- och lönebikostnader

Lönekostnader och kostnadsersättningar till anställda, lagstadgade sociala avgifter, särskild löneskatt, premier för försäkringar, skattepliktiga förmåner och andra liknande ersättningar och kostnader. Säters kommun ersätter sovande jour/väntetid och obekväm arbetstid (OB) med faktisk tid och kostnad.

Administrationskostnader

Kostnader för att administrera assistansen. Det kan till exempel handla om kostnader för köp av administrativ hjälp, inventarier, resor, revision, företagsförsäkringar samt kostnader till arbetsgivar- och branschorganisation eller liknande. Säters kommun ersätter administrationskostnader med motsvarande 8% av den statliga schablonen.

Utbildningskostnader

Kostnader för kurser, lärare och föreläsare samt lokaler för utbildning och fortbildning av assistenter och ersättningsberättigade. Vidare avses kostnader för handledning av assistenter utöver lönekostnader för assistenterna. Säters kommun ersätter utbildningskostnader med motsvarande 2% av den statliga schablonen.

Omkostnader

Omkostnader innefattar assistansomkostnader, personalomkostnader och arbetsmiljöinsatser. Säters kommun ersätter omkostnader med motsvarande 2% av den statliga schablonen.

Assistansomkostnader avser kostnader som den försäkrade har för sina personliga assistenter i samband med gemensamma aktiviteter utanför bostaden. Som exempel kan nämnas resekostnader för assistenterna samt inträdesavgifter och liknande kostnader för assistenter vid aktiviteter tillsammans med den försäkrade.

Personalomkostnader avses kostnader för företagshälsovård, friskvård, kaffe, hudkräm, tvål och liknande till assistenterna samt personal arrangemang, personaldagar och liknande aktiviteter.

Arbetsmiljöinsatser avses kostnader för att stärka arbetet för en god arbetsmiljö för de personliga assistenterna. Som exempel kan nämnas kostnader för hjälpmedel av enklare slag, kostnader för att lösa arbetsmiljöfrågor, insatser för att möjliggöra personalens hygien och för att ordna med jour-rum till assistenten. Assistansersättningen bör inte täcka kostnader för andra hjälpmedel än kostnader för enklare arbetstekniska hjälpmedel som exempelvis handskar och förkläden.