Merkostnad sjuklön

Kontaktinformation

Säters kommun

Telefon: 0225-55000

Besöksadress: Rådhuset, Säter


Tack för ditt meddelande.

Merkostnad sjuklön

Information kring ekonomisk ersättning för merkostnader då ordinarie assistent varit sjuk enligt 9 § 2 LSS. Enligt lag har kommunen skyldighet att antingen tillhandahålla vikarie eller att svara för ekonomiskt stöd, dvs den faktiska merkostnad som uppstått vid ordinarie assistents sjukfrånvaro och då en vikarie (annan än kommunens) måste utföra assistansen.

Sjuklöneersättningen beräknas enligt bestämmelserna i sjuklönelagen och kollektivavtalet. Ersättningen betalas ut för den ordinarie assistentens sjuklön inklusive sociala avgifter och semesterersättning. Kommunen betalar inte ut den särskilda sjukförsäkringsavgiften.

Insatsen måste ansökas vid varje tillfälle en ordinarie assistent är sjuk av den enskilde eller någon av denne utsedd person genom fullmakt. En rekommendation är att ansökan bör vara kommunen tillhanda inom tre månader efter sjukdomstillfället.

Har ni haft merkostnader då ordinarie assistent varit sjuk ska en ansökan göras på kommunens blankett. Blanketten, Ansökan om utbetalning av merkostnader för sjuklön enligt 9 § 2 LSS, finns att hitta längst ner på sidan.

Ansökan

Blanketten skall vara korrekt ifylld och underlag enligt nedan ska bifogas:

  • Ansökan med underskrift från den enskilde/godman/ bolaget med fullmakt. Det är viktigt att alla kolumner i ansökan fylls i. Har ni angett kollektivavtal så önskar vi ett underlag som visar OB/jourtider och redovisa avtalets regler om karenstider, när det t.ex. sker ett karensbyte vid ett långt  arbetspass, detta skickas endast första gången. Fullmakt ska då bifogas om det är en ny brukare.
  • Sjukfrånvaroanmälningar med intygande om vikarietillsättning.
  • Sjukfrånvaroförsäkran undertecknad av den sjuka ordinarie assistenten och arbetsledare/chef.
  • Sammanställning av yrkat belopp med vår beräknings blankett.
  • Lönespecifikation för ordinarie assistenter.
  • Tidrapporter från försäkringskassan för den tid ansökan gäller, ordinarie och vikarie när det gäller assistansberättigade som har SFB beslut från försäkringskassan. Har den assistansberättigade LSS beslut från kommunen skickas signerade tidrapporter in för ordinarie och vikarierande assistenter.
  • Beskrivning av övriga avtalsbundna kostnader.
  • Referens för ansökan.
  • Från den 1 december 2016 ersätter inte Säters kommun kostnader för perioder efter den sjunde sjukdagen där läkarintyg saknas. För att styrka frånvaron och rätten till ekonomisk ersättning krävs en kopia av läkarintyg från den åttonde sjukdagen, alternativt utdrag ur kollektivavtal som styrker att arbetsgivaren (assistansanordnaren) åtagit sig att utbetala sjuklön utan uppvisande av läkarintyg från den åttonde sjukdagen.

Skicka inte faktura då vi endast utreder ansökningar.

Ansökningar om ekonomisk ersättning skickas till:

Säters kommun
Biståndsenheten
Box 300
783 27 Säter

Mall för beräkning av sjuklön finns att hitta nedan.