Frågor och svar om eldningsförbud

Kontaktinformation

Säters kommun

Telefon: 0225-55000

Besöksadress: Rådhuset, Säter


Tack för ditt meddelande.

Här får du veta om du till exempel kan grilla eller elda badtunna när det är eldningsförbud.

Normalt är det kommunen som beslutar om  eldningsförbud i den egna kommunen. Säters kommun har organiserat sin räddningstjänst tillsammans med andra kommuner, i Räddningstjänstförbundet Dalamitt. Dalamitts räddningstjänstchef fattar beslut om eldningsförbud i Säters kommun.

Länsstyrelsen kan besluta om regionala eldningsförbud som gäller i delar av länet eller i hela länet.

Länsstyrelsen kan också besluta om ett generellt eldningsförbud vid exempelvis extremt hög brandrisk och om långvarig torka råder, omfattande bränder uppstår eller om länet och
landets skogsbrandsresurser är ansträngda. Förbudet och de föreskrifter som Länsstyrelsen beslutar om vid generellt förbud gäller då oavsett vilka lokala föreskrifter som kommunerna tagit fram.

Eldningsförbud/normalförbud i korthet

Om det råder stor brandrisk (4) eller mycket stor brandrisk (5) är det eldningsförbud/normalförbud, i kommunen.

På Länsstyrelsens i Dalarnas webbplats kan du se en film på svenskt teckenspråk om brandrisk och eldningsförbud.

Det är förbjudet med eldning utomhus förutom dessa generella undantag:

1. Matlagning med ändamålsenlig matlagningsanordning på egen tomt, och med en till matlagningsbehovet anpassad omfattning på eldningen, där ingen spridningsrisk finns till byggnad eller vegetation

2. Eldning i badtunna, pannmur och motsvarande avgränsad eldningsanordning på egen tomt där ingen spridningsrisk finns till byggnad eller vegetation

3. Matlagning med gas- eller vätskeformigt bränsle i sådan miljö där ingen spridningsrisk finns till byggnad eller vegetation

4. Eldning ombord på båtar, flottar, bryggor och liknande på sjöar eller vattendrag där ingen spridningsrisk finns till byggnad eller vegetation

5. Arbeten som utförs enligt de krav som gäller för brandfarliga arbeten, heta arbeten och liknande regelverk.

6. Nödvändig eldning inom samhällsviktig verksamhet

7. Eldning med liten och kontrollerad effektutveckling, maximalt 200W, i sådan miljö där ingen spridningsrisk finns till byggnad eller vegetation.

Eldningsförbud/totalförbud i korthet

Om det råder extremt stor brandrisk (5E) är det skärpt eldningsförbud/totalförbud, i kommunen. Då är det förbjudet med eldning utomhus förutom dessa generella undantag:

1. Arbeten som utförs enligt de krav som gäller för brandfarliga arbeten, heta arbeten och liknande regelverk.

2. Nödvändig eldning inom samhällsviktig verksamhet

3. Eldning med mycket liten och noga kontrollerad effektutveckling, maximalt 50W, i sådan miljö där ingen spridningsrisk finns till byggnad eller vegetation.

Det innebär begreppen

Eldning

Aktiviteter som skapar öppen eld samt uppvärmning där öppen eld plötsligt och intensivt kan blossa upp. Till eldning räknas förbränning med fast, flytande och gasformigt bränsle samt avsiktlig upphettning över ett materials termiska tändpunkt (när ett material kan självantända).

Brandfarliga arbeten, Heta arbeten

Där det finns regelverk med riskreducerande åtgärder som kräver kompetens, materiel, godkännande, arbetssätt, bemanning, och liknande för att hantera arbetssituationer med hög risk för brand.

Samhällsviktig verksamhet

Privat och offentlig samhällsviktig verksamhet enligt Myndigheten för samhällsskydd och beredskap definition av samhällsviktig verksamhet: Ett bortfall av, eller en svår störning i verksamheten som ensamt eller tillsammans med motsvarande händelser i andra verksamheter på kort tid kan leda till att en allvarlig kris inträffar i samhället.  Verksamheten behövs  eller är mycket viktig för att en redan inträffad kris i samhället ska kunna hanteras så att skadeverkningarna blir så små som möjligt.

Tomt/tomtmark

Ett område som inte är en allmän plats men som omfattar mark avsedd för en eller flera byggnader och mark. Tomten ligger i direkt anslutning till byggnaderna och behövs för att byggnaderna ska kunna användas.