Avfall och återvinning

Kontaktinformation

Kundtjänst

Du får hjälp av kundtjänst via telefon, vid kö, kan du välja att bli uppringd av oss (du erbjuds detta vid köbildning i kundtjänst). Ring då 0225-55151 för att få erbjudandet om uppringning vid kö.

 

 


Tack för ditt meddelande.

Kundtjänst

Du får hjälp av kundtjänst via telefon, vid kö, kan du välja att bli uppringd av oss (du erbjuds detta vid köbildning i kundtjänst). Ring då 0225-55151 för att få erbjudandet om uppringning vid kö.

Renhållningstaxa

Taxan gäller från och med 1 juli 2023. Mer information om taxan och priser hittar du under Renhållningstaxa.

Föreskrifter avfallshantering med bilagor

Sophämtning

Hushållsavfall töms varannan vecka. Kärlen ställs ut senast klockan 06.00 på hämtdagen.

Borlänge Energi är vår partner som hämtar dina sopor.

För att se när dina sopor hämtas kan du klicka på Hämtningsdagar hushållsavfall

Så ska kärlen/tunnorna för hushållsavfall stå – villor

Den dag det är dags för hämtning ska kärlen placeras vid fastighetsgränsen.
I tätbebyggda områden där renhållningsfordonet inte kan komma fram till fastighetsgränsen räknas den yttre gemensamma fastighetsföreningens (eller liknande) gräns som fastighetsgräns. Det kan innebära att kärl ska placeras på motsatt sida av vägen.

Kärlen får inte placeras så att trafik och snöröjning på gångbana/väg/körbana hindras.
Avståndet från körbanan får vara max 1,6 meter. Det måste vara  fritt utrymme om ca 0,5 meter runt kärlet. Kärlen ska stå på gatunivå. Vintertid ska platsen där kärlet står vara fritt från snö. Hamnar kärlet i till exempel en snödriva eller i ett dike går det inte att tömma kärlet.

Två sopkärl med rätt avstånd mellan kärlen.
Tänk på att ha 0,5m även mellan kärlen.

Så ska kärlen/tunnorna stå – flerbostadshus och verksamheter

Fastighetsägare vill ställa kärl utomhus där allmänheten ser kärlet bör samråda med
kommunens bygglovsmyndighet om vad som är bästa placering och utformning av platsen där kärlet ska stå.
För avfallsutrymmen i flerbostadshus och verksamheter samt fristående sophus gäller att alla ytor ska vara lätta att rengöra. Det bör även finnas möjlighet att rengöra kärlen vid behov. Dörrar till avfallsutrymmen ska gå att öppna även från insidan och ha fast monterad
godkänd uppställningsanordning så att den kan ställas i öppet läge vid hämtning av avfall (ej lösa kilar, krokar och dylikt).

Nyckel till avfallsutrymmet får inte passa till andra lås i fastigheten.​

Dela kärl med grannfastighet

Kom överens om storlek och tömningsintervall för restavfallskärlet. Matavfallskärlet kan också delas grannar emellan men ger inte någon prisreducering. På räkningen specificeras då halva avgiften för kostnaden av restavfallsinsamlingen, den fasta summan av matavfallsinsamlingen och grundavgiften.

Ring kundtjänst 0225-55000, så skickar vi en blankett.

Kompostering

Förutsättningarna för att få komposten godkänd är att komposten:

  • Är skadedjurssäker. Runda hål får vara max 8 mm i diameter och springor max 5 mm breda.
  • Har tillräcklig volym. Per person i hushållet kan man räkna minst 100 liter för oisolerade behållare, minst 75 liter för behållare med 3 cm isolering och minst 50 liter för behållare med 6 cm isolering.
  • Allt komposterbart hushållsavfall ska komposteras – även t.ex. kött och fisk.
  • Komposten ska skötas så att den fungerar och inte orsakar olägenhet för miljön eller människor.
  • Ansökan görs via sidan E-tjänster och blanketter , ”Anmälan om kompostering av organiskt hushållsavfall”, mot en handläggningsavgift enl. gällande taxa.