Förorenade områden

Kontaktinformation

Miljöinspektör, samhällsbyggnadsförvaltningen

Telefon: 0225-55000 (växel)


Tack för ditt meddelande.

Ett förorenat område är ett område som är så förorenat att området kan medföra skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljö. Ett förorenat område kan uppstå vid pågående verksamheter eller kan finnas vid verksamheter som sedan länge är borta.

Många köpare och säljare av fastigheter låter numera utföra markundersökningar i industriområden eller på andra områden där det finns misstanke om förorenade områden. Om behovet av sanering är stort minskar intresset för exploatering, framför allt i områden som inte är attraktiva i övrigt.

Anmäla sanering

Innan du vidtar en åtgärd för att efterbehandla mark, vatten, byggnad eller anläggning, eller börjar sanera förorenad mark behöver du anmäla detta till miljö- och byggenheten. Anmälan ska skickas in minst 6 veckor innan du vill påbörja saneringen.

Informera om upptäckt förorening

Om du har upptäckt föroreningar ska du meddela detta till miljö- och byggenheten. Detta ska du göra oavsett om området tidigare har ansetts som förorenat.

Var finns förorenade områden?

Förorenade områden kan finnas på industriområden eller på andra områden där miljöfarliga verksamheter finns.  Förorenade områden kan även finnas på områden där det tidigare har funnits en miljöfarlig verksamhet.

Sedan 1990-talet har länsstyrelserna genomfört inventeringar för att hitta områden som möjligen kan vara förorenade från verksamheter som sedan länge har upphört. Säters kommun har varit präglad av gruvindustrin och skogsindustrin. Det är därför vanligt med gruvavfall, så som varphögar från 1500-1600-talen och anrikningssand från 1920-talet. Runt om i kommunen finns även ett antal nedlagda soptippar från 1960-1970-talen som innehåller ämnen som vi idag inte vill ha cirkulerande i kretsloppen.

För att veta om ett område är förorenat eller inte måste man ta prov på exempelvis mark, vatten eller grundvatten.

Kontakta miljö- och byggenheten eller länsstyrelsen om du vill ha mer information. Områden som är inventerade finns utmärkta i en webbaserad karta (karta för regionalt underlagsmaterial) som du hittar på länsstyrelsens hemsida.

Vem är ansvarig för undersökningar och sanering?

I miljöbalken finns bestämmelser om ansvar för utredning och sanering av förorenade områden. En bedömning av ansvar är ofta komplex. Enligt huvudregeln är det den som har förorenat (verksamhetsutövaren) som är ansvarig. Om verksamhetsutövaren inte finns kvar längre eller om denna inte har några ekonomiska resurser för att utreda eller sanera, kan fastighetsägaren bli ansvarig. Detta är endast om fastighetsägaren har förvärvat fastigheten efter den 1 januari 1999.

Undantag från detta är om föroreningen uppstod innan 1 juli 1969. Då kan i regel inte någon hållas ansvarig för utredningar eller en sanering. I de fall ingen ansvarig finns och om området är prioriterat av länsstyrelsen, kan bidrag sökas hos Naturvårdsverket.

Deponier kan ses både som ett förorenat område och en pågående verksamhet. Detta innebär att fastighetsägaren kan bli ansvarig för förebyggande åtgärder oavsett när föroreningen uppstod och när fastighetsägaren förvärvade fastigheten.

Mer information om ansvar för ett förorenat område kan du hitta i Naturvårdsverkets rapport 6501 om efterbehandlingsansvar.