Förorenade områden

Kontaktinformation

Miljöinspektör, samhällsbyggnadsförvaltningen

Telefon: 0225-55000 (växel)


Tack för ditt meddelande.

Ett förorenat område är ett område som är så förorenat att området kan medföra skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön. Det förorenade området kan utgöras av ett mark- eller vattenområde, grundvatten, en byggnad eller en anläggning.

Anmäla sanering, grävarbeten och andra åtgärder

Om du planerar att sanera ett förorenat område är du oftast skyldig att anmäla det till tillsynsmyndigheten. Du är ofta också skyldig att anmäla om du planerar grävarbeten eller liknande vid en fastighet som du vet är förorenad.

Det är viktigt att du har god kunskap om åtgärden som du planerar för. Du ska veta hur den påverkar hälsa och miljö och vilka skyddsåtgärder som är nödvändiga. I din anmälan ska det framgå att du har rätt kunskap.

Du behöver skicka in din anmälan till miljö- och byggenheten minst 6 veckor innan planerad åtgärd. Har du ytterligare frågor kan du ta kontakt med miljö- och byggenheten.

Underrätta om du upptäcker förorening

Om en förorening upptäcks, till exempel vid ett grävarbete, ska du genast meddela tillsynsmyndigheten om föroreningen. Detta ska du göra oavsett om området tidigare har ansetts som förorenat eller inte. Det är du som äger eller använder en fastighet som ska meddela myndigheten.

Var finns förorenade områden?

Förorenade områden kan finnas vid pågående verksamheter eller vid verksamheter som sedan länge är borta. Utfyllda områden kan även vara förorenade.

För att veta om ett område är förorenat eller inte måste man ta prov på exempelvis mark, vatten eller grundvatten.

Använd kartan över förorenade områden (EBH-kartan) för att se var det finns misstänkt eller konstaterat förorenade områden. Kartinformationen hämtas ur den nationella databasen EBH-stödet.

Ansvarig för undersökningar och sanering

Det är i första hand den som har orsakat en förorening som ansvarar för att undersöka och sanera ett område. En verksamhetsutövare som har tagit över en verksamhet som tidigare har orsakat en förorening kan bli ansvarig för undersökning och sanering av området. Den verksamhet eller privatperson som förvärvat en förorenad fastighet kan i vissa fall bli ansvarig för åtgärderna.

En fastighetsägare kan vara ansvarig för undersökning och sanering av föroreningen om:

  • Fastighetsägaren har förvärvat en förorenad fastighet genom köp, byte eller gåva den 1 januari 1999 eller senare och ingen ansvarig förorenare kan ställas till svars.
  • Fastighetsägaren gräver eller genomför andra åtgärder som leder till att föroreningar sprids.

En fastighetsägare kan också bli skyldig att betala för värdeökning av fastigheten om någon annan sanerar den. I vissa fall kan fastighetsägaren också bli skyldig att betala för utredningar som någon annan utför på fastigheten.

Deponier kan ses både som ett förorenat område och en pågående verksamhet. Detta innebär att fastighetsägaren kan bli ansvarig för den pågående verksamheten.

Som exploatör av en fastighet där det finns eller där man misstänker kan finnas ett förorenat område är du skyldig att se till att exploateringen kan ske utan risk för människors hälsa och miljön. Detta kan innebära att en exploatör måste genomföra undersökningar och saneringar.