Dagvatten

Kontaktinformation

Kundtjänst

Du får hjälp av kundtjänst via telefon, vid kö, kan du välja att bli uppringd av oss (du erbjuds detta vid köbildning i kundtjänst). Ring då 0225-55151 för att få erbjudandet om uppringning vid kö.


Tack för ditt meddelande.

Vatten som når marken via nederbörd kallas för dagvatten. Genom att ta hand om ditt dagvatten på ett klokt sätt kan du minska risken för översvämning i din fastighet samt belastningen på kommunens avloppsreningsverk – det minskar även belastningen på sjöar och vattendrag.
Genom att minska andelen hårdgjord yta på tomten minskar du också den totala mängden dagvatten. Välj andra alternativ än asfalt och andra ogenomträngliga material när du anlägger en garageuppfart eller uteplats. Använd istället genomsläppliga material som grus, betonghålsten eller rasterplattor. Om du inte tar hand om dagvattnet rinner det ner i ett ledningssystem som är byggt särskilt för dagvatten och släpps ut i Ljustern för att sedan färdas vidare till Dalälven. I det naturliga kretsloppet rinner det mesta av dagvattnet igenom marklagren och det tar längre tid för vattnet att nå närmaste sjö eller vattendrag än när det rinner genom ledningar. I städer är en stor del av marken hårdgjord och vattnet leds mycket snabbt till närmaste sjö eller vattendrag.

Ta hand om vatten på tomten

Om tomten kring huset lutar bort från husgrunden är det lämpligt att förse stupröret från taket med en utkastare och en avrinningsränna. Då kan vattnet rinna ner i gräsmattan eller en grusplan utan att belasta dagvattennätet. Avrinningsrännan kan se ut på flera olika sätt. Den enklaste varianten är att sätta ett plaströr på stupröret så att vattnet kommer en bit från husgrunden innan det rinner ner i marken. Avrinningsrännan kan också byggas med keramik- eller stenplattor. Rännan bör vara minst två meter lång för att förhindra att vatten tränger ner längs med husväggen.
Om ytan på tomten är för liten för att kunna ta emot allt regnvatten kan man bygga ett underjordiskt vattenmagasin så att vattnet rinner till grundvattnet eller fördröjs innan utsläpp sker till dagvattennätet. Vattenmagasinet kan vara i form av en stenkista eller ett magasin med vattenkassetter. Innan man bygger någon form av underjordiskt magasin är det viktigt att man undersöker markförhållandena så att vattnet rinner bort från huset när det lämnar magasinet för att undvika fuktskador på huset.

Tvätta bilen rätt

När man tvättar bilen hemma på gatan spolas miljöfarliga tungmetaller och kemikalier ner i vägbrunnarna och vidare till närmaste vattendrag eller sjö – utan att passera ett reningsverk. Tvättvattnet förgiftar vattendraget. Ett bättre alternativ är att köra bilen till en biltvätt där vattnet tas om hand. Där finns oljeavskiljare och annan reningsutrustning som tar bort stora delar av föroreningarna från tvättvattnet. Om du inte har möjlighet att åka till en tvättplats, är det bättre att stå på grus eller gräs så att inte vattnet hamnar i vägbrunnen.

Visste du att tvättvattnet innehåller både föroreningar från bilen och kemikalier från bilvårdsmedlet som används? Bland annat kadmium, zink, krom, nickel, bly, koppar, tensider, olja och bränslerester – inget som man vill bada i direkt.

Använd bilvårdsprodukter som är miljömärkta med exempelvis Svanen eller Bra Miljöval.