Inomhusmiljö: buller, radon, OVK

Kontaktinformation

Miljöinspektör, samhällsbyggnadsförvaltningen

Telefon: 0225-55000 (växel)


Tack för ditt meddelande.

Ingen ska behöva må dåligt av att vistas i sin bostad eller besöka offentliga lokaler. Buller, radon, tobaksrök, brister i ventilation och/eller uppvärmning samt dålig renhållning är exempel på faktorer som kan ställa till problem. Fastighetsägaren har alltid ansvaret för skötsel och underhåll av lokaler. Störs du av en granne eller en verksamhet är det lämpligt att kontakta den du tycker stör, så att denne kan göra något åt problemet. Kommunens roll utgörs främst av förebyggande arbete vid planering av bebyggelse och potentiellt störande verksamheter. Miljö- och byggnämnden kan också vid vissa klagomål kräva att verksamhetsutövare eller fastighetsägaren vidtar åtgärder.

Tillsyn

Samhällsbyggnadsförvaltningen har tillsyn över hälsoskyddet vid anmälningspliktiga verksamheter, men också över ett flertal andra, till exempel friseringar, massörer, hotell, campingplatser och behandlingshem. Har du synpunkter på exempelvis städ- eller hygienrutiner på dessa typer av anläggningar kan du därför vända dig till kommunens miljö- och byggenhet.

Buller

Buller är egentligen inget annat än oönskat ljud. Vilka ljud som uppfattas som störande varierar beroende på person, tid på dygnet, sinnesstämning, ljudets karaktär, egen aktivitet, förväntningar, associationer etc. Att utsättas för höga ljudnivåer kan ge direkt hörselnedsättning och tinnitus (sus/pip i örat).

Även relativt låga ljudnivåer kan vid långvarig exponering vara en hälsorisk genom att de bland annat påverkar blodtryck, hjärtfrekvens och halter av stresshormoner, försämrar koncentration och inlärning samt stör vår sömn. Å andra sidan kan det vara en del i en läkeprocess för en stressad människa att kunna gå ut och lyssna på skogens sus, en sjungande talgoxe i februari, eller kanske en porlande aprilbäck.

Buller kan komma från många olika håll – trafikljud från väg eller järnväg, närbelägna industrier, grannarnas fest, lekande dagisbarn, brusande fläktar och så vidare. Utifrån detta finns också olika regelverk och mål med riktvärden för skilda typer av ljud och olika tider på dygnet. Vid ett tillfälligt arrangemang kan man exempelvis få acceptera en viss ljudnivå, så länge den inte blir alltför långvarig eller ofta återkommande.

Du som känner dig störd av buller bör normalt börja med att kontakta den som orsakar störningen. Bor du i hyrd bostad kan det också vara lämpligt att kontakta fastighetsägaren. Om problemen ändå kvarstår kan du ta kontakt med samhällsbyggnadsförvaltningen.

Radon

Uran förekommer naturligt i berggrunden. När uranet sönderfaller bildas andra radioaktiva ämnen, bland andra radium och radon.

Radongasen sönderfaller i sin tur till radondöttrar som är radioaktiva metallatomer. När vi andas in radonhaltig luft fastnar radondöttrarna i våra luftvägar. Vid sönderfallet sänder radondöttrarna ut strålning som kan skada cellerna i luftvägar och lungor. Därför betraktas höga halter av radongas i bostäder som olägenhet för människors hälsa.

Radon luktar inte, syns inte och smakar ingenting. Det enda sättet att upptäcka det är att mäta. Radon i hus kan komma från marken, byggnadsmaterialet eller hushållsvattnet. Beroende på hur mycket radon som finns och varifrån det kommer finns ett antal åtgärder för att sänka halten. Radon är näst efter tobaksrökning den vanligaste orsaken till lungcancer. Ju längre tid du tillbringar i radonhus och ju högre halter du utsätter dig för, desto större är risken. För rökare är risken särskilt stor.

Riktvärden

  • Överskrider radonhalten 200 Bq/m3 i bostaden eller lokalen anses det utgöra olägenhet för människors hälsa.
  • Är radonhalten i dricksvatten högre än 1000 Bq/l bedöms vattnet som otjänligt. Om riktvärdet överskrids kan samhällsbyggnadsförvaltningens miljö- och byggenhet kontaktas för att diskutera eventuella åtgärder.

Mätning

Ansvaret för att mäta och eventuellt vidta åtgärder för att minska radonhalten ligger på fastighetsägaren. Lämpliga tillfällen när du bör mäta radonhalten är när du bygger eller köper ett hus, bygger om eller till eller ändrar ventilation/uppvärmning.

Radon mäts normalt genom att man beställer mätdosor från ett laboratorium. Du packar då upp dessa enligt anvisningarna, låter dem ligga minst två månader och sänder sedan tillbaka dem. Någon vecka senare får du resultatet. Mätningen ska göras under ”eldningssäsongen”, oktober – april. Kommunen rekommenderar att du vänder dig till det som kallas för ett ackrediterat laboratorium. Dessa hittas via myndigheten SWEDAC. Du kan också vända dig till miljö- och byggenheten för att få hjälp.

Spårning och sanering av radon

Radon kan komma från flera olika källor – främst byggmaterialet, marken och hushållsvattnet. Vilka åtgärder som kan vidtas beror i hög grad på varifrån radongasen kommer, men förbättring av ventilation, tätning av sprickor i bottenplatta, rörgenomföringar etc. hör till de vanliga åtgärderna. Om du själv har svårt att se vad du kan göra eller behöver hjälp med kostnadsberäkningar etc. kan det vara värt att anlita en särskild radonkonsult. Sådana kan exempelvis hittas via branschföreningen Svensk Radonförening.

Obligatorisk ventilationskontroll (OVK)

Du som ägare till vissa byggnader är skyldig att regelbundet anlita en behörig besiktningsman för att utföra en obligatorisk ventilationskontroll (OVK).