Strandskyddsdispens

Kontaktinformation

Byggnadsinspektör/bygglovshandläggare, samhällsbyggnadssektorn

Telefon: 0225-55000 (växel/kundtjänst)

Telefontid: Måndag klockan 10-12 och 13-15, samt torsdag klockan 10-12

Besök oss: Boka gärna tid för besök eller digitalt möte genom att ringa till handläggarna under telefontiden, eller mejla till bygg@sater.se


Tack för ditt meddelande.

Om man vill bygga inom strandskyddat område krävs dispens från kommunen. Detta gäller alla typer av byggnationer i strandmiljöer, såväl husbyggnation som bryggor. Även all grävningsverksamhet, utfyllnader och anläggningsarbeten inom strandskyddszonen skall prövas.

Strandskyddet tillkom 1950 med syftet att bevara allmänhetens friluftsliv. Numera syftar strandskyddet också till att bevara land- och vattenområden för att de är biologiskt värdefulla.

Tack vare strandskyddet har vi möjlighet att promenera längs stränderna, bada, fiska, åka skridskor och göra strandhugg från en båt. Strandskyddet skyddar också djur och växter som lever på och i närheten av stränderna samt i vattnet.

Strandskydd gäller generellt inom 100 meter från strandlinjen vid sjöar, vattendrag (även bäckar) och kuster. Inom strandskyddsområde är det inte tillåtet att uppföra nya byggnader, gräva eller utföra förberedelser för byggnader eller anläggningar, ändra byggnader eller andra anläggningar eller utföra anordningar så att de hindrar eller avhåller allmänheten från att vistas i ett område som tidigare var tillgängligt, eller utföra åtgärder som väsentligt förändrar livsvillkoren för djur- eller växtarter.

Förbuden gäller inte byggnader, anläggningar, anordningar eller åtgärder som behövs för jord- eller skogsbrukets, fiskets eller rennäringens skötsel och för sin funktion måste finnas eller vidtas inom strandskyddsområdet. Hus för bostadsändamål kan dock inte räknas hit.

Dispens från förbudet kan också sökas hos kommunen om man har särskilda skäl, det vill säga om det område som dispensen avser:

1.  redan tagits i anspråk på ett sätt som gör att det saknar betydelse för strandskyddets syften,

2.  genom en väg, järnväg, bebyggelse, verksamhet eller annan exploatering är väl avskilt från området närmast strandlinjen,

3.  behövs för en anläggning som för sin funktion måste ligga vid vattnet och behovet inte kan tillgodoses utanför området,

4.  behövs för att utvidga en pågående verksamhet och utvidgningen inte kan genomföras utanför området,

5.  behöver tas i anspråk för att tillgodose ett angeläget allmänt intresse som inte kan tillgodoses utanför området, eller,

6.  behöver tas i anspråk för att tillgodose ett annat mycket angeläget intresse.

Ytterligare en förutsättning för att få dispens är att biologiska värden inte påverkas på ett icke acceptabelt sätt.

För att främja utvecklingen på landsbygden finns det en möjlighet att i översiktsplanen peka ut områden som LIS-områden. (LIS = Landsbygdsutveckling i strandnära lägen).
Inom de utpekade LIS-områdena är det möjligt att ge dispens utöver de vanliga 6 dispensskälen. Det kan exempelvis handla om etablering av en turistanläggning för en verksamhet där tillgång till stränder och vattenområden är en avsevärd fördel. Det kan även handla om att bygga bostäder i anslutning till befintliga bostäder. Detta för att upprätthålla och förstärka ett ekonomiskt och personellt underlag för olika former av kommersiell och offentlig service.

Det sjunde skälet att ge dispens inom LIS-område är

7.  om ett strandnära läge för byggnad, anläggning, verksamhet eller åtgärd bidrar till utvecklingen av landsbygden.

En ansökan ska vara skriftlig och förutom redovisning av verksamhetens omfattning och vilka särskilda skäl man anser sig ha, även innehålla en karta. Ett beslut om dispens upphör att gälla om inte åtgärden har påbörjats inom två år och avslutats inom fem år. Ansökan om strandskyddsdispens görs till miljö- och byggnämnden. Om dispens beviljas kan Länsstyrelsen överklaga och återförvisa ärendet för ny handläggning. Dispens kan även förses med särskilda villkor om naturmiljön är känslig.

Avgift

En avgift kommer att tas ut för handläggningen av ansökan. Plan- och bygglovstaxan är fastställd av kommunfullmäktige.