Avlopp, enskilda anläggningar

Kontaktinformation

Miljöinspektör, samhällsbyggnadsförvaltningen

Telefon: 0225-55000 (växel)

Telefontid: Måndag-fredag kl 10.00-12.00


Tack för ditt meddelande.

Om din fastighet inte är ansluten till det kommunala avloppsnätet måste du själv ordna rening av avloppsvattnet. Som fastighetsägare är du ansvarig för att avloppsanordningen fungerar som den ska.

Utsläpp av otillräckligt renat avloppsvatten kan förorena dricksvattenbrunnar, ge upphov till störande lukt och bidra till igenväxning av sjöar och vattendrag. Avloppsvatten från hushåll måste därför genomgå längre rening än slamavskiljning. Om din fastighet inte är ansluten till det kommunala avloppsnätet måste du själv ordna rening av avloppsvattnet. Som fastighetsägare är du ansvarig för att avloppsanordningen fungerar som den ska.

Vi har för närvarande långa handläggningstider. Detta på grund av brist på personal. Vi ber dig därför vara ute i god tid med att skicka in din ansökan eller anmälan. Hör gärna av dig till miljö- och byggenheten om du har speciella omständigheter som innebär att du behöver ha ett beslut skyndsamt, eller om du har funderingar.

Ansökan

Om du ska genomföra något av följande åtgärder måste du ansöka om tillstånd hos Miljö- och byggnämnden i förväg:

 • Inrätta en avloppsanordning som en eller flera vattentoaletter ska anslutas till. Hit räknas även större förändringar av befintlig anordning så som byte till annan avloppslösning (till exempel infiltration till markbädd) eller byte av plats för anordning.
 • Ansluta en vattentoalett till en befintlig avloppsanordning.
 • Avloppsanordning för bad-, disk- och tvättvatten (BDT-vatten) i vissa områden inom kommunen.

Tänk på att ansökan ska lämnas in i god tid och att du inte får genomföra åtgärden inom ovanstående områden innan du fått tillstånd.

Anmälan

Om du ska genomföra något av följande åtgärder måste du skicka in en anmälan till Miljö- och byggnämnden minst 6 veckor innan:

 • Inrätta en avloppsanordning där endast bad-, disk- och tvättvatten (BDT-vatten) ska anslutas.
 • Inrätta en annan avloppsanordning än vattentoalett.
 • Ändring av befintlig avloppsanordning.

Observera att Miljö- och byggnämnden ofta beslutar om försiktighetsåtgärder som ska följas när avloppsanordningen inrättas. Du bör därför vänta med att sätta igång tills du får klartecken eller ett beslut från Miljö- och byggnämnden.

Anlägga nytt avlopp

 1. Kolla din skyddsnivå för miljö och hälsa
  Din fastighet kan omfattas av krav på normal eller hög skyddsnivå. Skyddsnivån delas upp i miljöskydd och hälsoskydd. Kontakta oss på miljö- och byggenheten om har frågor kring skyddsnivån.
 2. Välj anordning
  I områden med hög skyddsnivå ställs högre krav på avloppsanordningen än i områden med normal skyddsnivå. På avloppsguiden.se får du en bra översikt över olika avloppstekniker med för- och nackdelar. Du kan även höra med olika entreprenörer innan du bestämmer dig och är självklart välkommen att kontakta oss på miljö- och byggenheten. Vi ger råd, men får inte agera som konsulter. Vi kan till exempel inte anvisa en specifik plats eller teknisk lösning för avloppsanordningen utan får endast informera om vad du måste ta hänsyn till.
 3. Skicka in ansökan/anmälan
  Fyll i och skicka in din ansökan eller anmälan tillsammans med de dokument du ska bifoga.
  Skicka alltid med följande:
  • En skalenlig situationsplan/karta, i skala 1:500, och en översiktskarta, i skala 1:1000, där du ritar in hela anordningen inklusive avloppsledningar, eventuell slamavskiljare, provtagningsbrunn, efterpolering med mera, utsläppspunkt, närliggande vattentäkter (för dricks- och bevattningsvatten), energibrunnar, jordvärmeslingor och tillfartsväg för slamtömningsfordon.
  • Teknisk beskrivning av anordningen. Om du ansöker om en infiltration och markbädd behövs en tvärsektion över anordningen med beskrivning av vilka material som kommer att användas och tjocklek på de olika skikten.
  • Resultat från kornfördelningsanalys eller perkolationstest om du ansöker om en infiltration.
  • Geohydrologisk undersökning om anordningen placeras uppströms en dricksvattentäkt, eller av annan orsak riskerar att påverka en dricksvattentäkt.

  En avgift kommer att tas ut för handläggning av ansökan/anmälan. Taxan för prövning och tillsyn inom miljöbalken är fastställd av kommunfullmäktige.

 4. Vi handlägger och tar beslut
  Vi handlägger din ansökan eller anmälan. Ibland behöver ansökan eller anmälan kompletteras och i vissa fall behöver vi skicka en remiss till berörda. När handlingarna är kompletta beslutar vi om tillstånd eller avslag. När du har fått ditt tillstånd kan du börja anlägga avloppsanordningen. Det är viktigt att läsa igenom tillståndet och dess villkor, så att anordningen görs enligt de krav som ställs.Ett tillstånd upphör att gälla om arbetet med anordningen inte påbörjats inom två år och slutförts inom fem år. Om du har fått ett föreläggande om förbud på att du ska åtgärda din avloppsanordningen, ska åtgärderna vara klara före det datum som förbudet anger.
 5. Ditt dokumentationsansvar
  Du eller den entreprenör du har anlitat ska spara kvitton för inköpsmaterial, dokumentera arbetet i en entreprenörsrapport och fotografera alla steg i anläggandet.
 6. Du får ett intyg
  När anordningen är klar skickar du in entreprenörsrapporten med bilder. Om inga anmärkningar finns får du ett intyg.

Slamtömning

VA-enheten ansvarar för tömning av slamavskiljaren. Tömning av slam ska i normalfall ske en gång per år av kommunens utsedda entreprenör. Glöm inte att kontakta VA-enheten innan du tar din nya avloppsanordning i bruk.

Om man anser att man behöver längre tid mellan slamtömningarna, eller vill ta hand om slammet själv, behöver man ansöka om undantag från Säters renhållningsordning hos Miljö- och byggnämnden. Beställning av tömning sker via Maserfrakt AB på telefonnummer: 0226-597 70.

Säters kommuns riktlinjer för små avlopp

Vid handläggning av små avlopp 1- 25 personekvivalenter (pe) följs Havs- och vattenmyndighetens allmänna råd om små avloppsanordningar. I råden tas bland annat bedömningsgrunder för skyddsnivå, kunskapskrav, lokaliseringar, kretslopp och hushållning, skötsel och dokumentationskrav upp. Miljö- och byggnämnden i Säters kommun har antagit riktlinjer för prövning och tillsyn av små avlopp. I dessa finns förtydliganden och komplement till de allmänna råden som gäller i Säters kommun.

Miljösanktionsavgift

Miljö- och byggnämnden är skyldig att ta ut en miljösanktionsavgift om det sker överträdelser. Enligt miljöbalken ska miljösanktionsavgift tas ut för följande överträdelser:

 • Att utan tillstånd inrätta en avloppsanordning trots att ett sådant tillstånd krävs.
 • Att utan tillstånd ansluta en vattentoalett till en befintlig avloppsanordning som före anslutningen inte hade någon vattentoalett ansluten.
 • Att utan att ha gjort en anmälan inrätta en avloppsanordning trots att en sådan anmälan krävs.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Ge oss feedback så att vi kan göra vår information bättre.
Här kan du läsa mer om hur vi behandlar dina personuppgifter