Hoppa till huvudmenyn Hoppa till innehåll

Avlopp, enskilda anläggningar

Kontaktinformation

Miljöinspektör, samhällsbyggnadsförvaltningen

Telefon: 0225-55000 (växel)

Telefontid: Måndag-fredag kl 10.00-12.00

Ställ en fråga

Tack för ditt meddelande.

Utsläpp av otillräckligt renat avloppsvatten kan förorena dricksvattenbrunnar, ge upphov till störande lukt och bidra till igenväxning av sjöar och vattendrag. Avloppsvatten från hushåll måste därför genomgå längre rening än slamavskiljning. Om din fastighet inte är ansluten till det kommunala avloppsnätet måste du själv ordna rening av avloppsvattnet. Som fastighetsägare är du ansvarig för att reningsanläggningen fungerar som den ska.

avloppsguiden.se får du en bra översikt över olika avloppstekniker med för- och nackdelar. Du kan även höra med olika entreprenörer innan du bestämmer dig och är självklart välkommen att kontakta oss på miljö- och byggenheten. Vi ger råd, men får inte agera som konsulter. Vi kan till exempel inte anvisa en specifik plats eller teknisk lösning för avloppsanläggningen utan får endast informera om vad du måste ta hänsyn till.

Vi har för närvarande långa handläggningstider. Detta på grund av brist på personal. Vi ber dig därför vara ute i god tid med att skicka in din ansökan eller anmälan. Hör gärna av dig till miljö- och byggenheten om du har speciella omständigheter som innebär att du behöver ha ett beslut skyndsamt, eller om du har funderingar.

Ansökan

Om du ska genomföra något av följande åtgärder måste du ansöka om tillstånd hos Miljö- och byggnämnden i förväg:

 • Inrätta en avloppsanläggning som en eller flera vattentoaletter ska anslutas till. Hit räknas även större förändringar av befintlig anläggning så som byte till annan avloppslösning (till exempel infiltration till markbädd) eller byte av plats för anläggningen.
 • Ansluta en vattentoalett till en befintlig avloppsanläggning.
 • Avloppsanläggning för bad-, disk- och tvättvatten (BDT-vatten) i vissa områden inom kommunen.

Tänk på att ansökan ska lämnas in i god tid och att du inte får genomföra åtgärden inom ovanstående områden innan du fått tillstånd.

Anmälan

Om du ska genomföra något av följande åtgärder måste du skicka in en anmälan till Miljö- och byggnämnden minst 6 veckor innan:

 • Inrätta en avloppsanläggning där endast bad-, disk- och tvättvatten (BDT-vatten) ska anslutas.
 • Inrätta en annan avloppsanläggning än vattentoalett.
 • Ändring av befintlig avloppsanläggning.

Observera att Miljö- och byggnämnden ofta beslutar om försiktighetsåtgärder som ska följas när avloppsanläggningen inrättas. Du bör därför vänta med att sätta igång tills du får klartecken eller ett beslut från Miljö- och byggnämnden.

Anlägga nytt avlopp

 1. Kolla din skyddsnivå för miljö och hälsa
  Din fastighet kan omfattas av krav på hög eller normal skyddsnivå. Skyddsnivån delas upp i miljöskydd och hälsoskydd. Kontakta oss på miljö- och byggenheten om har frågor kring skyddsnivån.
 2. Välj anläggning
  När du vet skyddsnivån kan du välja anläggning. Det ställs högre krav på avloppsanläggningen i områden med hög skyddsnivå än i områden med normal skyddsnivå.
 3. Skicka in ansökan/anmälan
  Fyll i och skicka in din ansökan eller anmälan tillsammans med de dokument du ska bifoga. Skicka alltid med en situationsplan/karta där du ritar in anläggningen samt en översiktskarta med närliggande vattentäkter markerade.

  En avgift kommer att tas ut för handläggning av ansökan/anmälan. Taxan för prövning och tillsyn inom miljöbalken är fastställd av kommunfullmäktige.

 4. Vi handlägger och tar beslut
  Vi handlägger din ansökan eller anmälan. Ibland behöver ansökan eller anmälan kompletteras och i vissa fall behöver vi skicka en remiss till berörda. När handlingarna är kompletta beslutar vi om tillstånd eller avslag. När du har fått ditt tillstånd kan du börja anlägga avloppsanläggningen. Det är viktigt att läsa igenom tillståndet och dess villkor, så att anläggningen görs enligt de krav som ställs.

  Ett tillstånd upphör att gälla om arbetet med anläggningen inte påbörjats inom två år och slutförts inom fem år. Om du har fått ett föreläggande om förbud på att du ska åtgärda din avloppsanläggning, ska åtgärderna vara klara före det datum som förbudet anger.

 5. Arbetet startar
  Du eller den entreprenör du har anlitat ska dokumentera arbetet i en entreprenörsrapport och fotografera alla steg i anläggandet.
 6. Du får ett intyg
  När anläggningen är klar skickar du in entreprenörsrapporten med bilder. Om inga anmärkningar finns får du ett intyg.

Slamtömning

Tömning av slam ska i normalfall ske en gång per år av kommunens utsedda entreprenör. Om man anser att man behöver längre tid mellan slamtömningarna, eller vill ta hand om slammet själv, behöver man ansöka om undantag från renhållningsordningen hos Miljö- och byggnämnden. Beställning av tömning sker via BS Sanering på telefonnummer: 0226-597 70.

Miljösanktionsavgift

Miljö- och byggnämnden är skyldig att ta ut en miljösanktionsavgift om det sker överträdelser. Enligt miljöbalken ska miljösanktionsavgift tas ut för följande överträdelser:

 • Att utan tillstånd inrätta en avloppsanordning trots att ett sådant tillstånd krävs.
 • Att utan tillstånd ansluta en vattentoalett till en befintlig avloppsanordning som före anslutningen inte hade någon vattentoalett ansluten.
 • Att utan att ha gjort en anmälan inrätta en avloppsanordning trots att en sådan anmälan krävs.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of www.sater.se. To do that, select the language you would like to translate into in the lost below.
Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close