Hoppa till huvudmenyn Hoppa till innehåll

Avlopp, enskilda anläggningar

Kontaktinformation

Miljöinspektör, samhällsbyggnadsförvaltningen

Telefon: 0225-55000 (växel)

Telefontid: Måndag-fredag kl 10.00-12.00

Ställ en fråga

Tack för ditt meddelande.

Miljö- och byggenheten ansvarar för prövning och tillsyn av enskilda avlopp. Att inrätta ett enskilt avlopp för toalett (WC) och bad-, disk-, tvättvatten (BDT-vatten) kräver tillstånd. Avloppsanläggningar för endast BDT-vatten kräver en anmälan.

Miljö- och byggenheten handlägger inkomna ansökningar enligt miljöbalken, förordning och allmänna råd. En fastighetsägare som har en enskild avloppsanläggning räknas i miljöbalken som en verksamhetsutövare av miljöfarlig verksamhet.

När fastighetsägaren har bestämt sig för att anlägga en ny avloppsanläggning ska en ansökan eller anmälan skickas in till miljö- och byggenheten. Om enheten inte har något att invända så får fastighetsägaren ett tillstånd. Först därefter får avloppsanläggningen anläggas.

Handläggningstiden tar minst tre veckor. Berörda, såsom grannar, har rätt enligt lag att lämna synpunkter på din ansökan.

En avgift kommer att tas ut för handläggningen av ansökan/anmälan. Taxan för prövning och tillsyn inom miljöbalken är fastställd av kommunfullmäktige.

Miljö- och byggenheten kan ge tips och råd inför anläggande av avloppsanläggning. Miljö- och byggnämnden har som tillsynsmyndighet ingen möjlighet att föreslå en specifik lösning för fastighetsägaren. Fastighetsägaren brukar ihop med entreprenören komma fram till en lösning som passar på fastigheten, som sedan bedöms av miljö- och byggenheten.

Vad ska en avloppsanläggning bestå av?

För att uppfylla kraven för både WC och BDT-vatten krävs en slamavskiljare med tre kamrar, med våtvolym på minst 2000 liter (för ett hushåll), eller motsvarande. På utloppsröret ska det alltid finnas ett T-rör.  Efter slamavskiljningen behöver det finnas ett efterföljande reningssteg, till exempel en infiltration eller markbädd.  Det är i det efterföljande steget som vattnet renas från smittoämnen, fosfor, läkemedelsrester och annat som kan vara skadligt att släppa ut.

Det finns även olika typer av minireningsverk, som ersätter den konventionella slamavskiljningen. Istället för konventionella infiltrations- eller markbäddar finns det olika typer av biomoduler som kan uppnå samma funktion. Ett hushåll räknas som 5 personekvivalenter (PE).

I områden omkring sjöar och vattendrag som bedöms vara övergödda eller känsliga av annat slag kan det ställas krav på hög skyddsnivå för miljöskydd. Detta innebär att utsläppet av fosfor behöver reduceras upp till 90 % istället för 70 % som krävs på de platser med normal skyddsnivå. Platser där det krävs hög skyddsnivå bedöms i varje enskilt fall.

Vad händer när du ska anlägga ett enskilt avlopp?

  1. Fastighetsägaren kommer överens med entreprenör om vilken avloppslösning man vill anlägga.
  2. Ansökan/anmälan skickas in till miljö- och byggenheten med bifogad situationsplan/karta, med all relevant information.
  3. Ansökan/anmälan handläggs. Ofta behöver handläggaren mer information om den planerade avloppsanläggningen och om den tilltänkta platsen för anläggningen. Om en provgrop behövs bokar handläggaren in detta med fastighetsägare och entreprenör.
  4. När alla eventuella frågeställningar har utretts får fastighetsägaren tillstånd för att anlägga avloppsanläggningen.
  5. När fastighetsägaren har fått tillstånd måste anläggandet börja inom 2 år och färdigställas inom 5 år. Överskrids dessa tidsgränsen slutar tillståndet att gälla.
  6. När avloppsanläggningen är anlagd och klar att börja användas ska en entreprenörsrapport ihop med bilder från anläggandets gång skickas in till miljö- och byggenheten senast en månad efter att anläggningen färdigställts.

Slamtömning

Tömning av slam ska i normalfall ske en gång per år av kommunens utsedda entreprenör. Om man anser att man behöver längre tid mellan slamtömningarna, eller vill ta hand om slammet själv, behöver man ansöka om undantag från renhållningsordningen hos miljö- och byggenheten.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of www.sater.se. To do that, select the language you would like to translate into in the lost below.
Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close