Eldstäder, braskaminer, sotning

Kontaktinformation

Byggnadsinspektör/bygglovshandläggare, samhällsbyggnadssektorn

Telefon: 0225-55000 (växel/kundtjänst)

Telefontid: Måndag klockan 10-12 och 13-15, samt torsdag klockan 10-12

Besök oss: Boka gärna tid för besök eller digitalt möte genom att ringa till handläggarna under telefontiden, eller mejla till bygg@sater.se

 


Tack för ditt meddelande.

Eldstäder och braskaminer

Anmälan krävs vid installation eller väsentlig ändring av eldstad eller rökkanal i byggnader.

Det här ska din anmälan innehålla:

  • Ifylld blankett för anmälan om installation av eldstad och rökkanal
  • Vid installation eller ändring av eldstad ska en planritning bifogas där placering av eldstaden tydligt framgår.
  • Vid installation av rökkanal ska en fasadritning bifogas där skorstenens placering är inritad samt redovisar skorstenens höjd över taknock.
  • Prestandadeklaration för eldstad och rökrör där det framgår att eldstaden och rökröret är CE-märkta.

Handläggning påbörjas först när alla handlingar inkommit. Beslut om kontrollplan samt startbesked för din anmälan, samt faktura, skickas till dig med post. En avgift tas ut enligt gällande taxa.

Installationen eller ändringen får inte påbörjas innan ett startbesked har lämnats av miljö- och byggenheten. Sotaren ska besikta anläggningen innan den tas i bruk och godkända uppstigningsanordningar ska monteras. Godkänt besiktningsprotokoll från sotare ska insändas tillsammans med ifylld kontrollplan till miljö- och byggenheten. Innan installationen eller ändringen tas i bruk ska ett slutbesked lämnas av miljö- och byggenheten.

Om du installerar en eldstad eller rökkanal utan anmälan och startbesked
kan en sanktionsavgift komma att tas ut enligt 9 kap 19 § plan- och byggförordningen.

En avgift kommer att tas ut för handläggningen av anmälan. Plan- och bygglovstaxan är fastställd av kommunfullmäktige.

Sotning och brandskyddskontroll

I lagen anges att kommunen i brandförebyggande syfte ansvarar för att sotning och brandskyddskontroll utförs. Hur ofta sotning skall göras bestäms av kommunen och hur ofta brandskyddskontroll ska göras bestäms av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB). Se aktuella tidsfrister för sotning och brandskyddskontroll i Säters kommun.

Om en anläggning ändras eller om den inte nyttjas längre skall en anmälan göras till kommunens skorstensfejarmästare som nås via Sotning & Brandskydd i Dalarna AB.

Lagen ger också kommunen rätt att efter ansökan och utbildning låta fastighetsägaren själv sota eller överlåta åt någon annan än den kommunen anvisar utföra sotning på den egna fastigheten.

För mer information om utbildning kontakta brandingenjören på Räddningstjänsten Dala Mitt, växelnummer 023-48 88 00.

Den enskilde har det primära ansvaret för sitt eget brandskydd. Enligt 2 kap 2 § lagen om skydd mot olyckor skall också ägaren eller nyttjanderättshavaren till byggnader och andra anläggningar vidta de åtgärder som behövs för att förebygga brand och för att hindra eller begränsa skador till följd av brand.

Information om förändrade rutiner och utvecklingsarbete inom RDM arbetsområde sotning och brandskyddskontroll

Bakgrund

Arbetsområdet sotning och brandskyddskontroll i Räddningstjänsten Dala Mitt (RDM) befinner sig i en utvecklingsfas som är påkallad av samhällsförändring, teknikutveckling och ny rättspraxis. Parallellt med detta pågår upphandling av sotnings- och brandskyddskontrolltjänster. För att underlätta för de anbudsgivare som erhåller avtal för framtida sotnings- och brandskyddskontrolltjänster, genomförs vissa förändringar med start hösten 2018 och fram till våren 2019. På detta sätt kan ett arbetssätt utvecklas och etableras för att vara i full drift då nya avtal börjar gälla.

Kommande förändringar

De förändringar som kommer i ett första skede (höst 2018) är:

• Anmälningspliktigt återtag av kommunal sotare
• Ökade krav vid ansökning om sotning i egen regi med annan utförare
• Ökade krav vid ansökning om sotning i egen regi som egen utförare

Dessa förändringar är framförallt påkallade av ett identifierat ökat behov av kontroll samt att RDM behöver vara tydligare gentemot privatpersoner, sotningsföretag och myndigheter kring vad som gäller i våra medlemskommuner.

Förändringar som kommer före årsskiftet (2018/2019) är:

• Tydligare information till allmänhet om krav på fastighetsägare, byggnader, processer kring sotning och brandskyddskontroll, m.m.

Denna förändring är framförallt påkallad av utveckling i rättspraxis samt branschens förändrade synsätt på arbetsmiljö och säkerhet i samband med de arbetsuppgifter som utförs. Det är även ett led i förbättringen av tydlighet gentemot berörda parter.

Förändringar som kommer efter årsskiftet (2018/2019) är:

• Förändrad organisation för sotning och brandskyddskontroll inom RDM
• Nya frister för sotning

Dessa förändringar är framförallt initierade till följd av att RDM utvidgas till att även omfatta Ludvika kommun.

Förändringar som kommer efter 2019-04-01 är:

• Nya avtal om sotnings och brandskyddskontrolltjänster
• Nya taxor för sotning och brandskyddskontroll
• Ny arbetsordning för sotning och brandskyddskontroll

Dessa förändringar är påkallade av den upphandling som genomförts under 2018 och där nya avtal börjar gälla 2019-04-01.

Tidigare inkomna ansökningar behandlas utifrån tidigare gällande praxis. Det nya arbetssättet gäller från publiceringsdatum av det här meddelandet.

Om du har frågor kring det utvecklingsarbete som pågår så är du välkommen att kontakta samhällsskyddsavdelningen på RDM. Vi nås via telefonväxel 023 – 48 88 00 eller på info@dalamitt.se. Fråga efter ansvarig för sotning och brandskyddskontroll.