Hoppa till huvudmenyn Hoppa till innehåll

Eldstäder, braskaminer, sotning

Kontaktinformation

Besnik Kelmendi

Bygglovhandläggare, samhällsbyggnadsförvaltningen

Telefon: 0225-55747

 

Roger Hamp

Bygglovhandläggare, samhällsbyggnadsförvaltningen

Telefon: 0225-55139

 

Telefontid: Måndag-fredag kl 10.00-12.00

Besöksadress: Västra Långgatan 12, Säter

Besökstid: Drop-in måndag-fredag kl 10.00-12.00. Övrig tid bokas.

Ställ en fråga

Tack för ditt meddelande.

Eldstäder och braskaminer

Anmälan krävs vid installation eller väsentlig ändring av eldstad eller rökkanal i byggnader.

Det här ska din anmälan innehålla:

  • Ifylld blankett för anmälan om installation av eldstad och rökkanal
  • Vid installation eller ändring av eldstad ska en planritning bifogas där placering av eldstaden tydligt framgår.
  • Vid installation av rökkanal ska en fasadritning bifogas där skorstenens placering är inritad samt redovisar skorstenens höjd över taknock.
  • Prestandadeklaration för eldstad och rökrör där det framgår att eldstaden och rökröret är CE-märkta.

Handläggning påbörjas först när alla handlingar inkommit. Beslut om kontrollplan samt startbesked för din anmälan, samt faktura, skickas till dig med post. En avgift tas ut enligt gällande taxa.

Installationen eller ändringen får inte påbörjas innan ett startbesked har lämnats av miljö- och byggenheten. Sotaren ska besikta anläggningen innan den tas i bruk och godkända uppstigningsanordningar ska monteras. Godkänt besiktningsprotokoll från sotare ska insändas tillsammans med ifylld kontrollplan till miljö- och byggenheten. Innan installationen eller ändringen tas i bruk ska ett slutbesked lämnas av miljö- och byggenheten.

Om du installerar en eldstad eller rökkanal utan anmälan och startbesked
kan en sanktionsavgift komma att tas ut enligt 9 kap 19 § plan- och byggförordningen.

En avgift kommer att tas ut för handläggningen av anmälan. Plan- och bygglovstaxan är fastställd av kommunfullmäktige.

Sotning och brandskyddskontroll

I lagen anges att kommunen i brandförebyggande syfte ansvarar för att sotning och brandskyddskontroll utförs. Hur ofta sotning skall göras bestäms av kommunen och hur ofta brandskyddskontroll ska göras bestäms av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB). Se aktuella tidsfrister för sotning och brandskyddskontroll i Säters kommun.

Om en anläggning ändras eller om den inte nyttjas längre skall en anmälan göras till kommunens skorstensfejarmästare som nås via Sotning & Brandskydd i Dalarna AB.

Lagen ger också kommunen rätt att efter ansökan och utbildning låta fastighetsägaren själv sota eller överlåta åt någon annan än den kommunen anvisar utföra sotning på den egna fastigheten.

För mer information om utbildning kontakta brandingenjören på Räddningstjänsten Dala Mitt, växelnummer 023-48 88 00.

Den enskilde har det primära ansvaret för sitt eget brandskydd. Enligt 2 kap 2 § lagen om skydd mot olyckor skall också ägaren eller nyttjanderättshavaren till byggnader och andra anläggningar vidta de åtgärder som behövs för att förebygga brand och för att hindra eller begränsa skador till följd av brand.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of www.sater.se. To do that, select the language you would like to translate into in the lost below.
Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close