Bekämpningsmedel

Kontaktinformation

Miljöinspektör, samhällsbyggnadsförvaltningen

Telefon: 0225-55000 (växel)


Tack för ditt meddelande.

Om det finns flera bekämpningsmedel eller metoder tillgängliga för samma användningsområde och syfte ska du så långt det är möjligt välja den metod eller det medel som är minst skadligt för människors hälsa eller miljön.

Detta innebär att du i första hand ska välja mekaniska, termiska eller biologiska metoder. Spridning av kemiska bekämpningsmedel bör endast ske i de fall det är absolut nödvändigt och alternativa metoder inte är praktiskt möjliga eller ekonomiskt försvarbara. För att göra detta kan du behöva söka tillstånd, eller lämna in en anmälan/underrättelse till miljö- och byggnämnden.

En avgift kommer att tas ut för handläggningen av ansökan/anmälan. Taxan för prövning och tillsyn inom miljöbalken är fastställd av kommunfullmäktige.

Här behöver du ansöka om tillstånd

Om du yrkesmässigt ska använda växtskyddsmedel inom något av följande områden måste du ansöka om tillstånd hos miljö- och byggnämnden i förväg:

 • Tomtmark för flerfamiljshus
 • Gårdar till skolor och förskolor
 • Lekplatser som allmänheten har tillträde till
 • Parker och trädgårdar som allmänheten har tillträde till
 • Idrotts- och fritidsanläggningar
 • Planerings- och anläggningsarbeten
 • Vägområden samt på grusytor och andra mycket genomsläppliga ytor
 • Ytor av asfalt eller betong eller andra hårdgjorda material
 • Utomhus inom vattenskyddsområde

Tänk på att det kan vara helt förbjudet inom primär zon enligt de särskilda föreskrifter som gäller för ett vattenskyddsområde. Kontakta miljö- och byggenheten om du är osäker på vad som gäller.

Tänk på att ansökan ska lämnas in i god tid och att du inte får använda växtskyddsmedel inom ovanstående områden innan du fått tillstånd.

Här behöver du lämna in en anmälan

Om du yrkesmässigt ska använda växtskyddsmedel inom något av följande områden behöver du lämna in en skriftlig anmälan till miljö- och byggnämnden i förväg:

 • På vägområden för att förhindra spridning av invasiva främmande arter eller andra arter som omfattas av föreskrifter om bekämpning som Statens Jordbruksverk har meddelat.
 • På banvallar.
 • Inom områden som inte omfattas av krav på tillstånd och som har en sammanhängande area överskridande 1 000 kvadratmeter där allmänheten får färdas fritt, dock inte åkermark.

Tänk på att anmälan ska lämnas in i god tid och du får påbörja användningen tidigast fyra veckor efter att du gjort anmälan.

Här behöver du lämna in en underrättelse

Om du yrkesmässigt sprider vissa biocider på en plats som allmänheten har tillträde till ska du underrätta Miljö- och byggnämnden. Detta gäller både inomhus och utomhus. Exempel på biocider som kräver att du underrättar miljö- och byggnämnden är råttgift och insektsmedel.

Skicka in underrättelsen skriftligt till miljö- och byggenheten senast i samband med spridningen eller omedelbart därefter.

Miljösanktionsavgift

Miljö- och byggenheten är skyldig att ta ut en miljösanktionsavgift om det sker överträdelser. Enligt miljöbalken ska miljösanktionsavgift tas ut för följande överträdelser:

 • Att inte skickat in en anmälan till miljö- och byggnämnden innan spridning utförs.
 • Att inte ha tillstånd från miljö- och byggnämnden innan spridning utförs.

Spridning inom vattenskyddsområden

Miljö- och byggenheten använder sig av simuleringsverktyget MACRO-DB i samband med handläggning av ansökningar om att sprida kemiska växtskyddsmedel inom vattenskyddsområden. Passa på i god tid att fundera ut vilka preparat som du kan tänkas behöva under kommande säsong. Testa de preparat som du vill använda dig av i simuleringsverktyget. Skicka sedan in din ansökan i god tid så du hinner hitta ett alternativt om det skulle bli avslag. Använd samma beteckning för skiften i sprutjournalen, kartor med mera så underlättar det för oss som ska hantera ansökan och glöm inte att skicka in sprutjournalen till miljö- och byggenheten efter avslutad spridning.

Vad är MACRO-DB?

Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU) har tagit fram ett simuleringsverktyg (MACRO-DB) för att lätt kunna bedöma riskerna för att bekämpningsmedel hamnar i grundvattnet i olämpliga koncentrationer. Den tar hänsyn till markens egenskaper, platsens klimat och bekämpningsmedlets rörlighet i marken. Verktyget är en bra hjälp vid exempelvis val av bekämpningsmedel. För er som sprider på områden där åskärnan är uppe i dagen, det vill säga där åskärnan är oskyddad, är det extra viktigt att använda sig av simuleringsverktyget för att försäkra sig om att spridningen inte kommer att försämra grundvattnet.

Verktyget består av två steg.

Steg 1: Är en snabbare och enklare simulering som ger besked om det kan finns risk att bekämpningsmedel når dricksvatten i olämpliga koncentrationer. Utgår från värsta tänkbara scenario utifrån de få parametrar som matas in.

Steg 2: Finns det risk så går man vidare till steg 2 som tar hänsyn till de lokala förutsättningarna och innehåller fler parametrar som ska anges. Steg 2 måste laddas ner från samma hemsida som för steg 1.

Miljö- och byggenheten använder sig av simuleringsverktyget i samband med handläggning av ansökningar om att sprida bekämpningsmedel inom vattenskyddsområden. Verktyget ersätter den så kallade CBK-listan som miljö- och byggenheten tidigare har använt sig av. För att kunna använda verktygets steg 2 behövs uppgifter om:

 • område som ska bekämpas
 • om marken är artificiellt dränerad eller inte
 • tidpunkt för bekämpningen
 • antal behandlingar och intervall
 • preparat och dos
 • vilken gröda/växt som ska odlas
 • matjordens mullhalt och textur
 • behandlingsmetod
 • alvens textur
 • odlingsmetod

Beräkningsmodellerna utgår för normal spridning och tar inte med spill och olyckor i så fyll sprutan på biobädd eller platta med uppsamling och använd skyddsutrustning till dig själv. Läs säkerhetsdatabladen som du får från återförsäljaren av preparaten för att se vilken skyddsutrustning du bör använda. Det är du som hanterar bekämpningsmedlen i koncentrerad form som utsätter dig för störst risk. Tänk efter före och skapa säkra rutiner.