Cisterner

Kontaktinformation

Miljöinspektör, samhällsbyggnadsförvaltningen

Telefon: 0225-55000 (växel)


Tack för ditt meddelande.

Här hittar du information om vad du behöver göra och tänka på om du har eller ska installera en cistern som innehåller exempelvis diesel eller spillolja.

Läckage

Du behöver omedelbart larma räddningstjänsten på 112 om det sker ett akut läckage eller ett läckage inom ett vattenskyddsområde. Om du misstänker att ett mark- eller vattenområde har blivit förorenat ska du omedelbart kontakta miljöinspektör på miljö- och byggenheten på telefon: 0225-55000, alternativt via E-post: miljo@sater.se.

Innan installation av en cistern

Innan du installerar en cistern kan det behövas göras en anmälan och/eller ansökan enligt olika regelverk. Du kan därför behöva fylla i och skicka in flera blanketter innan installationen. Tänk på att inte påbörja installationen innan du får besked.

Bygglov

Det kan krävas bygglov för att inrätta, flytta eller väsentligt ändra vissa fasta cisterner och andra fasta anläggningar. Lovplikten gäller både inom och utanför detaljplanerat område.
Bygglov krävs om cisternen eller anläggningen är till för kemiska produkter som är hälso- och miljöfarliga och även om den är till för andra varor som kan leda till brand eller andra olyckshändelser. Lovplikten omfattar både större oljelager eller mindre behållare för bensin, olja med mera. Även bensinpumpar är lovpliktiga under förutsättning att de är fast installerade antingen i marken eller i en byggnad.

Använd blanketten ”Bygglov, marklov, rivningslov, tidsbegränsat bygglov med mera – ansökan”.

Informationsplikt enligt miljöbalken

Du behöver skriftligt informera miljö- och byggenheten senast 4 veckor innan du installerar en cistern eller tar en befintlig cistern åter i bruk. Detta gäller vid hantering av brandfarliga vätskor och spillolja, samt i följande fall:

  • Cisterner som rymmer mer än 1 m³.
  • Hantering av mer än 250 liter inom vattenskyddsområde.

Använd blanketten ”Informera eller ansöka om installation av cistern”.

Ansöka om tillstånd enligt vattenskyddsföreskrifter

Inom vattenskyddsområden kan tillståndsplikt gälla istället för informationsplikt.

Du behöver skicka in en ansökan till miljö- och byggenheten och få tillstånd innan installationen eller förvaringen i följande fall:

  •  Lagring av petroleumprodukter i cisterner eller behållare som rymmer mer än 100 liter inom Lövåsens och Nybergets vattenskyddsområde.
  • Förvaring och hantering av mer än 200 liter av brandfarliga vätskor, petroleumprodukter, tjära, tjärprodukter, dammbindningsmedel och andra produkter som är skadliga för grundvattnet inom Uppbo vattenskyddsområde.

Använd blanketten ”Informera eller ansöka om installation av cistern”.

Tänk på att det kan vara helt förbjudet för en viss hantering inom vissa delar av ett vattenskyddsområde enligt vattenskyddsföreskrifterna. Kontakta miljö- och byggenheten om du är osäker på vad som gäller.

När cisternen inte längre används

Du ska skriftligen informera miljö- och byggenheten när du har tagit en cistern ur bruk. Använd blanketten ”Informera om cistern som tagits ur bruk”.

Cisterner och rörledning ska tömmas och rengöras. Cisterner under mark bör tas bort.

Du kan läsa mer om hur du tar din cistern ur bruk här.

Avgift för handläggning

Miljö- och byggenheten tar ut en avgift för att handläggningen. Vad det kostar -Taxan för prövning och tillsyn inom miljöbalken samt Plan- och bygglovstaxan är beslutad av kommunfullmäktige.

Cisternerna ska kontrolleras

Cisterner som innehåller brandfarliga vätskor eller spillolja ska kontrolleras av ett ackrediterat företag. Det gäller oavsett om de står inomhus, utomhus, i eller ovan mark.

Andra tillstånd som kan behövas

Tillstånd från räddningstjänsten krävs vid större cisterner. Kontakta Räddningstjänsten DalaMitt för mer information.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Ge oss feedback så att vi kan göra vår information bättre.
Här kan du läsa mer om hur vi behandlar dina personuppgifter