Cisterner

Kontaktinformation

Miljöinspektör, samhällsbyggnadsförvaltningen

Telefon: 0225-55000 (växel)


Tack för ditt meddelande.

Du som äger en cistern för olja eller spillolja är ansvarig för att lagringen, hanteringen och kontrollen görs på rätt sätt. Här finns information om hur du anmäler eller avanmäler en cistern samt om krav och skötsel.

Det är viktigt att veta vilka krav som ställs på en cistern för brandfarliga vätskor och hur den ska skötas. Om detta kan du läsa i handboken som Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) har gett ut.

Anmäla vid installation

Vid nyinstallation av cistern utomhus, ovan eller i mark, måste du anmäla detta minst 6 veckor innan cisternen ska börja användas. Ska du installera en inomhuscistern behöver du inte skicka in någon anmälan, såvida cisternen inte ligger inom vattenskyddsområde.

Du måste skicka in anmälan för dessa cisterner:

  • Cistern i mark, med tillhörande rörledningar, som rymmer mer än 1 kubikmeter.
  • Cistern ovan mark, med tillhörande rörledningar, som rymmer mer än 1 kubikmeter men högst 10 kubikmeter. Cisterner inomhus är undantagna.
  • Anordning som rymmer mer än 250 liter brandfarlig vätska inom vattenskyddsområde oavsett om cisternen finns i eller ovan mark eller inomhus.

Ansöka vid installation

Har du en anordning som innehåller petroleumprodukter inom vattenskyddsområden kan du behöva ha tillstånd för detta. Kontakta miljö- och byggenheten för mer information om detta.

Om hanteringen av brandfarliga vätskor överskrider 10 kubikmeter kan tillstånd krävas. Tillstånd söks hos Räddningstjänsten Dala Mitt.

Cisternerna ska kontrolleras

Kontrollen av cisternerna ska utföras av ett ackrediterat företag och med sex eller tolv års intervall beroende på om det finns korrosionsskydd eller inte. Mer information om kontrollintervaller finns i Naturvårdsverkets föreskrifter (NFS 2003:24).

Uppgifter om vilka entreprenörer som är ackrediterade för att utföra cisternkontroll kan du få från Styrelsen för ackreditering och kontroll (Swedac).

En cistern ska kontrolleras av ett ackrediterat företag i följande fall:

  • När cisternen installeras, innan den tas i bruk.
  • Återkommande kontroll enligt det kontrollintervall som gäller.
  • När en cistern eller rör eller slangledning skadas, ändras, genomgår en större reparation, används under nya driftförhållanden eller flyttas.

Rapporterna från kontrollerna ska sparas och finnas tillgängliga om tillsynsmyndigheten ber om att få se dem.

När cisternen inte längre används

Cisterner som inte längre används ska tömmas och rengöras och bör därefter tas bort för att kunna kontrollera om marken under cisternen är förorenad. I samband med att du gör detta ska du meddela miljö- och byggenheten samt skicka ett saneringsintyg.

Läckage

Om du upptäcker att olja läckt ut i marken eller i byggnaden ska du snarast informera miljö- och byggenheten.

Miljösanktionsavgifter

Miljö- och byggenheten är skyldig att ta ut en miljösanktionsavgift om det sker överträdelser. Enligt miljöbalken ska miljösanktionsavgift tas ut för följande överträdelser:

  • Att inte informera tillsynsmyndigheten om installation av en cistern.
  • Att inte utföra installationskontroll eller revisionskontroll.
  • Att inte utföra återkommande kontroll som står i föreskrivet.

Avgift för handläggning

En avgift kommer att tas ut för handläggningen av anmälan. Taxan för prövning och tillsyn inom miljöbalken är fastställd av kommunfullmäktige.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Ge oss feedback så att vi kan göra vår information bättre.
Här kan du läsa mer om hur vi behandlar dina personuppgifter