Cisterner

Kontaktinformation

Miljöinspektör, samhällsbyggnadsförvaltningen

Telefon: 0225-55000 (växel)


Tack för ditt meddelande.

Här hittar du information om vad du behöver göra och tänka på om du har eller ska installera en cistern som innehåller exempelvis diesel eller spillolja.

Läckage

Du behöver omedelbart larma räddningstjänsten på 112 om det sker ett akut läckage som du eller din verksamhet inte kan ta hand om på egen hand och inom rimlig tid. Tänk på att det är mer allvarligt om läckaget sker inom ett vattenskyddsområde. Kontakta räddningstjänsten på 112 om du är osäker.

Om du misstänker att ett mark- eller vattenområde har blivit förorenat ska du omedelbart kontakta miljöinspektör på miljö- och byggenheten på telefon: 0225-55000, alternativt via E-post: miljo@sater.se.

Innan installation av en cistern

Innan du installerar en cistern kan det behövas göras en anmälan och/eller ansökan enligt olika regelverk. Du kan därför behöva fylla i och skicka in flera blanketter innan installationen. Tänk på att inte påbörja installationen innan du får besked.

Bygglov

Det kan krävas bygglov för att inrätta, flytta eller väsentligt ändra vissa fasta cisterner och andra fasta anläggningar. Lovplikten gäller både inom och utanför detaljplanerat område.
Bygglov krävs om cisternen eller anläggningen är till för kemiska produkter som är hälso- och miljöfarliga och även om den är till för andra varor som kan leda till brand eller andra olyckshändelser. Lovplikten omfattar både större oljelager eller mindre behållare för bensin, olja med mera. Även bensinpumpar är lovpliktiga under förutsättning att de är fast installerade antingen i marken eller i en byggnad.

Informationsplikt enligt miljöbalken

Du behöver skriftligt informera miljö- och byggenheten senast 4 veckor innan du installerar en cistern eller tar en befintlig cistern åter i bruk. Detta gäller vid hantering av brandfarliga vätskor och spillolja, samt i följande fall:

  • Hantering av mer än 1 kubikmeter i en cistern utanför vattenskyddsområde.
  • Hantering av mer än 150 liter i en cistern eller lösa behållare inom vattenskyddsområde. Hanteringen i lösa behållare ska ske under minst 5 dagar under en sammanhängande trettiodagarsperiod.

Ansöka om tillstånd enligt vattenskyddsföreskrifter

Inom vattenskyddsområden kan tillståndsplikt gälla istället för informationsplikt.

Du behöver skicka in en ansökan till miljö- och byggenheten och få tillstånd innan installationen eller förvaringen i följande fall:

  •  Lagring av petroleumprodukter i cisterner eller behållare som rymmer mer än 100 liter inom Lövåsens och Nybergets vattenskyddsområde.
  • Förvaring och hantering av mer än 200 liter av brandfarliga vätskor, petroleumprodukter, tjära, tjärprodukter, dammbindningsmedel och andra produkter som är skadliga för grundvattnet inom Uppbo vattenskyddsområde.

Tänk på att det kan vara helt förbjudet för en viss hantering inom vissa delar av ett vattenskyddsområde enligt vattenskyddsföreskrifterna. Kontakta miljö- och byggenheten om du är osäker på vad som gäller.

När cisternen inte längre används

Du ska informera miljö- och byggenheten när du har tagit en cistern ur bruk.

Cisterner och anslutna rör- och slangledningar ska tömmas och rengöras. Åtgärder ska tas för att förhindra att cisternen kan återfyllas. Cisterner under mark bör tas bort.

Du kan läsa mer om hur du tar din cistern ur bruk här.

Avgift för handläggning

Miljö- och byggenheten tar ut en avgift för att handläggningen. Vad det kostar -Taxan för prövning och tillsyn inom miljöbalken samt Plan- och bygglovstaxan är beslutad av kommunfullmäktige.

Cisternerna ska kontrolleras

Vid hantering av brandfarliga vätskor eller spillolja i cistern ska cisternen och anslutna rör- och slangledningar kontrolleras av ett ackrediterat företag. Det gäller oavsett om de står inomhus, utomhus, i eller ovan mark.

Inom vattenskyddsområde ska även det sekundära skyddet till en cistern och anslutna rör- och slangledningar kontrolleras.

Andra tillstånd som kan behövas

Tillstånd från räddningstjänsten krävs vid större cisterner. Kontakta Räddningstjänsten DalaMitt för mer information.