Hoppa till huvudmenyn Hoppa till innehåll

Anslutnings tilll kommunens vatten och avlopp

Kontaktinformation

Säters kommun

Telefon: 0225-55000

Besöksadress: Rådhuset, Säter

Ställ en fråga

Tack för ditt meddelande.

Beställning av permanent Vatten- och avloppsanslutning

Skicka in er anmälan för den ordinarie vatten- och avloppsanslutningen så tidigt som möjligt. Om en ny servis behöver grävas fram tar det minst 6 veckor efter att vi fått in er anmälan. När kommunen registrerat er anmälan skickar vi ut en anvisning med förbindelsepunktens läge, antalet mätare samt information om hur anslutningen ska gå till.

Använd er av blanketten Beställning av fast VA-anslutning och kom ihåg att bifoga ritningen för VA-anslutningens läge till ansökan.

Maila din beställning till: sbn@sater.se

Eller posta din beställning till: VA/Renhållningsenheten, Säters kommun, Box 300, 783 27 säter

Vad som gäller för den som använder kommunalt VA

Allmänna bestämmelser för användning av Säters kommuns allmänna avloppsanläggning (förkortat ABVA) är ett regelverk som gäller alla fastighetsägare som är anslutna till Säters kommuns vattennät.

I ABVA finns bland annat regler för:

  • gränsdragningen mellan kommunen och den enskilda fastighetsägarens ansvar (se nedan)
  • hur man ska hantera sitt dag- och dräneringsvatten
  • avloppsvatten och vad som får tillföras avloppet
  • åtgärder för att minska risken för källaröversvämning
  • priser och avgifter

Viktigt för fastighetsägare om ansvarsfördelningen

Du som husägare ansvarar själv för alla ledningar fram till den så kallade förbindelsepunkten. Förbindelsepunkten är vanligtvis 0,5 meter utanför fastighetsgränsen. Det innebär att du står för åtgärder inom din fastighetsgräns samt fram till förbindelsepunkten. Mälarenergi ansvarar för ledningar och anläggningar ute i gatan och fram till förbindelsepunkten

Vattenmätning

Installation av vattenmätare

När din fastighet har anslutits till vatten- och avloppsnätet, och mätarplats är ordnad enligt anvisning, kontaktar du oss och bestämmer vi kan installera din vattenmätare. Läs mer om mätarplats.

Alla fastigheter som är anslutna till det kommunala vattennätet ska ha en vattenmätare som mäter av förbrukningen.

Vi på kommunen äger vattenmätaren, men det är du som fastighetsägare som ansvarar för att underhålla installationen (allt utom själva vattenmätaren). Vi ska ha möjlighet att byta vattenmätaren utan att ledningarna går sönder eller att ventiler måste bytas. Du står själv för kostnaden av eventuella reparationer.

Att läsa av mätaren

För dig i villa eller radhus gäller självavläsning, vilket innebär att du en gång om året får ett självavläsningskort från oss. Du skickar därefter in kortet till oss på adress

Mellan avläsningarna beräknar vi din mätarställning som är baserad på din föregående årsförbrukning. Om du under året har betalat mer eller mindre än du faktiskt har förbrukat, justeras det på samma faktura där den årliga avläsningen redovisas. Det är därför viktigt att du läser av din mätare och skickar in avläsningskortet till oss.

Arbeten på gång

Ny högreservoar och VA- ledningar i Mora by

Sommaren 2015 började vatten tornet i Gustafs att läcka. I samband med renoveringen så gjordes en utförlig inspektion och det konstaterades att vattenreservoaren behöver ersättas med en ny byggnad. Samhällsbyggnadsförvaltningen har projekterat att bygga en ny högreservoar och nya va-ledningar i Mora By för säkerhetsställa framtida behov.

Arbetet innefattar byggnation av en ny högreservoar, byte av ledningar för spillvatten och dricksvatten samt nyläggning av dagvatten. Även servisledningar kommer att bytas till berörda fastigheter. Tänk på att även Er fastighets ledningar kan behöva ses över. Fastighetsägaren ansvarar själv för byte av servisledningar på tomtmark.

Arbetena delas upp i olika delar och kommer att pågå parallellt. I augusti 2017 startar arbeten med att bygga den nya högreservoaren och planeras pågå till maj 2018. I oktober 2017 planeras arbeten med VA- ledningar att påbörjas. Ledningsarbetena kommer att avslutas under våren 2018 med att en ny cykelväg byggs utmed Morbyvägen. Byggnation av högreservoaren planeras att starta v 33 med grundläggning och vissa sprängningsarbeten i augusti. Fastigheter som kan komma att påverkas av vibrationer har besiktigats av ett externt företag. Innan arbetena startas kommer närbelägna fastigheter att förses med vibrationsmätare, för att registrera att skadliga vibrationer inte uppstår.