Nybyggnadskartor och tomtkartor

Kontaktinformation

Stefan Spånberg

Karttekniker, samhällsbyggnadsförvaltningen

Telefon: 0225-55147


Tack för ditt meddelande.

Vad menas med nybyggnadskarta och enkel tomtkarta?

Nybyggnadskarta är ett underlagsdokument vid bygglovsansökningar för att skapa detaljerade situationsplaner. Till skillnad från en enkel tomtkarta är en nybyggnadskarta en detaljerad beskrivning av en viss tomt eller fastighet med tydligt definierade tomtgränser. Vid framtagning av nybyggnadskarta kontrolleras alltid kartan ute i fält och detaljer som saknas mäts in. Även höjder mäts in så att en nybyggnadskarta innehåller också en terrängmodell över den aktuella tomten. En nybyggnadskarta innehåller också information om gällande byggbestämmelser som regleras via detaljplan. Den innehåller också befintliga vatten- och avloppsledningar.

En nybyggnadskarta är givetvis också en tomtkarta men med en ”enkel tomtkarta” menas en karta som tas fram ur befintligt kartmaterial. Oftast är den inte kontrollerad ute i fält och den information som en enkel tomtkarta innehåller är långt ifrån lika omfattande. En enkel tomtkarta tar vi i regel inte ut någon avgift för och den kan oftast levereras inom någon dag.

För att kunna ta fram en nybyggnadskarta och därmed också bevilja bygglov krävs i regel att en fastighets gränser är juridiskt fastställa och att gränsmarkeringar finns.

När behöver jag en nybyggnadskarta?

Vid nybyggnad av huvudbyggnad inom detaljplanerat område krävs oftast en nybyggnadskarta.

Tillbyggnader och nybyggnation utanför tätort kräver i regel inte nybyggnadskarta. Men detta kan variera beroende på plats och åtgärd och vi vissa fall kan det krävas en nybyggnadskarta även i dessa fall.

För många bygglovsärenden är det fullt tillräckligt med en enkel tomtkarta eller situationsplan som tas ut direkt från vår kartdatabas. En vanlig tomtkarta kräver inga extra mätningar och är avgiftsfri. Byggenheten kan ge svar på om nybyggnadskarta krävs eller inte.

Hur beställer jag en Nybyggnadskarta?

En nybyggnadskarta kan inte beställas på egen hand. Det är alltid byggenheten som meddelar sökande av bygglov om det krävs en nybyggnadskarta och i dessa fall upprättar kommunen en nybyggnadskarta och tar betalt enligt taxa. En nybyggnadskarta som tas är alltid kopplat till en tillhörande ansökning om bygglov.

Beställning och leverans av nybyggnadskarta

Vi avser att leverera nyframställda nybyggnadskartor inom 1 månad från det datum som bygglovsenheten bedömer att nybyggnadskarta krävs. Men beroende på arbetsbörda och tid på året kan detta ta längre tid. Tänk därför på att ta kontakt med byggenheten i god tid innan nybyggnation planeras för att ta reda på om nybyggnadskarta krävs eller inte.

I de flesta fall krävs fältmätning på plats och då kommer vi att kontakta er för att komma överens om en tidpunkt för mätning. Om inte ni har möjlighet att närvara så måste gränsmarkeringarna till fastigheten vara tydligt uppmarkerade och enkla att hitta igen.

Avgiften för en nybyggnadskarta tas enligt taxa ut av principen självkostnadspris. Detta innebär att i vissa fall kan det vara svårt att bedöma den exakta kostnaden innan kartan har tagits fram.

En nybyggnadskarta levereras som standard i PDF-format. Leverans kan fås som DWG-format också (koordinatsystem SWEREF99 15 45 i plan och RH2000 i höjd). I dessa fall levererar vi kartmaterial motsvarande nybyggnadskarta men ritning/layout tas fram av beställaren.