Tobak och rökfria miljöer

Kontaktinformation

Miljöinspektör, samhällsbyggnadsförvaltningen

Telefon: 0225-55000 (växel)


Tack för ditt meddelande.

Den som utsätts för tobaksrök, direkt eller indirekt, har markant ökad risk för att drabbas av cancer, hjärt-kärlsjukdomar och allergier. Alla har rätt att vistas i en rökfri miljö.

Rökning är förbjuden:

  • I lokaler avsedda för barnomsorg, skolverksamhet eller annan verksamhet för barn eller ungdom, på skolgårdar och på motsvarande områden för förskolor och fritidshem.
  • I lokaler för hälso- och sjukvård.
  • I lokaler avsedda för gemensamt bruk i bostäder och inrättningar med särskild service eller vård.
  • På inrikes kollektivtrafik, lokaler och andra utrymmen som är avsedda för den som reser med sådana färdmedel.
  • I lokaler där en allmän sammankomst eller en offentlig tillställning anordnas.

Den 1 juli 2019 började nya bestämmelser om rökfria miljöer att gälla. Detta innebär att rökning förbjuds även:

  • På uteserveringar.
  • På inhägnade platser utomhus huvudsakligen avsedda för idrottsutövning.
  • På lekplatser som allmänheten har tillträde till.
  • Vid busshållplatser, perronger och liknande områden utomhus för resenärer i inrikes kollektivtrafik.
  • Vid entréer till rökfria lokaler (ex. myndigheter, butiker, restauranger och samlingslokaler).

Alla serveringar i Sverige ska vara rökfria. Lagen gäller alla ställen där man säljer mat eller dryck för förtäring. Det är den som äger eller disponerar lokalen eller området som ansvarar för att rökning inte sker.

Med rökning menas i detta sammanhang även användning av elektroniska cigaretter, örtprodukter för rökning, inhalering av tobak efter upphettning och annat som motsvarar rökning men inte innehåller tobak.

Från och med 2014 samarbetar kommunerna Borlänge, Falun, Gagnef, Smedjebacken, Ludvika, Hedemora och Säter kring gemensam nämnd och handläggarkontor för frågor kring alkohol, tobak och receptfria läkemedel (ATL). Du som har frågor kring denna tillsyn bör därför vända dig till ATL-kontoret i Falun. Alla som ska sälja tobak måste anmäla detta till kommunen där försäljningen sker. Anmälan ska göras senast när försäljningen påbörjas.

Frågor om rökfria miljöer sköts av samhällsbyggnadsektorns miljö- och byggenhet.