Anmälan

Kontaktinformation

Byggnadsinspektör/bygglovshandläggare, samhällsbyggnadssektorn

Telefon: 0225-55000 (växel/kundtjänst)

Telefontid: Måndag klockan 10-12 och 13-15, samt torsdag klockan 10-12

Besök oss: Boka gärna tid för besök eller digitalt möte genom att ringa till handläggarna under telefontiden, eller mejla till bygg@sater.se


Tack för ditt meddelande.

Anmälan – behövs det?

Anmälan ger miljö- och byggenheten möjlighet att ta ställning till vilket behov av tillsyn och kontroll som finns för att samhällets krav på byggnadsåtgärderna skall uppfyllas. Det kan till exempel handla om tillgänglighet för funktionshindrade, varsamhet med kulturhistoriska värden, ändring/ingrepp i bärande konstruktion, ändring av brandskyddet, installationer av kaminer och rökkanaler, vatten och avlopp och de tekniska krav som framgår av bland annat Boverkets bygg- och konstruktionsregler.

När krävs anmälan?

För åtgärder som inte kräver lov ska en anmälan göras till miljö- och byggenheten, om arbetena handlar om att:

  • uppföra eller bygga till en byggnad
  • uppföra ett Attefallshus
  • uppföra/anordna eller väsentligt ändra en annan anläggning
  • ändra i en byggnad så att bärande konstruktioner berörs eller planlösningen avsevärt påverkas
  • installera eller väsentligt ändra hissar, eldstäder, rökkanaler, anordningar för ventilation, vatten- och avlopp (även på tomt)
  • underhålla värdefull bebyggelse som omfattas av skyddsbestämmelser
  • åtgärd som påverkar brandskyddet

Anmälan behövs inte för i plan- och bygglagen lovfria åtgärder som rör en- eller tvåbostadshus och deras komplementbyggnader. För i detaljplan lovbefriade åtgärder och för inre åtgärder (till exempel att installera ventilationsanordningar) som görs i dessa byggnader behöver man dock göra en anmälan.

Det är byggherren (den som själv bygger eller anlitar någon) som ska lämna in anmälan. Miljö- och byggnämnden ska sedan utfärda ett startbesked innan åtgärden får påbörjas!

I de flesta fall kommer en avgift att tas ut för handläggningen av ansökan/anmälan. Plan- och bygglovstaxan är fastställd av kommunfullmäktige.

Tekniskt samråd

När bygganmälan kommit in kallar miljö- och byggenheten till tekniskt samråd, om det inte är uppenbart obehövligt. Vid samrådet diskuteras bland annat vilken kontroll av samhällets krav som är nödvändig.

Då går vår byggnadsinspektör och byggherren igenom arbetenas planering, tillsyns- och kontrollåtgärder samt den samordning som behövs.

Till det tekniska samrådet kallas även den som anmälts som kontrollansvarig, entreprenör och andra aktörer i projektet.

Kontrollplan enligt PBL

Efter det tekniska samrådet fattar byggnadsinspektören beslut om en kontrollplan, om det inte är uppenbart obehövligt. I den anges vilken kontroll som ska ske, vilka intyg och andra handlingar som ska lämnas in till Byggenheten och vilka anmälningar som ska göras.

Kontrollen ska byggherren låta utföra, i första hand genom dokumenterad egenkontroll och i vissa fall av fristående sakkunniga.

Kontrollansvarig enligt PBL

Det är byggherren (den som bygger själv eller anlitar någon) som ska föreslå hur arbetena ska kontrolleras. Som en garanti för att byggherren har tillräcklig kunskap och erfarenhet för att uppfylla gällande tekniska egenskapskrav ska byggherren normalt utse en kontrollansvarig.
 
Den kontrollansvarige:

  • ska biträda byggherren, delta i tekniskt samråd och närvara vid kontroller och besiktningar. Den kontrollansvariges uppgift är inte att leda arbetet i sig utan att för byggherrens räkning övervaka kontrollen av att samhällskraven uppfylls. 
  • bör kopplas in på byggprojektet så tidigt som möjligt, helst redan i projekteringsstadiet. Om det är ett omfattande projekt kan flera olika kontrollansvariga utses för skilda delar av byggprojektet. Byggherren bestämmer vem av dem som ska ha samordningsansvar. Det är också byggherren som ska underrätta miljö- och byggnämnden om vem som är kontrollansvarig. 
  • ska vara certifierad enligt plan- och bygglagen (PBL). Boverket har uppgifter om vilka personer som är certifierade.

Anmälan för rivning och rivningsplan

Systemet med anmälan för rivning och rivningsplan syftar bland annat till att främja återbruk av byggmaterial och ett tillförlitligt omhändertagande av farliga ämnen.

Rivning av byggnad eller del av byggnad får inte påbörjas förrän byggherren har erhållit ett startbesked från miljö- och byggenheten.

Anmälan för rivning ska normalt vara skriftlig och beskriva projektets art och omfattning. Till anmälan bifogas en rivningsplan som närmare redovisar hur rivningsmaterialet kommer att hanteras. I vissa fall kan miljö- och byggenheten besluta att rivningsplan inte behövs.

Syftet med planen är att rivningen ska ske på sådant sätt att olika material kan tas om hand var för sig på ett miljöriktigt sätt.

Slutsamråd

När åtgärden är klar och alla kontrollpunkter i kontrollplanen är genomförda ska ett slutsamråd hållas på plats.

Byggherren, kontrollansvarige och byggnadsinspektören är de personer som bör vara med. Under mötet går man igenom utlåtandet från kontrollansvarig, intyg och verifikationer till kontrollplanen samt ser efter så att kontrollplanen har följts. Detta möte ligger till grund för att du ska få ditt slutbesked.

Slutbesked

Under bygget ska den kontrollansvarige se till att kontrollplanen följs och att begärda intyg skickas till miljö- och byggenheten.

När alla handlingar kommit in utfärdar miljö- och byggenheten ett slutbesked som ett kvitto på att kontrollplanen har följts och att miljö- och byggnämnden som tillsynsmyndighet inte funnit skäl att ingripa.

Finns det anmärkningar ska miljö- och byggnämnden ta ställning till om byggnaden ska få användas innan dessa avhjälpts.