Ledningsnät

Kontaktinformation

Kundtjänst

Du får hjälp av kundtjänst via telefon, vid kö, kan du välja att bli uppringd av oss (du erbjuds detta vid köbildning i kundtjänst). Ring då 0225-55151 för att få erbjudandet om uppringning vid kö.


Tack för ditt meddelande.

Vattenledningar leder vattnet ut till våra abonnenter. Avloppsledningar leder avloppsvatten från fastigheterna till reningsverket. Dagvattenledningar tar hand om regnvatten från våra tomter, gator och torg.

Vi har 208 km ledningar för att leverera vatten till alla abonnenter. Det finns 8 reservoarer som både fungerar som reserv och utjämnare vid tillfälliga toppar i vattenförbrukningen. För att vattnet ska nå de högst belägna fastigheterna behöver vattnet pumpas. Vi har tryckstegringsstationer där pumpar höjer trycket i ledningsnätet.

Vi har 142 km avloppsledningar för att transporterar avloppsvattnet till reningsverket för att renas. Precis som på vattenledningssystemet behövs även här tryckstegringar men här lyfter vi upp vattnet från lågt belägna fastigheter till högre platser där vattnet sedan med själv kan rinna ner till reningsverken. Där avloppsvatten pumpas kallas det för pumpstationer.

Fett i avloppet

Kommunen tar hand om och renar avloppsvatten från bland annat hushåll och företag. Vårt ledningsnät är dimensionerat för att ta emot spillvatten av hushållskaraktär. I ledningsnätet sjunker vattentemperaturen vilket gör att fett stelnar i ledningarna och orsakar stopp vilket kan leda till källaröversvämningar eller orsaka bräddning av avloppsvatten till sjöar och vattendrag. I de bestämmelser som gäller för användandet av den allmänna vatten- och avloppsanläggningen i Säter (ABVA) föreskrivs att fastighetsägare/abonnent inte får släppa ut fett i större mängder.

Enkla tips för att minska risken för igensättning av med fett i din egen servis är att;

  • Torka upp överblivet stekflott med hushållspapper och släng i komposten eller hushållsavfallet.
  • Häll överbliven olja/frityrolja i en använd mjölkförpackning och släng med hushållsavfallet.

Asbest i vattenledningar

På 60-talet var det vanligt att bygga vattenledningar av asbestcementrör. Materialet är mycket hållbart och beständigt. Enligt Livsmedelsverket (SLV) utgör asbest i dricksvattenledningar inte någon hälsorisk. Asbestcementrör utgör ingen hälsofara när de väl ligger på plats i marken. Asbestfibrerna är ingjutna i betongen och kan inte komma ut i vattnet. Hälsorisken uppstår först i samband med att ledningen rivs och materialet riskerar att brytas sönder. Säters kommun har 1.850 m asbetscementrör; huvudledningen från vattentäkten i Solvarbo, som förser de sista husen i Solvarbo med vatten. Denna ledning byggdes 1963.