Egenkontroll

Kontaktinformation

Miljöinspektör, samhällsbyggnadsförvaltningen

Telefon: 0225-55000 (växel)


Tack för ditt meddelande.

Alla som bedriver en verksamhet ska planera och kontrollera den för att motverka eller förebygga olägenheter för människors hälsa eller miljön.

I ansvaret ingår en skyldighet att skaffa sig den kunskap som behövs för att skydda omgivningen med hänsyn till verksamhetens art och omfattning. För tillstånds- eller anmälningspliktiga verksamheter gäller mer detaljerade och preciserade krav på vad egenkontrollen ska omfatta. Dessa framgår av förordningen om verksamhetsutövares egenkontroll (SFS 1998:901).

Mer information om egenkontroll för verksamhetsutövare finns på Naturvårdsverkets hemsida.

Omfattning och anpassning

Egenkontrollen ska anpassas till verksamheten. En komplex verksamhet där riskerna är stora för människors hälsa eller miljön bör ha en mer omfattande egenkontroll än om verksamheten är enkel och medför små risker för hälsa och miljö.

Krav på dokumentation

Egenkontrollen måste dokumenteras för att den som bedriver en verksamhet ska kunna visa att egenkontrollen fungerar. Dokumentationen gör det även lättare för alla i verksamheten att göra rätt, underlättar uppföljning och gör det enklare att hitta brister i verksamheten. Dokumentationen bör anpassas efter verksamhetens typ och storlek samt efter vilka risker den kan innebära för människor och miljö. Om det finns ett fastställt kontrollprogram för verksamheten gäller detta parallellt med bestämmelserna om egenkontroll.

Anmäla driftstörningar

Verksamheter som omfattas av tillstånds- eller anmälningsplikt måste omgående underrätta tillsynsmyndigheten (miljö- och byggnämnden eller länsstyrelsen), om det inträffar en driftsstörning eller liknande händelse som kan leda till olägenheter för människors hälsa eller miljön. Även verksamheter som inte omfattas av egenkontrollförordningen bör underrätta tillsynsmyndigheten om det inträffar sådana händelser.

Efter att ni har hanterat händelsen ska du redovisa närmare uppgifter kring vad som hände och hur ni hanterade det. Beskriv även vad som kan göras för att förhindra att störningen händer igen.