Miljöfarlig verksamhet

Kontaktinformation

Miljöinspektör, samhällsbyggnadsförvaltningen

Telefon: 0225-55000 (växel)


Tack för ditt meddelande.

Miljöfarlig verksamhet är all användning av mark, byggnader eller anläggningar som kan ge upphov till utsläpp i mark eller vatten, eller kan medföra andra störningar för människor eller miljön. Industrier, bensinstationer, verkstäder, avloppsanläggningar, bryggerier och lantbruk är några av de verksamheter som räknas som miljöfarlig verksamhet. En mer detaljerad definition av miljöfarlig verksamhet finns i miljöbalken.

Detta gäller vid nyetablering

När du ska starta en ny verksamhet är det viktigt att du först klargör vilken typ av verksamhet du planerar att bedriva och vad den kan ha för påverkan på människors hälsa och miljön. Vissa verksamheter är tillståndspliktiga eller anmälningspliktiga. Av miljöprövningsförordningen framgår vilka verksamheter som kräver tillstånd eller anmälan.

 • För en A-verksamhet måste du söka tillstånd hos miljödomstol.
 • För en B-verksamhet måste du söka tillstånd hos länsstyrelsen.
 • För en C-verksamhet måste du anmäla det till miljö- och byggnämnden.
 • Övriga miljöfarliga verksamheter benämns U-verksamheter. För de behöver du varken skicka in ansökan eller anmälan, men miljöbalkens regler gäller ändå.

Hör av dig till miljö- och byggenheten om du är osäker och behöver hjälp.

Anmälan om miljöfarlig verksamhet

Du måste skicka in din anmälan till miljöförvaltningen senast sex veckor innan verksamheten anläggs, påbörjas eller ändras. Om du inte gör det kan det leda till en åtalsanmälan.

En anmälan ska alltid göras skriftligt och lämnas in i två exemplar till miljö- och byggnämnden. Anmälan ska innehålla de uppgifter, ritningar och tekniska beskrivningar som miljö- och byggnämnden behöver för att kunna göra en bedömning av verksamhetens eller åtgärdens art, omfattning och miljöeffekter. I vissa fall ska anmälan också innehålla en miljökonsekvensbeskrivning.

Detta gäller vid ändringar

Ändringar av miljöfarliga verksamheter kan vara tillstånds- eller anmälningspliktiga.

Ändring av verksamhet som har tillstånd

Ändring av en verksamhet som har tillstånd är tillståndspliktig om den:

 • innebär att själva tillståndsbeslutet eller villkor i beslutet påverkas,
 • i sig innebär en verksamhet eller åtgärd som är tillståndspliktig enligt miljöprövningsförordningen eller
 • i sig eller tillsammans med tidigare ändringar innebär att en olägenhet av betydelse för människors hälsa eller miljön kan uppkomma.

Tillstånd söks hos mark- och miljödomstolen eller länsstyrelsen, beroende på hur verksamheten är klassad.

Om ändringen inte är tillståndspliktig är den anmälningspliktig. Det finns inte någon nedre gräns för detta beskriven i lagtext. I princip bör endast underhållsåtgärder anses ligga utanför anmälningsplikten. Anmälan görs antingen till länsstyrelsen eller miljö- och byggnämnden beroende på vem som har tillsyn över verksamheten.

Ändring av anmälningspliktig verksamhet

Ändring av en anmälningspliktig verksamhet ska anmälas om den har betydelse ur störningssynpunkt. Detta ska göras senast sex veckor innan ändringen sker. Om ändringen i sig är anmälningspliktig enligt miljöprövningsförordningen ska den också anmälas, till exempel om ändringen innebär en utökning av verksamheten eller något nytt processteg i förhållande till vad som ursprungligen anmälts.

Följande kan beaktas för bedömning av om en ändring är anmälningspliktig:

 • Medför den en ökning av förorening till mark, vatten eller luft eller ökning av annan störning?
 • Innebär den att ett utsläpp eller störning ändrar karaktär eller omfattning så att en olägenhet för hälsa och/eller miljön kan uppstå?
 • Innebär den omfattande ändringar i förhållande till vad som tagits upp i den ursprungliga anmälan eller behandlats av miljö- och byggnämnden tidigare?
 • Kommer ny eller annan teknik att användas?
 • Kommer verksamhet, lokaler eller utsläppspunkter utformas på ett annat sätt än vad som tidigare behandlats av miljö- och byggnämnden?
 • Leder den till att ett beslut från miljö- och byggnämnden inte återspeglar den verksamhet som faktiskt bedrivs?

Så handlägger vi din anmälan

Efter att din anmälan har kommit in till miljö- och byggenheten skickar enheten ett exemplar till länsstyrelsen. Om något fattas i din anmälan blir du ombedd att komplettera denna. Ibland gör en handläggare från miljö- och byggenheten ett tillsynsbesök på plats.

Därefter får de myndigheter, organisationer och enskilda som kan ha ett intresse av din verksamhet möjlighet att lämna sina synpunkter. Det kan ske antingen genom ett samrådsmöte, en annons, ett särskilt utskick eller via telefon.

När miljö- och byggnämnden har beslutat i anmälningsärendet får du beslut från miljö- och byggenheten. Beslutet kan vara:

 • ett föreläggande om att du måste vidta vissa försiktighetsåtgärder eller
 • en underrättelse om att ärendet inte leder till någon särskild åtgärd från miljö- och byggnämndens sida eller
 • ett förbud

Du har möjlighet att överklaga beslutet.

Taxa/avgift

En avgift kommer att tas ut för handläggningen av ansökan/anmälan. Taxan för prövning och tillsyn inom miljöbalken är fastställd av kommunfullmäktige.

Vissa typer av verksamheter, där miljö- och byggenheten har regelbunden tillsyn, betalar sedan en fast årlig avgift medan andra betalar en timavgift för den tillsynstid som läggs ned.