Dricksvatten, enskilda anläggningar

Kontaktinformation

Säters kommun

Telefon: 0225-55000

Besöksadress: Rådhuset, Säter


Tack för ditt meddelande.

Dricksvatten är vårt viktigaste livsmedel. Den som producerar dricksvatten eller förser konsumenter med dricksvatten via ett ledningsnät är ansvarig för att dricksvattnet är säkert, det vill säga inte innehåller bakterier eller ämnen som är skadliga för vår hälsa.
Tar du ditt dricksvatten från en egen brunn har du själv ansvar för att kvaliteten är bra.

Enligt gällande lagstiftning ska alla livsmedelsverksamheter, inklusive dricksvattenanläggningar, anmälas till miljö- och byggenheten.

En avgift kommer att tas ut för handläggningen av anmälan. Taxan för offentlig kontroll av livsmedel och foder är fastställd av kommunfullmäktige.

Offentlig kontroll av dricksvattnet

Miljö- och byggenheten utövar tillsyn över de kommunala vattenverken och de offentliga eller kommersiella dricksvattenanläggningarna samt de livsmedelsverksamheter som har egen brunn.

Den som producerar eller tillhandahåller dricksvatten är ansvarig för att dricksvattnet uppfyller gällande kvalitetskrav och ska identifiera de faror som måste förebyggas, elimineras eller reduceras till en acceptabel nivå.

Enskilda brunnar

Enskilda hushåll med egen vattentäkt omfattas inte av föreskrifterna. Det innebär att miljö- och byggenheten inte kontrollerar dem. Det är fastighetsägaren själv att som får se till att dricksvattnet i den egna brunnen håller god kvalitet. Livsmedelsverket har information om egen dricksvattenbrunn.

Om du behöver hjälp med provtagning av ditt dricksvatten kan du vända dig till ett laboratorium som utför dricksvattenanalyser.

Swedac har en lista över ackrediterade dricksvattenlaboratorier.

Informationsskrift ”Dricksvatten från enskilda brunnar och mindre vattenanläggningar” (uppdaterad och omarbetad av Livsmedelsverket 2022). Faktaskriften innehåller information kring ansvar, lagstiftning, vattentäkter, kvalitet och åtgärder. Den kan laddas ner från Livsmedelsverkets webbplats.

Dricksvatten från små dricksvattenanläggningar för privat bruk (livsmedelsverket.se)

Ytterligare information om dricksvatten från egna brunnar och andra små dricksvattenanläggningar för privat bruk samt hjälpverktyg för fastighetsägare och andra berörda privatpersoner för att tolka resultatet av sin dricksvattenanalys finns även framtaget.

Egen brunn eller annan liten privat dricksvattenanläggning (livsmedelsverket.se)

Tolka resultatet av din dricksvattenanalys (livsmedelsverket.se)