Livsmedel

Kontaktinformation

Miljöinspektör, samhällsbyggnadsförvaltningen

Telefon: 0225-55000 (växel)


Tack för ditt meddelande.

Alla företag och organisation som till exempel producerar, transporterar eller säljer mat ansvarar för att reglerna i livsmedelslagstiftningen följs. Kontrollen är till för att skydda konsumenten och dess rätt till säker mat och korrekt information. Syftet med den offentliga kontrollen är att säkerställa att företagen tar detta ansvar.

Miljö- och byggenheten kontrollerar regelbundet att livsmedelsföretagen uppfyller kraven i livsmedelslagstiftningen. Resultatet ska ge en allmän bild av hur verksamheten följer lagstiftningen. Hur ofta kontrollerna görs beror på verksamhetens storlek och vilka typer av livsmedel som hanteras. Miljö- och byggenheten kontrollerar även på hur verksamheten märker och presenterar sina varor.

Registrera livsmedelsanläggning

Tillagning eller försäljning till allmänheten av livsmedel får endast ske i en registrerad anläggning. Anmälan om registrering av livsmedelsanläggning gör du till miljö- och byggenheten senast två veckor innan du startar din verksamhet. Innan du får öppna din verksamhet måste du ha fått en bekräftelse på din registrering från miljö- och byggenheten.

Handläggningsavgiften för en anmälan är 1302 kronor enligt taxan för 2023 . Taxa för offentlig kontroll av livsmedel och foder är fastställd av kommunfullmäktige. Verksamheten kommer att kontrolleras efter att den startat.

Efter beslut om registrering kommer din anläggning riskklassificeras i enlighet med Livsmedelsverkets vägledning. Detta är förenat med en avgift som baseras på din omfattning och art.

Ny risklassningsmodell från 2024 – kontrollfrekvens istället för kontrolltid

Under 2023 kommer miljö- och byggenheten att klassa om alla livsmedelsverksamheter enligt en ny riskklassningsmodell. Information om detta har skickats ut till samtliga verksamheter under våren 2023 (finns även som informationslänk nedan).

Det nya beslutet kommer omfatta en kontrollfrekvens istället för en kontrolltid och ersätter då nuvarande riskklassningsbeslutet. Kommande risklassningsmodell kommer utgå från uppgifter om verksamheten, huvudsaklig inriktning, aktiviteter som bedrivs i verksamheten, om verksamheten hanterar livsmedel som omfattas av specialregler (produktgrupp) samt verksamhetens omfattning.

Utifrån information om verksamhetens inriktning, aktiviteter, eventuella produktgrupper och omfattning räknas en sammanlagd kontrollpoäng fram för verksamheten. Kontrollpoängen motsvarar ett kontrollbehov och verksamhetens omfattning inkluderas i beräkningen vilket sammantaget ger en riskklass. Riskklassen översätts därefter till en kontrollfrekvens som anger antal kontrolltillfällen per 5 år som verksamheten ska tilldelas. Beslutet om fastställande av kontrollfrekvens och riskklassning kommer att gälla 5 år fr.o.m. det datum som besluten fastställts. Vid t.ex. förändringar i verksamheten eller om ny beräkning begärs kan nytt beslut ske tidigare.

Efter att kontrollbehovet har bedömts fastställs verksamhetens kontrollfrekvens i ett beslut som visar vilket antal ordinarie kontrolltillfällen som planeras för verksamheten under de kommande 5 åren. Beslutet om fastställande av kontrollfrekvens och riskklassning kommer att gälla 5 år fr.o.m. det datum som besluten fastställts. Vid t.ex. förändringar i verksamheten eller om ny beräkning begärs kan nytt beslut ske tidigare

Som livsmedelsföretagare behöver ni inte vidta någon åtgärd. Myndigheten inhämtar uppgifter inför beslut antingen i samband med offentlig kontroll eller via kontakt. Den digitala tjänsten FörRätt kommer ej att användas.

Livsmedelsföretagare kommer underrättas om beslut. Senast 1 januari 2024 ska alla livsmedelsverksamheter i Sverige vara klassade enligt den nya modellen.

I samband med beslut om riskklassningsfrekvens under 2023 kommer miljö- och byggnämnden ta ut en administrativ avgift motsvarande 0,5 timma vilket resulterar i en kostnad på 651 kronor. Avgiften för handläggningstid av ärendet är enligt Kommunfullmäktiges taxa inom livsmedelsområdet, fastställd av kommunfullmäktige 2022-12-01 § 32. Timavgiften är 1302 kronor per timme. Taxan finns tillgänglig på www.sater.se. Faktura för avgiften skickas separat efter fastställt beslut.

Här kan du läsa mer om den nya riskklassningsmodellen

Utbildning i nya riskklassningsmodellen

Samlad information till företag om nya riskklassningen

Informationsutskick till alla livsmedelsföretag 2023

Föreskrifter om kontrollfrekvens

Mer information för livsmedelsföretag

Information för livsmedelsföretag finns hos Livsmedelsverket. Där finns också branschriktlinjer för olika ämnesområden så som till exempel butik, honung, fast food, restaurang och bageri, ekologisk produktion och så vidare.

Behjälplig information till livsmedelsföretagare

Vilka regler finns för livsmedelsföretagare? Hur fungerar den offentliga kontrollen? Här hittar du fakta om företagande i livsmedelsbranschen och om kontroll av livsmedel https://www.livsmedelsverket.se/foretagande-regler-kontroll