Samråd

Kontaktinformation

Miljöinspektör, samhällsbyggnadsförvaltningen

Telefon: 0225-55000 (växel)


Tack för ditt meddelande.

Även om en åtgärd inte kräver tillstånd eller anmälan enligt Miljöbalken kan den ha en väsentlig påverkan på naturmiljön. I sådana fall är du som vill utföra åtgärden skyldig att anmäla den för samråd. Exempel på verksamheter och åtgärder som det oftast är motiverat att anmäla för samråd är:

  • Större schaktningar
  • Större dräneringar
  • Upptagande av ledningsgator
  • Omvandling av åker till skogsmark
  • Skydds- och kompensationsdikning
  • Uppförande av radio- och telemaster
  • Tippningar och upplag av schakt- och rivningsmassor
  • Utförande av vägar
  • Organiserat friluftsliv

Samråden ska normalt ske med Länsstyrelsen. Samråden kring master, ledningar och massor har dock överlåtits till kommunen. Vill du utföra sådana åtgärder ska du därför kontakta miljö- och byggenheten.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Ge oss feedback så att vi kan göra vår information bättre.
Här kan du läsa mer om hur vi behandlar dina personuppgifter