Samråd

Kontaktinformation

Miljöinspektör, samhällsbyggnadsförvaltningen

Telefon: 0225-55000 (växel)


Tack för ditt meddelande.

Även om en åtgärd inte kräver tillstånd eller anmälan enligt Miljöbalken kan den ha en väsentlig påverkan på naturmiljön. I sådana fall är du som vill utföra åtgärden skyldig att anmäla den för samråd. Exempel på verksamheter och åtgärder som det oftast är motiverat att anmäla för samråd är:

  • Större schaktningar
  • Större dräneringar
  • Upptagande av ledningsgator
  • Omvandling av åker till skogsmark
  • Skydds- och kompensationsdikning
  • Uppförande av radio- och telemaster
  • Tippningar och upplag av schakt- och rivningsmassor
  • Utförande av vägar
  • Organiserat friluftsliv

Samråd ska ske med Länsstyrelsen.