Nedgrävning av häst

Kontaktinformation

Säters kommun

Telefon: 0225-55000

Besöksadress: Rådhuset, Säter


Tack för ditt meddelande.

Nedgrävning/begravning av döda djur och delar av djur utgör bland annat risk för
smittspridning. Förutom smittspridningsrisken utgör döda djurkroppar eller delar
av dessa även en risk för att vatten kan bli förorenat i det område där nedgrävning
sker. Ytterligare information finns på Jordbruksverkets hemsida.

Generellt gäller att alla produktionsdjur inklusive häst som inte är avsett som
livsmedel ska samlas in för destruktion i godkänd anläggning. Det är Svensk
Lantbrukstjänst som har hand om insamlingen och transporten i Dalarnas län.
Anmälan om hämtning ska du göra till särskild transportör som Svensk Lantbrukstjänst
har avtal med. Efter överenskommelse kan transportören även utföra avlivningen.

Undantag

Det finns undantag från kravet på insamling och destruktion, där du kan gräva ner död häst, men då krävs att:

 • Hästen har självdött eller avlivats utan misstanke om smittsam djursjukdom.
  Jordbruksverkets hemsida finns mer information om smittsamma djursjukdomar.
 • Du väljer lämplig plats enligt kommunens instruktioner och att du fyller i och skickar in vår blankett.  Skicka även med en karta där du markerar var du tänkt gräva ner hästen. Du får inte gräva ner hästen innan du fått ett svar där vi godkänner din ansökan.

Att tänka på när du väljer plats

Bebyggelse

Nedgrävning bör endast ske på jordbruksfastigheter, och inte i närheten av
bebyggelse. Avstånd till bostadshus och allmän bebyggelse bör vara så stort som
möjligt, och platsen bör ligga så till att allmänheten, lekande barn och djur inte
lockas dit. Det är dock svårt att ge generella riktlinjer eftersom förhållanden kan skifta
mycket. Nedgrävning av större mängder djurkroppar bör dock inte ske närmare än
200 meter från allmän bebyggelse. Du bör också tänka på hur bebyggelsen kommer ligga i framtiden.  Vissa smittämnen (däribland mjältbrandssporer) är långlivade och kan finnas kvar i jorden många decennier efter nedgrävningen.

För att skydda vatten

Du bör undersöka vilka platser som är lämpliga för nedgrävning  så att det inte är risk för
förorening av vattentäkt, vattendrag eller grundvatten. Följande bör du ta hänsyn till:

 • Dricksvattenbrunnar. Avståndet från nedgrävningsplatsen till närmaste
  vattentäkt eller bostad bör vara minst 150 meter, helst 300 meter. Avståndet
  mellan platsen och brunnen bör motsvara grundvattnets transportsträcka under
  minst 2-3 månader. Platsen för nedgrävningen bör inte ligga inom skyddsområde för kommunal dricksvattentäkt.
 • Ytvatten. Avstånd till vattendrag, sjö eller kända dräneringsledningar bör vara
  minst 30 meter.
 • Topograf. Marken bör vara plan. Nedgrävningen
  bör ske på en torr, solig plats med genomsläppliga jordlager (sand, grus eller
  morän). Det är inte lämpligt att gräva ner hästen i en fuktig sänka.
 • Grundvatten.  En säkerhetsmarginal bör finnas så att avståndet från botten av
  graven till högsta grundvattenyta under året är minst 1 meter. Detta för att
  skydda grundvattnet mot exempelvis smittämnen eller förhöjda halter av
  näringsämnen.
 • Berg. Djurkroppen får under inga omständigheter läggas direkt på berggrunden.
  Minst 1 meter lösa jordlager bör finnas mellan djurkroppen och berggrunden.
  Anvisning: Gräv en 3,5 meters djup grop på tilltänkt plats. Om du inte stöter
  på kan platsen användas. Vänta minst ett dygn. Har inget vatten runnit till kan platsen användas.

Övrigt

Markägare

Om du vill gräva ner djuret på någon annans mark eller inom 5 m från
fastighetsgräns till annans mark måste du ha ett godkännande från den som äger marken.

Fornlämningar

Du får inte gräva ner djur vid en fornlämning utan tillstånd
eller samråd med Länsstyrelsen Dalarna. På Riksantikvarieämbetets karttjänst
Fornsök (www.fmis.se) kan du hitta samtliga registrerade fornlämningar.

Ledningar

www.ledningskollen.se kan du få information om eventuella
ledningar som finns på fastigheten.

Att tänka på vid nedgrävning

Kalkning

Kroppen bör kalkas innan du gräver igen hålet. Kalkningen har en
bakteridödande effekt och är viktigast om kroppen grävs ner nära vattentäkt.
Om kalkningen ska ha effekt ska det vara rikligt med kalk, kalklagret ska täcka
kroppen. Vanlig lantbrukskalk fungerar bra.

Tidpunkt

Du ska gräva ner hästen  innan förruttnelsen har börjat.
Sommartid ska du gräva ner hästen genast när hästen har dött. Vid låga
temperaturer kan en viss begränsad tid accepteras om du förvarar kroppen på
lämplig plats och har daglig tillsyn över den.

Vilda djur

När du gräver ner djuret ska du göra detta så att vilda djur inte kan komma åt den. Detta innebär att kroppen bör täckas med minst 1,5 meter jordmassa.
Om du placerar stenar på den återfyllda gropen är 1 meter jord ovan kroppen tillräckligt. För
en normalstor häst behövs en grav som är ca 2 – 3 meter bred och ca 2,5 meter
djup.

Taxa/avgift för tillståndet

En avgift kommer att tas ut för handläggningen av ansökan/anmälan. Taxan för prövning och tillsyn inom miljöbalken är fastställd av kommunfullmäktige.

Mer information

Jordbruksverkets föreskrifter (SJVFS 2006:84) om befattning med animaliska biprodukter och införsel av andra produkter, utom livsmedel, som kan sprida smittsamma sjukdomar till djur och människor.

Jordbruksverkets information om slutet av hästens liv och hantering därefter.