Ung och utsatt för våld i en nära relation, جوان و در معرض خشونت در یک رابطه نزدیک

خشونت در رابطه نزدیک میتواند شامل موارد مختلفی باشد. در بعضی مواقع یکی از والدین طفل را در معرض خشونت قرار میدهد. در بعضی مواقع یکی از خواهر و برادران. این امر همچنین میتواند از سوی یکی دیگر از خویشاوندان اعمال شود. این فرد شاید کسی باشد که با او در رابطهای بسر میبرید. این خشونت میتواند روانی، فزیکی و جنسی باشد. این امر میتواند شامل موارد زیر باشد:
 • شما را با نامهای زشت یا ناپسند میخواند و یا به شما میگوید که انسانی بد یا مشکلآفرین هستید
 • هل میدهد، لت میکند، لگد میزند و یا به دیگر رقم به شما آسیب میرساند
 • شما را کنترول نموده و محدود میکند، شما را مجبور به انجام کارهایی میکند که خوش ندارید
 • تهدید میکند که شما را از خانه بیرون انداخته و یا به جایی روان کند، و یا شما را در خانه محبوس کند
 • شما را مجبور به انجام عملی جنسی میکند
 • برای حفظ آبروی فامیل شما را مجبور به رعایت بعضی مقررات میکند
 • از خشونت برعلیه فرد دیگری در فامیل استفاده میکند

شما حق برخورداری از محفاظت و حمایه دارید

زمانی که نفر در معرض خشونت قرار میگیرد، تشویش و جگرخونی، امری معمولی است. این امر اهمیت دارد که فرد با کسی که گوش میکند و میخواهد کمک کند، صحبت کند. اگر فرد مورد خشونت قرار گرفته زیر ۱۸ سال سن داشته باشد، این موضوع همیشه جزو مسئولیت کلانسالان است. در اداره خدمات اجتماعی برای دریافت حمایه، محافظت و کمکهای عملی، به شما یاری رسانده میشود.

شما میتوانید کمکهای زیر را دریافت نمایید:

 • حمایت از طریق صحبت کردن
 • محافظت و خانه موقت
 • گفتگوی حمایتی با فامیل شما برای کمک به رفع اختلافات

با ما تماس بگیرید تا بتوانیم بھ شما کمک کنیم. شما میتوانید ناشناس باقی بمانید و نیازی نیست بگویید کھ ھستید و کجا زندگی میکنید.

در موارد عاجل، همیشه به ۱۱۲ زنگ بزنید.

تماس:

 • سازمان/اداره: Socialkontoret
 • نمبر تیلفون: 0225-55165