Kan detaljplanerna ändras utan att jag får veta det?

Alla ändringar, upphävande och nya detaljplaner annonseras på kommunens anslagstavla samt på kommunens hemsida. Under samråd och granskningsprocessen finns planerna utställda på biblioteken i Säters kommun.

Bara sakägare, det vill säga de fastighetsägare som berörs av detaljplanen och som har ett intresse i området för den nya planen, får ett skriftligt brev. Om det är en stor plan som påverkar många kan meddelandet begränsas till en annons i lokalpressen och information på kommunens hemsida samt anslagstavla.

Ibland kan det upplevas som att planerna har ändrats när det egentligen är fråga om att genomföra en gammal plan som redan gäller för området. Även om ett hus rivs gäller samma detaljplan och därmed finns en byggrätt på platsen.