Vem bestämmer skolskjutsreglerna?

Skolskjutsarna bestäms av både skollagen och skolskjutsreglementet för Säters kommun.

Enligt skollagen 10 kap, 32 §, har elever i kommunal grundskola rätt till kostnadsfri skolskjuts. Även elever i grundsärskolan och gymnasiesärskolan har samma rätt enligt skollagen.

Kommunen har ingen laglig skyldighet att ordna skolskjuts för gymnasieelever. Däremot har gymnasieelever (t o m vårterminen det år de fyller 20 år) rätt att få ersättning för sina dagliga resor mellan hemmet och skolan enligt lagen om kommunernas skyldighet att svara för vissa elevresor (1991:1110).

I Säters kommuns skolskjutsreglemente, fastställt av kommunfullmäktige, finns riktlinjer för den praktiska tillämpningen av skollagens bestämmelser.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Ge oss feedback så att vi kan göra vår information bättre.
Här kan du läsa mer om hur vi behandlar dina personuppgifter