Vem bestämmer skolskjutsreglerna?

Skolskjutsarna bestäms av både skollagen och skolskjutsreglementet för Säters kommun.

Enligt skollagen 10 kap, 32 §, har elever i kommunal grundskola rätt till kostnadsfri skolskjuts. Även elever i grundsärskolan och gymnasiesärskolan har samma rätt enligt skollagen.

Kommunen har ingen laglig skyldighet att ordna skolskjuts för gymnasieelever. Däremot har gymnasieelever (t o m vårterminen det år de fyller 20 år) rätt att få ersättning för sina dagliga resor mellan hemmet och skolan enligt lagen om kommunernas skyldighet att svara för vissa elevresor (1991:1110).

I Säters kommuns skolskjutsreglemente, fastställt av kommunfullmäktige, finns riktlinjer för den praktiska tillämpningen av skollagens bestämmelser.